Det är därför viktigt att uppmärksamma de kustområden som är förhållandevis orörda, menar skribenten. Arkivbild från 2012.
Det är därför viktigt att uppmärksamma de kustområden som är förhållandevis orörda, menar skribenten. Arkivbild från 2012. Bild: Emma Gustafsson

Rädda Eketångaskogen - området behövs för avkoppling

I Framtidsplan 2050 målar Halmstads kommun upp sin vision av den framtida tänkta utvecklingen av kommunen varav en del omfattar miljömässig och ekologisk hållbarhet.

ANNONS
|

Havsnära skogsområden kring stadskärnan är i dag kraftigt beskurna, då bebyggelsen under årens lopp ätit sig in. Det är därför viktigt att uppmärksamma de kustområden som är förhållandevis orörda.

En gång i tiden var kusten mellan Tjuvahålan och staden ett obebott och kalt område. För att i någon mån hindra sandflykt planterades skog som sköttes av böndernas samfällighet. Bebyggelse fanns i ringa mån kring Tjuvahålan, tillsyningsman hade bostad i området och enstaka sommarhus uppfördes.

1935-1979 byggde Halmstads kommun en 36 håls golfbana. Kvar fanns Eketångaskogen, ett relativt orört område mellan Sandhamnsvägen–Tylösandsvägen – Bäckagårdsvägen–Stenhuggerivägen (golfbanan tog även i anspråk ett stycke mark öster om Sandhamnsvägen).

ANNONS

Under årens lopp hade ett litet antal tomter sålts utmed kusten och några enbart arrenderats. 1974 upphörde avstyckning och försäljning av nya tomter och de sista som arrenderade fick möjlighet att friköpa. De bebyggda områdena utmed havet hade enbart sommarboende med stark känsla för att bevara naturen. Husen skulle smälta in, åverkan vara minimal och tomternas avgränsningar i möjligaste mån undvikas.

Mellan Sandhamnsvägen och Stenhuggeriet finns en natur som omfattar allt från äng, klippor, sandstrand, stenbrott och vattensamlingar till friväxande skog med stigar som med åren skapats mellan området och Stenhuggeriet. Längs kusten ligger stenhuggarnas gamla arbetsplats och Halmstadgruppens Pärlemorkust.

Skogen är en lunga som behövs för avkoppling ju mer bebyggelsen tar vid på de förr så tomma fälten norr om Tylösandsvägen. Med inflyttning av fler boende på Trottaberg ökar behovet av fri natur.

Människan kan inte enbart leva på platser tillskapade av henne själv. Naturen är en resurs som är livsnödvändig och den kan inte återskapas.

TRETTIOTALISTEN

LÄS MER:Vi behöver inte bara bo - vi måste få ha våra gröna lungor

LÄS MER:Grönt ljus för översiktsplanen – efter 45 ändringsförslag

LÄS MER:Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

ANNONS