Sweco vill att kommunen tillåter företagarparet Lundqvist och Widikson att höja sin tomt intill havet vid Prins Bertils stig.
Enligt konsultföretaget Sweco har kommunen en ”unik möjlighet” att klimatanpassa genom att tillåta en markhöjning inför att det ska byggas en ny, stor villa intill havet vid Danska vägen 41. Bild: Roger Larsson

Höja havstomt ses som unik chans att klimatanpassa

Företagarparet som fick nej till att höja sin havsnära tomt vid Danska vägen gör ett nytt försök med en något modifierad ansökan.
Den här gången tar de också hjälp av konsultföretaget Sweco, som på uppdrag av kommunen gjort en utredning om översvämningssäkring.

ANNONS
|

HP skrev tidigare i sommar om hur fastighetsföretagarna Mårten Lundqvist och Linda Widikson, som bland annat driver LW Förvaltnings AB, fick nej av byggnadsnämnden på sin ansökan om att höja marknivån på tomten de förra året köpte vid Danska vägen 41.

LÄS MER:Kommunen säger nej till höjning av tomt vid havet

Nu tar de hjälp av konsultföretaget Sweco för att göra saken till en principiell fråga och visa att avslaget inte ligger i linje med intentionerna i kommunens pågående klimatarbete.

Fyra meter över havsnivån

I den ursprungliga ansökan angav paret att de ville höja hela den byggbara tomten närmast gatan – totalt cirka 4 000 kvadratmeter – till fyra meter över nuvarande havsnivå. Motivet var enligt ansökan inte att få bättre havsutsikt. I stället handlade det om att de vill känna sig säkra inför eventuella havsnivåhöjningar i framtiden.

ANNONS

LÄS MER:Avverkning vid havet rör upp känslor

Runt hela den höjda tomten där de planerar att bygga ett exklusivt hus till sig själva – kallat Villa LW och ritat av arkitekten Tomas Wien Stringdahl – var en stödmur inritad fyra meter över havet. Med tanke på att marken sluttar från Danska vägen ner mot havet skulle det krävas stora massor för att få upp nivån så mycket.

Prins Bertils stig

Direkt söder om stödmuren är marknivån uppmätt till mellan 2,5 och 2,8 meter över havet. Prins Bertils stig rakt söder om den byggbara tomten ligger på 2,3 meter över havet.

Företagarna Lundqvist och Widikson vill höja sin havsnära tomt betydligt högre än Prins Bertils stig.
Här vid Prins Bertils stig planerar företagarparet att anlägga en damm på cirka 300 kvadratmeter. Tomten där de ska bygga nytt vill de höja så att den ligger drygt 1,5 meter högre än stigen. Bild: Anders Holmer

På delegation av byggnadsnämnden fattades i juni beslut på tjänstemannanivå om att avslå ansökan.

Störningar för grannar

Enligt avslaget strider markhöjningen och byggandet av stödmuren mot detaljplanens formulering om att ”bevara befintligt landskap och topografi i området”. Dessutom konstaterades att ”åtgärden kommer att påverka området negativt och kommer att medföra störningar och olägenheter för omgivningen och grannarna.”

Företagarparet Lundqvist och Widikson vill inte längre höja sin havsnära tomt där de ska bygga privat padelbana.
I den nya ansökan till byggnadsnämnden vill paret inte längre höja marken för den del av tomten som går utanför dagvattenbäcken – där de har planer på en privat padelbana. Bild: Roger Larsson

I den nya ansökan har området som paret vill höja till fyra meter över havet och rama in med en stödmur minskats något i sidled mot grannfastigheterna. Bland annat ska delen väster om dagvattenbäcken inte längre höjas. Det är den del som ligger intill stigen från Danska vägen ner till havet – där det ritats in en privat padelbana.

ANNONS

Trappstegsmur

Stödmuren har nu också gjorts om till en trappstegsvariant som är lägre än i förra ansökan. Första steget av muren är 3,5 meter över havet och nästa steg ska ligga på 3,85 meter över havet.

På en skiss visar de att marknivån öster om muren är drygt tre meter över havet och att den stegvisa höjningen då inte blir så markant.

Att de anlitat konsultföretaget Sweco gentemot kommunen är intressant. På uppdrag av kommunen har nämligen just Sweco gjort en stor konsekvensutredning för översvämningssäkring av Halmstads centrum.

Från hamnen till Brottet

I utredningen har Sweco utvärderat ett inre kajskydd som ska klara en havsnivåhöjning på 3,15 meter, vilket är den extremnivå som angetts för Halmstad år 2070.

Även ett yttre, storskaligt skydd i havet – av samma rörliga typ som Nederländerna satsat på med den så kallade Maeslandtbarriären – har utvärderats. Detta skulle skydda området från hamnen till Brottet mot en havsnivåhöjning på fem meter, vilket är den extremnivå som angetts för Halmstad år 2200.

Översvämningar kan hota havsnära hus.
Sweco pekar på vilka översvämningar det kan bli om de extrema havsnivåerna höjs som befaras med 3,15 meter till år 2070. Bild: Roger Larsson

Kostnaderna för det inre skyddet har av Sweco uppskattats till 380–430 miljoner kronor. För det yttre skyddet, inklusive pumpanordningar, är Swecos uppskattning att det går på 5,9 miljarder kronor.

Översvämningsrisk

I den nya ansökan låter paret Lundqvist/Widikson Sweco bemöta byggnadsnämndens avslag på den tidigare ansökan.

ANNONS
Företagarparet Lundqvist och Widikson vill höja sin tomt vid havet innan de bygger ny exklusiv villa.
Mårten Lundqvist och hans sambo Linda Widikson har inte gett upp hoppet om att få höja marknivån på sin tomt på Danska vägen innan de ska bygga en stor, spektakulär villa där. Bild: Roger Larsson

Sweco hänvisar då till att skyddet mot översvämningar bara planerats att sträcka sig till Brottet – och pekar på att översvämningsrisken, med den havsnivåhöjning som man räknar med till år 2070, är påtaglig för tomten på Danska vägen .

Sweco lyfter också fram att det står att ”det är viktigt att ta hänsyn till klimatförändringar i både bygglovsärenden och detaljplaneprocesser” i förslaget till kommunstyrelsen om en plan för klimatanpassning.

”Möjlighet att klimatanpassa”

Konsultföretaget betonar då att det finns en ”unik och ej återkommande möjlighet att vidta rätt åtgärder för att klimatanpassa” i samband med att det ska byggas nytt på Danska vägen 41.

”Höjning av havsnära tomt i Eketånga skulle inte orsaka problem för grannar.”
Sweco påpekar att tomten på Danska vägen 41 ligger lägre än grannfastigheterna och att en höjning av marken inte skulle inverka negativt på dem som bor intill. Bild: Roger Larsson

Dessutom konstaterar Sweco att tomten ligger lägre än grannfastigheterna och att en höjning av marknivån inte skulle medföra några problem för angränsande fastighetsägare – inte ens vid skyfall.

Slutligen skriver Sweco att det blir en naturlig placering av det nya huset om man höjer marken så att praxis vid höjdsättning av nya byggnader följs – där färdig grund brukar ligga cirka tre decimeter högre än vägbanan.

Det återstår att se vad byggnadsnämnden säger.

ANNONS