Ingen sexualundervisning på Plymouthbrödernas skola

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn av före detta Laboraskolan, som drivs av medlemmar från Plymouthbröderna, upptäcktes det att sex och samlevnad inte har stått på schemat sedan 2020. Anledningen? Att det är ett känsligt område.

ANNONS
LocationLångaryd|
|

Laboraskolan, som numera går under namnet Oneschool Nyby Campus, har sedan starten för mer än tio år sedan vid upprepade tillfällen fått kritik från Skolinspektionen. I samband med myndighetens senaste tillsyn av den omdebatterade friskolan upptäcktes att eleverna inte har undervisats i sex och samlevnad sedan 2020.

– När vi ställde frågor kring undervisningen i sex och samlevnad fick vi veta att skolan hade legat efter med detta och inte genomfört någon undervisning under de nästan tre åren som eleverna har gått i årskurs 4-6 respektive 7-9, säger Kristina Svensson, ansvarig utredare vid Skolinspektionen.

Att Skolinspektionen ställde frågor kring specifikt undervisningen i sex och samlevnad var en konsekvens av myndighetens egen riskbedömning av skolan. Riskbedömningen görs inför alla granskningar och innebär att myndigheten beaktar såväl resultat från tidigare granskningar som annan kunskap som kan finnas kring en skola. I relation till detta lyfter Kristina Svensson fram att friskolan tidigare har fått kritik för att inte ha arbetat för att motverka traditionella könsroller, något som misstänktes kunde spilla över på undervisningen i sex och samlevnad.

ANNONS

– Vi vet ju också att den här skolan är kopplad till en styrelse som tillhör en religiös organisation. Det här ju ingen skola med konfessionell inriktning, men när vi har tittat på skolor tidigare så har det funnits vissa områden som har varit särskilt känsliga att undervisa om och då behöver vi utreda det mer, säger Kristina Svensson och fortsätter:

– Sedan kan man inte ha förutfattade meningar, utan man får utreda på samma sätt. Men man gör någon form av riskbedömning.

Vid myndighetens tillsyn ska såväl rektor som lärare och elevhälsopersonal alltså ha berättat att det inte har förekommit någon undervisning i sex och samlevnad under de två senaste läsåren. Tidsmässigt sammanfaller detta med när skolans nya rektor, Chiedza Chadehumbe, tillträdde.

– Man uppgav att det är ett känsligt område. Det framkom inget kring att det var tillsagt att man inte skulle ha den undervisningen. Det fick vi ingen indikation på, säger Kristina Svensson.

Var det lärarna som upplevde att det var ett känsligt område eller var det snarare att man tog hänsyn till elevgruppen och skolan som helhet?

– Det var väl någon lärare som kunde tycka att det var ett svårt ämne att undervisa i överlag, och det är inte ovanligt att man kan tycka det. Men det framkom också att det var känsligt på skolan.

ANNONS

Intima bilder och homosexualitet

I samband med tillsynen ska lärare på skolan även ha uppgett för Skolinspektionen att undervisningen behöver anpassas och att allt för intima bilder inte kan visas för elevgruppen. Därtill framkom att när lärare ska prata om homosexualitet med eleverna så ska detta tas upp med både rektorn och styrelsen.

– I de här sammanhangen ställer vi också frågor kring om det finns några som försöker påverka undervisningen. Då är det viktigt att lärarna inte undviker sådana områden eller självcensurerar sig om till exempel föräldrarna utövar påtryckning och säger att ”det här vill jag inte att mitt barn ska få undervisning i”. Då ställer vi också frågor kring hur man hanterar det, om man går dem tillmötes eller inte, säger Kristina Svensson.

Och i det här fallet var det inte så?

– Nej, vi fick ingen indikation på att man inte skulle ha haft undervisning i sex och samlevnad för att någon skulle ha sagt att man inte fick ha det. Det var inte den anledningen som de framförde till oss.

Det här med att lärarna skulle förankra med både rektor och styrelse när de skulle prata om homosexualitet. Varför räknas inte det som någon slags påverkan?

– Det skulle det kunna göra, men det som blir intressant ur ett tillsynsperspektiv är om lärarna har tagit bort delar ur sin undervisning eller lämnat det som står i läroplanen. Som man ser i beslutet är det lite dubbla uppgifter där läraren säger att det framöver ska förankras så att man inte går utanför läroplanen, säger Kristina och fortsätter:

ANNONS

– Vi har ändå med det i utredningen eftersom det kan vara så att läraren på något sätt begränsas, men i utredningen har vi inget fog för att det ska ha lett till sådana konsekvenser att lärare har tagit bort delar i sin undervisning eller inte undervisat om till exempel homosexualitet.

Skolan svängde

Enligt skolans ursprungliga planering skulle eleverna ha getts undervisning i ämnet sex och samlevnad först under kommande läsår. Detta ändrades dock när det i samband med Skolinspektionens tillsyn upptäcktes att sexorna under sina nästan tre år i mellanstadiet inte hade fått den undervisning inom ämnet som de har rätt till.

– Det är därför som vi har valt ett avstående från ingripande. Det var bristfälligt när vi var på plats, men man kunde tydligt ange att eleverna skulle få undervisning i sex och samlevnad innan sommaren, säger Kristina Svensson.

Med andra ord konstaterade Skolinspektionen endast att det hade funnit en brist inom sex och samlevnadsundervisningen, men att det vid myndighetens besök fanns en åtgärdsplan. I övrigt tilldelades friskolan en anmärkning för att ha tillsvidareanställt lärare utan lärarlegitimation och sakna tillgång till skolpsykolog i elevhälsans förebyggande arbete. Därtill fick skolan en anmärkning för att sakna en plan mot kränkande behandling som var separat för grundskolan. Detta eftersom skolan endast hade en plan som var gemensam för grundskolan och gymnasieskolan.

ANNONS

OneSchool svarar skriftligt

HP har sökt skolans rektor, som inte vill ställa upp på en telefonintervju, för en kommentar. När HP i stället mejlar frågorna får tidningen ett svar på tre meningar där rektorn meddelar att skolan ”välkomnar de förbättringsområden som uppmärksammats genom inspektionsprocesssen”, att skolan ”vill säkerställa att personalen är behörig” samt att skolan ”befinner sig i en process att implementera en plan som säkerställer att skolan möter de krav som ställs i beslutet i relation till läroplanen”.

När HP på nytt skickar frågorna angående varför undervisning i sex och samlevnad har saknats samt ytterligare detaljerade frågor om anmärkningarna från Skolinspektionen hänvisas tidningen tillbaka till det tidigare svar som rektorn tillskriver ”En talesperson för skolan”.

LÄS MER:Skolinspektionen kör över Hyltepolitikerna – säger ja till friskolans förskoleklass

LÄS MER:Omtag och spadtag för före detta Laboraskolan

ANNONS