Merima Mesic, Sofie Manfredsson och Murtaza Pelle Kamruddin, som jobbar inom daglig verksamhet, är mycket kritiska till det förslag som Kommunal nu förhandlar med Halmstads kommun. Ett samarbete med personalen på gruppbostäderna skulle innebära att kvaliteten inom bägge verksamheter försämras, menar de.
Merima Mesic, Sofie Manfredsson och Murtaza Pelle Kamruddin, som jobbar inom daglig verksamhet, är mycket kritiska till det förslag som Kommunal nu förhandlar med Halmstads kommun. Ett samarbete med personalen på gruppbostäderna skulle innebära att kvaliteten inom bägge verksamheter försämras, menar de. Bild: Jari Välitalo

LSS-personal i protest mot nytt sätt att jobba: ”Idiotiskt”

Ett samarbete mellan daglig verksamhet och LSS-boenden möter hård kritik. För personalen på daglig verksamhet innebär detta förändrade scheman och arbetsuppgifter.
– Det är idiotiskt att tro att vi helt plötsligt kan göra varandras jobb, säger stödpedagogen Murtaza Pelle Kamruddin.

ANNONS
|

Anställda inom daglig verksamhet känner oro och frustration inför de förändringar som kan komma att ske inom LSS-verksamheten i Halmstads kommun.

Arbetsgivaren har föreslagit ett samarbete där personal inom daglig verksamhet och personal inom gruppbostäder ska hjälpas åt att bemanna de båda verksamheterna, trots att de tillhör olika förvaltningar.

– Sammanslagningen kommer att innebära att vi både ska jobba här på daglig verksamhet och på gruppbostäderna. För deltagarnas del blir det som att gå tillbaka i tiden, de kommer möta samma personal hemma som på sina arbeten, säger stödpedagogen Sofie Manfredsson, som är kritisk till förslaget.

Oro att kvaliteten försämras

Personalens främsta kritik mot samarbetet är att kvaliteten för deltagarna riskerar att försämras. Det blir svårare för deltagarna att skilja mellan hemmamiljö och jobbmiljö om samma personal springer på bägge ställen, menar de anställda och efterfrågar en risk- och konsekvensanalys.

ANNONS

– Deltagarna har olika funktionsvariationer och många är beroende av stabilitet. Ofta är de personbundna och behöver veta vilken personal som är hemma på boendet och vilken som är på jobbet, annars kan det leda till förvirring och oro, säger Merima Mesic, som jobbar på Violvägens daglig verksamhet.

Kritiken handlar också om förändrade scheman och arbetsuppgifter. Inom daglig verksamhet jobbar man i huvudsak med pedagogiskt arbete under dagtid, på gruppbostäderna förekommer helg- och kvällsarbete med fokus på omvårdnad.

– Inom bägge verksamheter kallas personalen för stödassistenter, men riktigt så enkelt är det inte. På daglig verksamhet gör vi stödjande insatser, vi jobbar inte med omvårdnad på samma sätt som på boendena. Det är idiotiskt att tro att vi helt plötsligt kan gå in och göra varandras jobb, säger Murtaza Pelle Kamruddin på Bofinksvägens daglig verksamhet.

– Många av våra kollegor har jobbat på boenden tidigare. De söker sig hit för att det inte passar dem att jobba helger, kvällar och nätter, av olika anledningar. Går det här förslaget igenom finns det en risk att många får börja jobba oregelbundet igen, säger Merima Mesic.

Anställda på flera av kommunens enheter för daglig verksamhet har gått samman för att protestera mot förslaget om förändringar inom LSS-bemanningen.
Anställda på flera av kommunens enheter för daglig verksamhet har gått samman för att protestera mot förslaget om förändringar inom LSS-bemanningen. Bild: Jari Välitalo

Facket: ”Massivt motstånd om förslaget går igenom”

Daglig verksamhet tillhör utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, medan gruppbostäderna organiseras under socialförvaltningen. Det föreslagna samarbetet inom LSS-verksamheterna grundar sig i Halmstads kommuns arbete med att införa heltid som norm (se faktaruta).

ANNONS

– Arbetsgivaren har svårt att organisera inom socialförvaltningen på helger och kvällar. De har svårt att leva upp till heltid som norm inom verksamheten, och för att korta ner passen behöver de fler personal, berättar Rasmus Eliasson, ordförande för Kommunal sektion vård och omsorg i Halmstad.

Sedan i november pågår förhandlingar mellan Kommunal och Halmstads kommun om vilka alternativ som finns. Flera varianter ligger på bordet och ännu har man inte landat i något beslut.

– Ett av alternativen, som varit på tapeten ett tag, är att ta hjälp av daglig verksamhet. Från fackets sida har vi föreslagit att man i stället anställer upp inom socialförvaltningen. Men det är inte vi som bestämmer i slutändan.

Rasmus Eliasson känner till det stora missnöje som finns bland anställda inom daglig verksamhet. Om samarbetet genomförs kommer det att bli ett massivt motstånd från personalen, berättar han.

– Jag förstår känslorna. Innebörden blir att man plötsligt ändrar arbetsförutsättningarna för de som jobbar inom daglig verksamhet. Från att ena veckan ha jobbat dagtid måndag till fredag, 40 timmar, till att andra veckan jobba oregelbundet. Det är klart att det blir en stor omställning, säger Rasmus Eliasson.

LÄS MER:Ella Kardemark (KD): ”Förstår för att personalen är orolig”

En annan del av personalens kritik mot det eventuella samarbetet handlar om brist på information från ledningen. De anställda är särskilt upprörda över att de inte har fått ge sin syn på saken.

ANNONS

– Vi har inte blivit involverade alls. Ingen har fått yttra sig, vare sig anställda, deltagare eller gode män. Och cheferna kan inte svara på våra frågor. Det är frustrerande, säger Sofie Manfredsson.

Personalen fruktar att ett beslut kan komma när som helst och riktar en uppmaning till facket att inte vika sig i förhandlingarna.

– Om det här förslaget genomförs så kan facket räkna med att förlora en hel del medlemmar, säger Merima Mesic.

Från Kommunals håll berättar man att det ska ske ett informationsmöte med arbetsplatsombud och skyddsombud i dagarna. Än en gång vill facket poängtera att förhandlingarna fortfarande pågår.

– Vi tar alltid tillvara på våra medlemmars intressen så långt vi kan. Samtidigt får vi inte glömma att vi har en grupp på andra sidan, på gruppbostäderna, som behöver hjälp. De sliter med långa arbetspass helgtid på 12–13 timmar. Det förekommer också 20-timmars-pass där. Så vi måste tänka på dem också, säger Rasmus Eliasson.

Ewa Kristensson, chef på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, berättar att förhandlingarna som pågår äger rum på en högre nivå än hennes. Det är först när ett beslut är fattat som förvaltningens ledning involveras.

Fakta: Heltid som norm

Heltid som norm är ett nationellt avtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal som tecknades 2016.

Målet är att heltid ska vara det normala vid nyanställning, samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.

Avtalet ska implementeras i alla Sveriges kommuner, vilket på sina håll har väckt kritik då det innebär förändringar av arbetspass och scheman.

ANNONS