I grunden är samarbetet inom LSS-verksamheten en åtgärd för att kunna säkerställa personalförsörjningen. Det menar Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden och kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.
I grunden är samarbetet inom LSS-verksamheten en åtgärd för att kunna säkerställa personalförsörjningen. Det menar Ella Kardemark (KD), ordförande i socialnämnden och kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott. Bild: Roger Larsson

Ella Kardemark (KD): ”Förstår att personalen är orolig”

Att förslaget om samarbete mellan personal inom LSS har väckt oro är förståeligt. Det menar Ella Kardemark (KD) som är ordförande i socialnämnden och kommunens personal- och ledningsutskott.

ANNONS

– Jag har förståelse för att det uppstår turbulens. Så är det alltid när det sker förändringar som påverkar schema och vardag. Men i grunden är det här en åtgärd för att kunna säkerställa personalförsörjningen, säger hon.

Personalfrågan en utmaning

Ella Kardemark vill förtydliga att det inte är någon omorganisation som är på gång. Vad som pågår är arbetet med att införa heltid som norm (se faktaruta) i Halmstads kommun. Arbetet utgår med andra ord från ett centralt slutet avtal mellan SKR och Kommunal, och är alltså ingen lokal Halmstad-fråga. Att leva upp till avtalet innebär dock förändringar av arbetspass och scheman på lokal nivå.

ANNONS

– Inom vård och omsorgssektorn står vi inför enorma utmanar i att klara personal- och kompetensförsörjningen. Allt fler blir äldre samtidigt som människor i arbetsför ålder inte ökar i samma takt, säger Ella Kardemark.

Med anledning av dessa utmaningar måste Halmstads kommun se till att befintlig stödpersonal används på ett så smart och effektivt sätt som möjligt. Det är grunden till det kommungemensamma samarbete som föreslås för daglig verksamhet och gruppbostäderna, enligt Kardemark.

– Personalbehovet inom LSS ser olika ut. På gruppbostäder behöver man förstärkning främst under helger. Det är dessa pass som är aktuella först och främst. Under vardagar är de flesta boende ändå på daglig verksamhet.

Hon fortsätter:

– Det kommunen nu förhandlar med facket innebär att personalen arbetar både för socialförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltning. Som de själva framför, så kan det bli aktuellt att man kanske behöver vara med och stärka upp på gruppbostadsverksamheten.

Personalen befarar att kvaliteten för deltagarna kan bli lidande om personalen blandas för mycket. För personer med funktionsvariationer är det viktigt med stabilitet, argumenterar de. Vad säger du om det?

– Alternativet till ett kommungemensamt samarbete är att respektive förvaltning får bemanna upp med timvikarier. Det tror jag inte leder till ökad kvalitet, snarare tvärtom. Dessutom skulle det innebära enorma kostnader för Halmstads kommun.

ANNONS

”Brist på information”

När HP besökte personalen på daglig verksamhet fanns det en oro att ett beslut kunde fattas vilken dag som helst, och anställda beskrev att de kände sig åsidosatta i processen.

LÄS MER:Daglig verksamhet i protest mot sammanslagning

Enligt Ella Kardemark har Halmstads kommun som avsikt att medarbetarna dels ska känna sig inkluderade, och dels erbjudas god information om varför arbetet pågår.

Jag har pratat med flera anställda på olika enheter. De upplever alla att informationen från chefer och ansvariga har varit undermålig. Hur kommer det sig?

– Det är ett omfattande arbete och man har kommit olika långt inom kommunen. Socialförvaltningen har kommit längst, där är heltid som norm redan implementerad inom vissa verksamheter, exempelvis inom personlig assistans.

Ännu har inte Halmstads kommun och Kommunal kommit överens om vilken lösning det blir. Förhandlingarna pågår för fullt. Enligt kommunen hoppas man på ett besked någon gång under våren.

Fakta: Heltid som norm

Heltid som norm är ett nationellt avtal mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal som tecknades 2016.

Målet är att heltid ska vara det normala vid nyanställning, samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid.

Avtalet ska implementeras i alla Sveriges kommuner, vilket på sina håll har väckt kritik då det innebär förändringar av arbetspass och scheman.

ANNONS