Länsstyrelsen starkt kritisk mot planerat hotellbygge

Länsstyrelsen levererar omfattande kritik mot det planerade 16-våningshotellet vid Österskans. Ett allt för dominerande inslag, en påtaglig barriär och en solitär i ett öppet stadsrum är några beskrivningar. Det finns också en oro över att riksintresset för kulturmiljö påtagligt kommer att skadas.

ANNONS
Locationcentrum i halmstad||

Som HP berättat har över 210 privatpersoner lämnat in synpunkter på det planerade hotellbygget vid Österskans. Dessutom har ett 20-tal sakägare och remissinstanser yttrat sig.

LÄS MER:Tid att tycka om hotell slut – nu går processen vidare

Den värsta kritiken levererar länsstyrelsen. Myndigheten tycker inte att byggnaden är anpassad till vare sig stadsbilden eller platsens kulturvärde.

Kommer ta över visuellt

Hotellbyggnaden beskrivs som ”en solitär i ett i dag öppet stadsrum”. Den kommer med sin volym och höjd att ta över visuellt och dominera den omgivande stadsbilden där tornet på S:t Nikolai kyrka varit högsta punkten sedan 1400-talet, menar länsstyrelsen.

– Hotellet kommer att bli omkring 20 meter högre än kyrktornet, som dessutom är spetsigt och smalt och inte alls har den volymen på höjden som hotellet ska ha, säger Peter Svelenius, planarkitekt på länsstyrelsen.

ANNONS

Myndigheten påpekar också att delen närmast Nissan omfattas av riksintresse för friluftsliv. Planområdet ligger dessutom inom riksintresse för kulturmiljö eftersom Halmstad är en gammal residens- och fästningsstad av medeltida ursprung.

Byggnaden uppges vidare vara i en ”avvikande skala som är helt främmande för bebyggelse inom riksintresseområdet”. Placering, storlek och höjd gör byggnaden till en barriär som riskerar att leda till att den historiska kulturmiljön går förlorad, enligt länsstyrelsen.

Risk för människors hälsa

Vidare så saknar myndigheten ordentliga underlag och utredningar för både översvämningsrisken – framför allt i källarplan där bland annat fläktrum, elcentraler och sprinklercentral ska finnas – och om marken klarar trycket från ett 16-våningshotell.

– Vi har skickat en remiss till SGI (Statens geotekniska institut) för en bedömning men inte fått svar än, säger Peter Svelenius.

Dessutom ser myndigheten en risk för människors hälsa och miljö med tanke på att det har bedrivits verksamheter på kringliggande fastigheter där både metaller och lösningsmedel använts.

– Det finns föroreningar som kommunen inte utrett men som måste utredas för att få ett hum om vad det är för status på marken, säger Peter Svelenius.

Saknar kulturhistoriskt helhetsgrepp

Enligt länsantikvarie Emma Östlund saknas det också ett helhetsgrepp över hur de kulturhistoriska värdena ska bevaras. Man har endast tänkt på detaljerna inom området, som brofäste med stenpollare och kätting, en trappa och kajkanter.

ANNONS

– Det är lovvärt att man har tänkt på detta, men byggnaden kommer att få en stor påverkan på hela stadens kulturmiljö så det blir lite missvisande att man bara utreder på detaljnivå, säger hon.

Myndigheten ifrågasätter också hur kommunen har kommit fram till att det är just saluhall, konferens, hotell och restaurang på platsen som ska ge en positiv effekt på stadens utveckling.

Länsstyrelsen efterlyser ett resonemang om hur planerna påverkar ett redan hårt drabbat centrum och vill se en mer utförlig analys av om planerna över huvud taget är lämpliga. Det är då också viktigt att ta hänsyn till vad den pågående pandemin kan ha för framtida effekter för konferens- och hotellanläggningar, menar myndigheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att i kommande granskningsskede kalla in detaljplanen för prövning, eller upphäva den.

Ett axplock ur övriga yttranden:

Kulturmiljö Halland: Påpekar att området berör riksintresse för kulturmiljövård. Anser att hotellet skulle utgöra ett synnerligen dominant inslag som bryter kraftigt mot det befintliga bebyggelsemönstret. Bedömer att det blir en påtaglig skada på riksintresset och stadsbilden.

Hallandstrafiken: Befarar att den skarpa 90-gradiga kurvan vid hotellets nordöstra hörn kan skapa framkomlighetsproblem för den stora mängd bussar som trafikerar platsen. Bolaget ser en risk för trafikstockningar när bussar måste mötas i kurvan.

Halmstad Energi och Miljö, Hem: Påpekar att byggnaden kommer att generera stora mängder avfall och någon form av container lär behövas. Det ställer krav på tillgänglighet för en tio meter lång lastbil. Bolaget påpekar också att kärl dras max 30 meter.

Jansson Mark AB (ägare till intilliggande bostadsfastighet, Guldfisken 1): Motsätter sig byggnation. Anser inte att byggnaden kommer att harmoniera med övrig bebyggelse och att den förändrar hela stadsbilden. Oroas också över ökade bullernivåer och ökad trafik.

Kommunala funktionsrättsrådet: Anser att det är viktigt att beakta tillgängligheten för personer med varierade funktionsförmågor och föreslår bland annat att grusgångar hårdbeläggs, att belysning förstärks och att det blir god tillgång till sittplatser samt ett synstråk.

Räddningstjänsten: Ser en ökad risk för olyckor vid etablering nära vatten. Vill se livräddningsutrustning på flera ställen i området.

ANNONS