Tid att tycka om hotell slut – nu går processen vidare

Tiden för att tycka till om det planerade hotellbygget vid Österskans har runnit ut. Över 200 synpunkter blev resultatet.
– Det är många, men det visste vi för detta är en plats som alla känner är deras, säger planarkitekt Violeta Stanic.

ANNONS
Locationcentrum i halmstad||

Våren 2017 utlyste kommunen en tävling för att få fram ett förslag på hur Österskansområdet kunde utvecklas. Sju bidrag lämnades in och slutligen var det ”Nya sammanhang” – en hotell- och konferensbyggnad i 16 våningar med saluhall och restaurang – som vann.

Tre år senare, i juni i år, skickades planförslaget ut på samråd. Allmänheten fick tre månader på sig att lämna in synpunkter.

– Det är lång tid, man brukar bara ha fyra veckor. Men vår tanke var att detta är en viktig plan, det var mitt i semestern och dessutom coronatider, så vi ville att alla skulle få chansen, förklarar Violeta Stanic.

ANNONS

Över 200 skrivelser

Vid midnatt i tisdags tog tiden slut. Förutom ett 20-tal yttranden från sakägare, olika myndigheter samt kommunala nämnder och bolag har omkring 210 privatpersoner lämnat in skrivelser. Majoriteten av dem är emot hotellplanerna, några enstaka är för. Dessutom har det lämnats in en namninsamling med 632 underskrifter.

– Det här är en plats som alla känner är deras och därför väcker planerna så stor uppmärksamhet. De är lite svåra att smälta, och det kan jag förstå eftersom stadsbilden förändras avsevärt med en 54–56 meter hög byggnad, berättar Violeta Stanic.

Dagen efter att samrådstiden gått ut besökte HP platsen tillsammans med Violeta Stanic och planchef Mila Sladic. Stolpar och linjer visar exakt var hotellbygget ska placeras. Markytan som tas i anspråk är 1 560 kvadratmeter stor och cirka 700 av dessa består av den del som blir 16 våningar hög.

– Byggnaden kommer inte att gå ända ner till Nissan. Gång- och cykelbanan ska finnas kvar som den är i dag. En vanlig missuppfattning är att hotellet ska placeras mitt i parken men så är det inte. En stor del byggs på nuvarande väg och på mark som i dag är asfalterad, säger Violeta.

Ovanför gc-vägen

Den del som hamnar i parken placeras en bit ovanför gång- och cykelvägen och ska bli två våningar hög. Mot parken ska en terrass byggas.

ANNONS

– Delen i parken kommer att upplevas som ganska låg, säger Violeta.

Strandgatan försvinner till förmån för hotellbygget och vägen från Österbro dras i stället i en 90-gradig vinkel för att sedan anslutas till Fredsgatan.

De tre stora träden utmed Strandgatan måste dock plockas bort.

– Det är synd och vi ska försöka att gräva upp dem och sätta dem någon annanstans, men vi kan inte lova att det går, säger Mila Sladic.

Saluhall och restaurang i botten

Enligt det vinnande bidraget ska saluhall och restaurang finnas på bottenplan. På andra våningen blir det konferenslokaler, på tredje spa och gym och på 16:e våningen en bar. Däremellan 200 hotellrum.

Nu ska allmänhetens synpunkter sammanställas och därefter ska förslaget omarbetas.

– Men oftast leder ett samråd endast till smärre justeringar av det ursprungliga förslaget, säger Mila Sladic.

Med andra ord är det inte realistiskt att tro att protesterna kan leda till en lägre hotellbyggnad på platsen.

– Om man börjar kapa byggnaden blir den inte lika slank och man tappar hela idén med gestaltningen av hotellet, säger Violeta.

– Vi har ju haft en markanvisningstävling och redan där satte man riktlinjerna för utformningen, inflikar Mila Sladic men tillägger också att ”allt kan ju hända”.

Fakta: Detta händer nu

När förslaget har omarbetats ska det skickas ut på nytt samråd. Men för att förslaget därefter ska ändras krävs att helt nya uppgifter framkommer.

I nästa steg ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige vilket förväntas ske under nästa år.

Detaljplanen kan därefter överklagas till mark- och miljödomstolen och även mark- och miljööverdomstolen. Dock kan inte gemene man, utan endast sakägare, överklaga.

När detaljplanen vunnit laga kraft är nästa steg bygglov och ett sådant kan inte överklagas om det inte strider mot detaljplanen.

Byggstart är realistiskt tidigast inom två år, alltså 2023.

LÄS OCKSÅ:

ANNONS
ANNONS