Åke Hantoft (C) har tillsammans med det politiska styret i Laholm hastigt och olustigt drivit på för att lägga ned två skolor i kommunen.
Åke Hantoft (C) har tillsammans med det politiska styret i Laholm hastigt och olustigt drivit på för att lägga ned två skolor i kommunen. Bild: Jonatan Gernes

Mattias Karlsson: Skolnedläggningar i Laholm till varje pris

Det politiska styret i Laholms kommun får underkänt i hur man hastar fram beslutet att lägga ned två skolor.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

Det började med ett förslag om att avveckla Genevadsskolan och Ahlaskolan i Laholms kommun. Det väckte starka reaktioner. Så vad svarade den ansvarige politikern då?

”Här är det viktigaste att barnen på bästa sätt kan bli hörda och sedda och självklart också vårdnadshavarna”, sa Åke Hantoft (C) till HP i samband med att förslaget om att lägga ned två aktuella skolorna presenterades för första gången i mitten av februari (15/2).

Utifrån detta uttalande är det så klart intressant att följa upp om den ambitionen har uppnåtts. Har barnen och vårdnadshavarna på bästa sätt blivit hörda och sedda sedan dess? Följ med på en resa i Åke Hantofts spår under tre månader. Men först en kort resumé.

ANNONS

Centerpartisten Åke Hantoft är ordförande i utbildningsnämnden i Laholm, och den främste företrädare för det politiska styret Ansvar för Laholms när det gäller att förslaget om att redan till hösten lägga ned Genevadsskolan och Ahlaskolan. Och snabbt har det gått, från att förslaget presenterades på en pressträff den 14 februari till att kommunfullmäktige skulle fattade slutgiltiga beslutet på sitt sammanträde den 29 april. Nu fick Sverigedemokraterna och Medborgerlig Samling igenom en återremiss varpå kommunen behöver utreda förslaget ytterligare att varv – och det gjordes i expressfart.

För redan nu på tisdagen den 14 maj ska ärendet behandlas på ett extra insatt fullmäktigemöte med endast ett ärende på dagordningen, det vill säga förslaget om att avveckla Ahlaskolan och Genevadssolan. Med tanke på utfallet på förra fullmäktigemötet är utgången i stort sett given. Ändå är det intressant att följa hur politikerna, och inte minst Åke Hantoft, har behandlat ärendet i under våren. I slutet av februari säger Hantoft så här i en artikel i HP:

”Jag hävdar att det inte handlar om pengar. Det här handlar om en långsiktigt effektiv skolorganisation med bibehållen kvalitet och en likvärdig skola.”

I stället menade Hantoft att skolnedläggningarna handlar om att likvärdighet, att elever får samma tillgång bland annat elevhälsa och skolledning (HP, 29/2). Ändå har den mesta av debatten kring förslaget handlat om just pengar.

ANNONS

I mitten av mars höll utbildningsförvaltningen i Laholm tre så kallade dialogmöten med vårdnadshavare. Efter det första dialogmötet framfördes kritik att det inte gavs några konkreta svar på de frågor som föräldrarna hade (13/3).

Med tanke på att Hantoft i mitten av februari menade att både barnen och vårdnadshavarna skulle bli ”sedda och hörda” på bästa sätt kan man därför bli förvånad av följande uttalande på varför inte många frågor blivit obesvarade:

”Svaret är att utredningsprocessen pågår, och dialogmötet är en av delarna i att ta fram ett beslutsunderlag”, sa han och tillade att man har fler svar ju närmare utbildningsnämndens möte den 27 mars man kommer.

I slutet av mars blev så den utredning som låg till grund för förslaget av att avveckla de två skolorna offentlig. Av utredningen framgick att utbildningsförvaltningen förvisso minskar sina kostnader med flera miljoner kronor genom att stänga de två skolorna, men att den besparingen till stor del äts upp av Laholm äger de aktuella skolfastigheterna och att lokalkostnaderna stannar inom kommunen. Men trots detta faktum, och trots att utredningen blivit offentligt ville Åke Hantoft inte kommentera den.

”Jag vill som ordförande inte föregripa nämndens diskussion och beslut”, sa ha till HP (23/3).

ANNONS

Åke Hantoft ville heller inte kommentera de dialogmöten som kommunen haft med vårdnadshavarna. Den 27 mars tog så utbildningsnämnden beslut om att avveckla de två skolorna. Och den 14 maj ska fullmäktige alltså fattade det avgörande beslutet.

I dessa tuffa ekonomiska tider är den kommunalekonomiska verkligheten synnerligen svår. Ändå är det viktigt att hålla fokus på det som är en kommuns ansvarsområden, och där är skolan en helt central verksamhet för en kommun. Att skolans budget går med underskott kan inte enbart förklaras med att utgifterna har ökat utan även med att skolan får för lite resurser. Detta är ett problem som Laholm delar med många andra kommuner i landet. Och så länge som skolan i huvudsak är ett kommunalt ansvar så kommer det också att sparas på undervisningen till nästa generation samhällsmedborgare.

Men sättet som det politiska styret i Laholms kommun, och i detta fall med Åke Hantoft i spetsen, har agerat under våren är under all kritik. Från det att man först presenterade avvecklingsförslaget till att fullmäktige behandlade frågan har man lagt in högsta växeln för att till varje pris få till ett beslut av att lägga ned Genevadsskolan och Ahlaskolan. Det senaste beskedet, att sätta in ett extra blixtinkallat fullmäktigemöte, är det kanske tydligaste exemplet på hur man hastar fram beslutet.

ANNONS

Vad är det egentligen som säger att Laholms kommun till varje pris måste lägga ned de två skolorna redan till hösten? Inget. För den frågan har i ärlighetens namn inte fått ett bra svar. Man kan också konstatera att varken elever eller vårdnadshavare på bästa sätt har blivit sedda eller hörda.

Det politiska styret i Laholms kommun får helt enkelt underkänt i hur man hastar fram beslutet att lägga ned de två byskolorna.

ANNONS