Halmstads kommuns översiktsplan innebär ett kraftigt ökat byggande på åkermark vilken därmed förloras för matproduktion.
Halmstads kommuns översiktsplan innebär ett kraftigt ökat byggande på åkermark vilken därmed förloras för matproduktion. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Översiktsplanen innebär ett kraftigt ökat byggande på åkermark

Svaret visar att kommunen använder felaktigt dataunderlag när man jämför översiktsplanens behov av åkermark för framtida byggande med tidigare utveckling.

ANNONS
|

Replik. Apropå Svar direkt till insändaren ”HP ger felaktiga uppgifter om byggandet av åkermark”, 13/4.

I svaret till min insändare ”HP ger felaktiga uppgifter om byggandet av åkermark” hänvisar Mattias Karlsson till uppgifter från Halmstads kommuns översiktsplan (ÖP). Svaret visar att kommunen använder felaktigt dataunderlag när man jämför ÖP:s behov av åkermark för framtida byggande med tidigare utveckling.

Generellt minskar arealen åkermark lite över tid vilket sker i hela landet. Marker som försvinner finns framförallt i perifera områden, är ofta små fält som är olönsamma att bruka och lämnas för igenväxning. Dessa marker kan dock tas i bruk för matproduktion vid behov. Exploatering av jordbruksmark för byggande utgör runt 10 procent av arealminskningen och innebär en permanent markförändring. Denna mark är förlorad för matproduktion. Exploaterade marker finns ofta nära tätorter, på bördig jord och större fält. Jordbruksmarker som knappast skulle ha lämnats att växa igen.

ANNONS

För att få en uppfattning om huruvida kommunens planer att bygga på 860 hektar jordbruksmark till 2050 motsvarar mycket eller lite mark ska man därför inte jämföra med den totala minskningen av mark (vilket kommunen gör) utan i stället jämföra med data över hur det har byggts på jordbruksmark tidigare år.

Under decenniet 2011–2020 minskade jordbruksmarken i Halmstads kommun med totalt 512 hektar enligt officiell statistik. Av denna minskning exploaterades 74 hektar jordbruksmark för bebyggelse och infrastruktur enligt Jordbruksverket (källa: SJV 2017:3; SJV 2021:8). Kommunens plan att bebygga 860 hektar jordbruksmark till 2050 innebär att cirka 285 hektar kommer att exploateras per decennium till 2050. Detta är en kraftig ökning i jämförelse med tidigare exploatering i Halmstad och i jämförelse med andra delar av Sverige.

Kommunens ÖP innebär ett kraftigt ökat byggande på åkermark vilken därmed förloras för matproduktion. Detta är oroande med tanke på de klimat-och konfliktkriser vi redan nu ställs inför.

Christel Cederberg (C) miljö-och jordbruksforskare, Harplinge

Svar direkt:

Som alltid är det olyckligt när det blir otydligt vad som avses. Förvaltningen beställde en utredning som visade hur mycket jordbruksmark som inte längre brukas. Vad utredningen inte redovisar är fördelning av vilka ändamål jordbruksmarken gick till.

Olof Selldén

ANNONS

planchef

LÄS MER:Beslut: Inga bostäder i Eketångaskogen

LÄS MER:Byggande på Halmstads åkermark är en nationell angelägenhet!

LÄS MER:Klimatgrupp i upprop för att stoppa framtidsplan

ANNONS