Framtidsplan 2050 - ett hot mot vår åkermark

Odlingsbar jord är en unik naturresurs som är grunden för vår livsmedelsförsörjning. Åkermarken behövs nu men framför allt i en framtid som vi vet mycket lite om.

ANNONS
|

Asfalt och betong binder ingen koldioxid och bidrar inte till grundvattenbildningen. Men det tycks inte vara vägledande för Halmstads Framtidsplan 2050.

Kommunens översiktsplan utgår från en folkökning som vida överstiger befolkningsprognoserna. Det lägger en död hand över den mark som omfattas men som inte kommer att utnyttjas under överskådlig tid. Särskilt gäller detta jordbruksmarken. Även för jordbruk krävs långtidsplanering och en framtidsplan. Översiktsplanen bör utgå från en lägre befolkningstillväxt och i stället revideras vid behov.

Halmstads kommun säger sig värna om jordbruksmarken. Trots detta anger översiktsplanen att 880 ha jordbruksmark kommer att exploateras för bebyggelse och vägar. Samtidigt har andra kommuner tagit ett principbeslut om att inte exploatera jordbruksmark. Planförfattarna tycks vara okunniga om att såväl förarbeten som domar i Mark- och miljööverdomstolen ger vägledning för rättstillämpningen. Men det verkar som att kommunen chansar och utgår från att man kan bryta mot gällande rätt så länge ingen uppmärksammar det och överklagar.

ANNONS

I planen anges att "värdet av jordbruksmarken vägs mot andra värden". Hur detta ska gå till ger planen inget besked om. En sådan vägning saknar dessutom stöd i lagen. "Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk." Brukningsvärd jordbruksmark är åker och betesmark som utnyttjas eller har utnyttjats under senare år. I de allra flesta fall kan exploateringsbehovet tillgodoses på annan mark. Någon vägning av det slag som kommunen tänker sig har inte tagits upp i något domslut.

Föreningen Den Goda Jorden anser därför att Framtidsplan 2050 inte är förenlig med reglerna om skydd för brukningsvärd jordbruksmark och att den föreslagna översiktsplanen inte kan ligga till grund för kommande detaljplanläggning.

Anne-Marie Lindén

Arne Joelsson

Föreningen Den Goda Jorden

LÄS MER:Halmstads översiktsplan väcker engagemang

LÄS MER:Åkermarken, en naturresurs vi inte får bygga bort i Framtidsplan 2050

ANNONS