Detta är allvar - inte ett lyxproblem från naturvänner

Bra, du väcker viktiga frågor om skogen och klimatet.

ANNONS
|

Replik. Svar till Helen Johansson, 10/3.

Vi står inför en klimatutveckling som måste lösas med snabb avveckling av klimatutsläpp. Först: Omedelbart stopp för fossila bränslen. Utsläpp från mark är problematisk. Torvmark men även skogs- och jordbruksmark globalt kan släppa ut mycket kol vid viss användning. Skogsbränder och eldning av skogsprodukter är en källa.

För det andra: Bind så mycket kol som är möjligt i skog och i jordbruket.

Skogsbruket i Sverige har kritiserats av EU för att ha tagit bristande arthänsyn (Timmermans, EU 2021). Ett yttrande från EU-domstolen nyligen (SNF) kommer att leda till att artskyddet stärks och möjlighet att juridiskt pröva avverkningar ur biotopsynpunkt blir stor.

ANNONS

Efter en föryngringsavverkning med hyggesberedning läcker marken kol i decennier.

Det tar minst 80-100 år innan det åter binds, allra mest under de sista 20. Dikning ökar läckaget.

70% av uttaget används och förbränns inom kort.

30 % lagras som timmer och långlagrar då kol.

Hotet mot den biologiska mångfalden i svenska skogar är på riktigt. Varken människor, djur, skog eller naturen i övrigt mår bra i artfattiga, ekologiskt utarmade marker. Artdatabanken uppger att 1 400 arter just nu är så hotade att de kräver omedelbart skydd.

Helen Johansson, detta är allvar, inte ett lyxproblem från naturvänner.

Ett kontinuitetskogsbruk där man tar ut det man behöver och låter resten stå, är lönsamt i jämförelse med traktavverkning (Skogseko). Vi behöver skogen till kolsänka, plats för biologisk mångfald, uttag av timmer, textilmaterial, ersättare av plast och plåt, rekreation och försörjning till skogsägaren.

Vi behöver skonsamma avverkningar, ett ökat lövinslag, metoder som minskar brandrisk med löv, mera fuktstråk och fleråldriga träd på markerna.

Då kan våra barn och barnbarn mötas i friska, kolbindande skogar med rika naturupplevelser. En tid när skogsbrukare får betalt inte bara för skogsprodukten utan också för markskötsel och kolbindning och för att bevara den rika mångfalden.

ANNONS

Jag ser en tid när motsättningar tonat ned och vi ser med stolthet på vad det svenska skogsbruket klarat.

Nils Werner

Medlem Klimataktion

ANNONS