Flyktingfrågan engagerar. Bilden är från en demonstration mot att skicka tillbaka ensamkommande till Afghanistan tidigare i år.
Flyktingfrågan engagerar. Bilden är från en demonstration mot att skicka tillbaka ensamkommande till Afghanistan tidigare i år.

Fler svenskar vill ta emot färre flyktingar

ANNONS
|

Frågor som rör flyktingar, migration och integration fortsätter att spela en stor roll i den svenska inrikespolitiken. Det visar årets SOM-undersökning som presenterades på ett seminarium under tisdagen.

Den mest drastiska förändringen rör inställningen till att välkomna flyktingar till Sverige.

Vid den förra mätningen tyckte nästan lika många att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar, som tyckte att det var ett dåligt förslag – 40 respektive 37 procent. Nu tycker 52 procent att det är ett bra förslag – och 24 procent att det är ett dåligt förslag.

– Materialet har samlats in efter den omläggning av politiken som skedde efter flyktingkrisen. Att ta emot färre flyktingar är numera den svenska politiken, så det är inte så konstigt att folket följer efter, säger Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för SOM-institutet.

ANNONS

Allra mest har Moderaternas väljare ändrat inställning i frågan. Förra mätningen tyckte 42 procent av dem att det var en bra idé att begränsa flyktinginvandringen. Nu är motsvarande siffra 64 procent – en ökning med 22 procentenheter.

Integration/immigration viktigaste frågan

När svenskarna ombeds uppge vilka politiska frågor de anser vara viktigast hamnar integration/immigration i topp. 45 procent väljer den spontant som en av de viktigast. Det är en liten minskning sedan förra mätningen, då 53 procent såg den som viktigast.

Men sett över de 30 år som SOM-institutet ställt frågan är det fortfarande högt.

– Tidigare har invandringsfrågan fört en undanskymd tillvaro och legat på omkring tio procent, med undantag för åren kring Balkankriget, säger Johan Martinsson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Arbetsmarknaden inte lika viktig

En fråga som uppvisar en nästan omvänt mönster är arbetsmarknadsfrågan, som förutom kortare perioder då det rått låg arbetslöshet, alltid rankats högt. Nu är det bara 13 procent som uppger att det är en av de viktigaste frågorna.

– Nu talar man mest om den i kombination med integrationsfrågan, säger Johan Martinsson.

I SOM-undersökningen ställs också frågor om vilket parti som har bäst politik för de olika frågorna – och det här är självklart intressant för de politiska partierna. Förutom statsvetare och myndighetspersoner fanns också en del representanter för partierna som följde seminariet vid Göteborgs universitet.

ANNONS

– Det parti som "äger" en fråga gynnas förstås av det i ett val, säger Johan Martinsson.

S och M inte långt efter SD

Och invandringsfrågan, den äger Sverigedemokraterna. 21 procent tycker att de har den bästa invandringspolitiken. S och M är dock inte långt efter.

Extra intressant för partierna är det förstås att se i vilka frågor de har ett starkare stöd än vad de har väljare. Något som rimligtvis tyder på att de har potential att växa. Här skiljer Liberalerna kraftigt ut sig. I fem av de undersökta frågorna – sysselsättning, skola, välfärd, försvar och jämställdhet – har partiet en högre andel som tycker att de är bäst på frågan än vad de skulle ha haft om bara de egna väljarna rankat dem högst.

Sverigedemokraterna skiljer ut sig åt andra hållet. Bara i invandringsfrågan överpresterar partiet. I alla andra undersökta frågor tycker till och med de egna väljarna att andra partier är bättre.

SOM-institutet har också undersökt vad som oroar svenskarna mest. Här toppar klimatförändringar, ökad antibiotika resistens, terrorism, miljöförstöring och ökad främlingsfientlighet som alla når ungefär samma nivå.

Intressant är dock att när frågan ställts öppet – utan svarsalternativ – är det i stället integration/immigration som hamnar överst.

Fakta: SOM

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har sedan 1986 gjort årliga undersökningar för att kartlägga hur svenskarnas attityder förändras över tid.

Materialet till årets undersökning samlades in under hösten 2016.

Undersökningen skickades ut till 20400 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år.

Svarsfrekvensen var 51 procent.

Huvudrapporten från undersökningen presenteras i slutet av juni.

ANNONS