Vid kanten av det stora tippområdet går diken som samlar vattnet till reningen. På en sträcka av ett av dessa läcker föroreningar ut i mossen.
Vid kanten av det stora tippområdet går diken som samlar vattnet till reningen. På en sträcka av ett av dessa läcker föroreningar ut i mossen. Bild: Lennart Hildingsson/arkiv

Skyddsdiken runt Borabodeponin läcker föroreningar

Allt lakvatten från Borabotippen går inte till rening. En miss, eller en felkonstruktion, med tätdukar har upptäckts under hösten.

ANNONS
|

Möjligen har en orsak till de senaste årens höga förorenade utsläpp Skvallran hittats.

Läckaget av förorenat vatten sker i den sydligaste kanten av deponin, mycket nära kanten av Ulva mosse och ån Skvallran. Det är i mossen och i vattendraget som föroreningar och högt pH visats vid återkommande mätningar, vilket lett till skärpta krav från miljömyndigheterna.

Det är också länsstyrelsen, som ska kontrollera verksamheten på Borabo, som nu av Hylte kommuns vatten- och renhållningsavdelning fått en rapport om problemen.

Det beskrivs hur ett tippområde (Kommundeponin) byggts etappvis från norr mot söder, utan att man sett till att dränage och tätskikt anslutit till det stora dike i södra kanten som samlar ihop lakvatten.

ANNONS

Lakvattendiket går till en damm där man sedan i början året också har ett ”mobilt” reningsverk uppställt. Reningsverket har kommunen och Stora Enso hyrt in för att man inte lyckats få bukt med framför allt höga pH-halter i Skvallran. Verket neutraliserar det basiska med hjälp av syror.

Misstanken att man gjort missar i utbyggnaden av tippområdet väcktes redan för ett år sedan. Anställda på tippen märkte ett större vattenflöde i en inspektionsbrunn på Kommundeponin, än vad man samtidigt såg komma ut i diket i söder: Nånstans fanns ett läckage!

Vid grävningar i september i år konstaterades till slut, att det saknades ett tätskikt i marken i anslutning till det stora diket.

– Det ska göras åtgärder mot detta, säger Maria Tholin, som är utredare på samhällsbyggnadskontoret.

Hon kan dock inte säga när.

– Det vågar jag inte göra, eftersom vi precis gjort en anmälan till länsstyrelsen. Vi vill avvakta och se vad de säger innan vi gör något.

Vad kommunen föreslagit är att man gräver fram kanten på de tätdukar som finns sen gammalt. På dessa svetsar man på ny duk som får sträcka sig fram till det stora yttre lakvattendiket.

Några uppgifter om hur läckaget från Kommundeponin kan ha bidragit till föroreningarna i mossen och i Skvallran, finns inte redovisat av kommunen.

ANNONS

Länsstyrelsen polisanmälde kommunen

Från och med 1 mars i år lovade Hylte kommun att ha upphört med otillåtna utsläpp i ån Skvallran. Vid minst två tillfällen har det brustit; vilket fick länsstyren att brottsanmäla kommunen.

– Kommunen har gjort åtgärder som gör det möjligt för dem att hålla utsläppsvillkoren. De har vid ett par tillfällen har de ändå inte hållit nivåerna. Då anmälde vi dem till åklagare för misstänkt miljöbrott, berättar Per Leander, chef på miljövårdsenheten.

Han tillägger att länsstyrelsen, utifrån sitt tillsynsansvar, var skyldig att anmäla. Men länsstyrelsen var också medveten om att åtgärderna var nyinsatta och att det fortfarande pågick en intrimning av det mobila reningsverket.

– Därför såg vi, för vår del, inte det inträffade som en jättegrej.

Det skönjer man också i länsstyrelsens anmälan, vilken gjordes så sent som för två veckor sen: det framhålls att kommunen vidtagit åtgärder och att mätresultaten efter juni månad varit bättre.

Överskridandena innan dess, under våren, har handlat om basiskt utsläppsvatten (pH 12.9 vid ett tillfälle i slutet av mars) och förhöjda halter av krom (april och juni).

Samma dag som ärendet hamnade på åklagarens bord, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg, las förundersökningen om brott ned av densamme: Åklagaren, Roger Olsson, bedömde att ansvariga på kommunen varken hade varit oaktsamma eller åstadkommit utsläppen med avsikt.

ANNONS
ANNONS