Snöstorpsbor kritiska: ”Skolan blir för hög”

Skolan som planeras i Snöstorp blir för hög och hamnar för nära de villor som ligger närmast anser flera boende. Oro finns också för att ökad trafik ska leda till olyckor.
– De säger att de har ett barnperspektiv men det gäller inte mot de barn som faktiskt bor i området, säger Josefin Åhlin.

ANNONS
|

Som HP tidigare berättat går åsikterna om det planerade skolbygget isär. Tanken är att bygga en 4–9-skola för elever i Snöstorp och på Andersberg som ska ha plats för över 600 elever, samt en idrottshall.

LÄS MER:Delade meningar om ny storskola i Snöstorp: ”Vi vill stoppa detta nu”

LÄS MER:Allmänheten ska få tycka till om planerad skola i Snöstorp

Just nu är ett förslag ute på samråd som visar hur skolan ska placeras på den aktuella tomten, en grönyta som ligger insprängd i ett bostadsområde. Skolans utformning, med två till tre våningar, har fått många som bor i området att reagera.

För hög och för nära

– Skolan kommer att bli 13,5 meter hög och hamna 20–25 meter från vår tomtgräns, säger Jarl Ivarsson.

– City Gross som ligger en bit bort är ungefär sju meter så detta blir nästan dubbelt så högt. Vi som bor närmast kommer typ att se en mur, tillägger Agneta Ivarsson.

ANNONS

Annika Sjöberg menar att skolan sväljer alldeles för mycket av grönområdet och blir ett för dominerande inslag som inte passar ihop med de enplanshus som ligger runt omkring.

Ökad trafik oroar

Ett annat orosmoment är den ökade trafiken. En skola med högstadieelever innebär mopeder och A-traktorer, påpekar närboende.

– Flera av oss kommer att få en cykelväg precis utanför våra baksidor. Vi har föreslagit att kommunen flyttar cykelbanan fyra meter bort. Då hamnar den längre ifrån våra fastigheter och med träd emellan, säger Patric Åhlin och tillägger att han annars får mopedstråk runt hela sin fastighet.

– Under samrådet som vi har haft fick vi till svar att de betraktar mopeder som cyklar. Det känns inte som att de tar hänsyn till våra barns säkerhet, till de barn som faktiskt bor här, tillägger Josefin Åhlin.

Känner sig överkörda

De boende riktar också kritik mot samrådsmötet och säger att de inte fick tillräckligt med tid att ställa sina frågor. Resultatet är att de känner sig överkörda och har massa funderingar och frågor som de vill ha svar på.

– Vi godkänner inte det mötet, vi vill ha ett nytt. När vi började ställa frågor så tystades vi ner, säger Jarl Ivarsson och tillägger att det är svårt att ta ställning till det förslag som finns.

ANNONS

– Planen är ofullständig och flexibel, allt är bara svävande formuleringar och vi får bara undvikande svar på våra frågor. Folk här är oroliga och känner sig illa behandlade. Vi tycker inte att planen kan godkännas eftersom den strider mot plan- och bygglagen som säger att ”en verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om det medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt”, säger han.

Vill att skolan flyttas

I första hand vill de Snöstorpsbor som är kritiska att skolan flyttas till en annan plats. De föreslår själva en fastighet intill kyrkan.

– Nedanför kyrkan äger kommunen mark och det hade varit idealiskt att placera skolan där eftersom den skulle hamna i närheten av den gamla, säger Henrik Olander.

I andra hand vill de att politikerna lyssnar på deras synpunkter om en lägre skola som smälter in bättre i omgivningen, även om det innebär att det blir plats för färre barn.

– Jag förstår att om kommunen har bestämt sig för att bygga här då blir det en skola här, och jag kan finna mig i det för vi behöver faktiskt en skola. Men man får göra det på ett sätt så att man inte fullständigt kör över dem som bor här, vilket gjordes på samrådsmötet. Jag hoppas verkligen att politikerna lyssnar på oss och tar hänsyn till folk som bor här, säger Patric Åhlin.

ANNONS

”Detaljplan anger endast ramarna”

Enligt planarkitekt Per-Erik Linders styr inte en detaljplan en tänkt byggnads exakta utformning utan anger ramarna, som till exempel höjd och närhet till fastighetsgräns.

– Skolan kommer inte att bli 13,5 meter överallt utan mot bostäder och park måste man trappa ner höjden och våningsantalet på skolan. Exakt hur det ska göras regleras inte i planförslaget men i praktiken innebär den 7-8 meters höjd för första och andra våningen och att tredje våningen utförs indragen med en nockhöjd som kan variera nånstans mellan 11-13,5 meter, uppger han.

Vissa boende oroas över ökad trafik och uppger att du under samrådsmötet likställde mopeder med cyklar. Stämmer det?

– Det är olyckligt om jag uttryckte mig otydligt och att man uppfattade att jag likställer mopeder med cyklar. Det jag menade var att plan- och bygglagen vad gäller gång- och cykelväg som markanvändning generellt sett inte särskiljer gång- och cykeltrafik från mopedtrafik, utan den regleringen görs hellre genom lokala trafikföreskrifter. Arbetet med planen fortsätter och vid behov kommer vi att komplettera handlingarna utifrån de synpunkter som kommer in.

Har tittat på flera alternativ

När det gäller själva samrådsmötet säger Per-Erik Linders att det är svårt att göra alla nöjda och påpekar att kommunen har fått både positiv och negativ feedback.

ANNONS

– Vi gjorde så gott vi kunde för att så många som möjligt skulle få komma till tals och det innebar i vissa fall att vi fick avbryta och gå vidare till nästa fråga, förklarar han.

Han tillägger att vid behov kan det bli ett nytt möte, men först i granskningsskedet då planförslaget ställs ut på nytt efter att ha omarbetats utifrån inkomna synpunkter.

Vad gäller placeringen av skolan säger han att kommunen tittat på flera alternativ men kommit fram till att nuvarande förslag var det bästa.

– Vi tittade på två tomter i närheten av den gamla Snöstorpsskolan men ingen av dem bedömdes optimal av flera anledningar, bland annat närheten till Fylleån, att det är ett ekologiskt känsligt område, att terrängen lutar kraftigt och att området har strandskydd, förklarar han.

ANNONS