Kommunen tillät att bygge vid havet fick växa på höjden

Trots protester från såväl grannar som kommunens eget samhällsbyggnadskontor gav byggnadsnämnden klartecken till en låg Hallandslänga inom strandskyddsområdet i Särdal. Efter hand växte dessutom bygget – utan att grannarna fick tycka till – så att det färdiga sommarhuset blev nästan två meter högre än det ursprungliga bygglovet.

ANNONS
|

Tar man sig från Kustvägen ut mot havet vid den gamla livräddarstationen i Särdal kommer man till området innanför Busörrevet. När man passerat strandskogen breder vidsträckt betesmark ut sig ner mot vattnet, där det går ut en udde och står fiskebodar från tiden då det bedrevs kustnära fiske av traktens bönder.

För ornitologer är detta ett paradis, där det vissa år observerats över 200 fågelarter. Men även bland vanliga strövare är det ett populärt friluftsområde, där det blir en fin naturupplevelse att promenera längs kustlinjen.

Det senaste året har dock åtskilliga reagerat över att landskapsbilden inte riktigt är sig lik.

ANNONS

Det som sticker ut – bokstavligt – är en röd byggnad som är högre än allt annat i omgivningen.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Den sida av huset som vetter mot havet ligger bara 85 meter från vattnet. Strandskyddet är här egentligen utökat till 300 meter, men byggnadsnämnden har beviljat dispens eftersom varken allemansrätten eller växt- och djurliv anses påverkas. Bild: Roger Larsson

Flera som HP pratat med tycker egentligen att huset är snyggt – målat i Falu rödfärg och med vasstak – men har svårt att förstå hur bygglov kan ha beviljats för ett så högt bygge i ett strandskyddsområde.

Det har till och med förekommit att folk varit arga på oss och undrat varför vi inte har stoppat bygget.

– Det har till och med förekommit att folk varit arga på oss och undrat varför vi inte har stoppat bygget, säger Hanna Bergsbo, en av ägarna till det gamla grannhuset.

Hon bor egentligen i Linköping, men är en av ett tiotal släktingar som ärvt det gröna huset intill nybygget i Särdal och som ända sedan barndomen tillbringat delar av somrarna där.

De här fotona visar grannarnas utsikt före och efter nybygget. Dra balken åt vänster respektive höger för att se skillnaden:

– Vi har gjort vad vi kunnat och bland annat överklagat det ursprungliga bygglovet till länsstyrelsen, men det hjälpte ju inte. När vi såg ritningarna tyckte vi att huset var felplacerat på tomten, eftersom vi blev av med vår utsikt mot solnedgången och vattnet, och att 6,5 meter var för högt, förklarar hon.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Det 8,3 meter höga sommarhuset i rött sticker onekligen ut i kustlandskapet, där inga andra tillåtits att bygga så högt i strandskyddsområdet utanför detaljplanlagd mark. Bild: Roger Larsson

Däremot fick inte hon och de andra ägarna till grannhuset veta att ritningarna till råga på allt gjordes om efter att bygglovet klubbats igenom. Till sist blev huset ännu högre, nästan två meter högre än vad länsstyrelsen godkände när det ursprungliga bygglovet behandlades.

ANNONS

Enligt HP:s efterforskning av vilken policy byggnadsnämnden haft tidigare, har inga byggen över 6,5 meter godkänts i det kustnära området under 2000-talet. Ett par av de åretruntboende som också reagerat över detta är Anders Rydin och Flemming Norrgren.

Det är mycket anmärkningsvärt att det inte ges några argument till varför de går med på en så stor avvikelse från bygglovet.

– När vi såg den stora och mycket höga huskroppen växa fram blev vi väldigt förvånade och undrade hur byggnadsnämnden hade resonerat när man gav bygglov. Vi var ju väl medvetna om den väldigt restriktiva attityd som annars under lång tid gällt, säger Anders Rydin.

– Det är mycket anmärkningsvärt att det inte ges några argument till varför de går med på en så stor avvikelse från bygglovet. Om större ändringar görs i relation till vad planer eller lov angivit så bör det motiveras eller återremitteras. Nu har inte grannarna fått en chans att lägga fram sina synpunkter, säger Flemming Norrgren.

Skapat ett prejudikat

– När man bygger i en så känslig miljö som vid Busör, så förväntar man sig att det ska gå att följa beslutsprocessen och se vilka överväganden som gjorts och på vilket underlag beslut har fattats. Vi har inte lyckats, säger Anders Rydin efter att de sedan juli 2020 haft upprepade kontakter med såväl byggnadskontoret som byggnadsnämnden.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Kommunens samhällsbyggnadskontor var emot nybygget, bland annat med hänvisning till att ”ingen ny bebyggelse bör tillkomma utanför detaljplan inom kustzonen” och pekade också på höga landskapsbildsvärden och att området ingår i en värdefull kulturmiljö. Bild: Roger Larsson

– Vi menar att det är viktigt att alla behandlas lika i bygglovsärenden och att processen är transparent och förutsägbar. Det är en rättssäkerhetsfråga. Här har man också skapat ett prejudikat, som gör det betydligt svårare för kommunen att hantera liknande fall framöver, menar Anders Rydin.

ANNONS

Ett litet svartbygge från 1935

För att försöka förstå turerna har HP begärt ut alla handlingar som finns i fallet.

Efter att ha läst alltsammans måste man gå tillbaka till mitten av 1930-talet för att kunna berätta historien. Det är nämligen då som en 30 kvadratmeter stor badstuga med vasstak byggs. Egentligen är det då ett svartbygge, men av hävd får den stå kvar i alla år.

För drygt tio år sedan styckar markägaren av en tomt runt badstugan, bestående av ängsgräs och nyponbuskar, och säljer den till en läkare från Skåne för 800 000 kronor. Stugan har då väldigt enkel standard utan tillgång till el, vatten eller avlopp. Enda utrustningen är ett primuskök och en torrklosett.

– Släktingar till oss var först intresserade av att köpa fastigheten, som ligger utanför detaljplanerat område, men när de pratade med kommunen fick de beskedet att man aldrig kommer att tillåta att det dras vatten och avlopp dit, berättar Hanna Bergsbo.

Läkaren genomför dock en stor renovering. Stugan tilläggsisoleras, el dras in och det byggs kök och badrum. Dessutom förses badstugan med stora fönster mot havet. Det borras även en brunn, men vattnet anses inte drickbart.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Den renoverade badstugan från 1935 har försetts med ett stort glasparti mot havet. Det nybyggda sommarhuset intill går i Särdal under namnet ”badhotellet”. Bild: Anders Holmer

För att kunna skapa ett boende med modern standard ansöker läkaren 2016 om bygglov för ett nytt hus intill badstugan.

ANNONS

Ingen ny bebyggelse bör tillkomma

Kommunens samhällsbyggnadskontor avråder, bland annat med hänvisning till det utökade strandskyddet som sträcker sig 300 meter upp från havet. Byggnaden skulle ligga inom 100 meter från vattnet.

Samhällsbyggnadskontoret pekar även på att det råder generell restriktivitet inom kustområdet enligt gällande översiktsplan och att ingen ny bebyggelse bör tillkomma utanför detaljplan inom kustzonen.

Bland övriga argument mot ett bygglov nämner samhällsbyggnadskontoret översvämningsrisken, riksintresse för naturvård och friluftsliv, höga landskapsbildsvärden och att området ingår i en värdefull kulturmiljö.

Även grannarna lämnar i det här skedet in en erinran, främst för att de vill att huset ska minskas och orienteras på ett annat sätt på tomten.

”Relativt högt kulturhistoriskt värde”

Byggnadskontoret är dock berett att gå långt för att rädda badstugan från 1935, som bedöms ha ”ett relativt högt kulturhistoriskt värde”.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Den gamla badstugan, som ursprungligen var ett svartbygge, anses av byggnadskontoret ha ”ett relativt högt kulturhistoriskt värde”. Det är bakgrunden till att man från första början beviljade bygglov för ett nybygge, trots att det stred mot översiktsplanen. Bild: Roger Larsson

Om fastighetsägaren vill höja standarden på stugan ännu mer befaras att dess karaktärsdrag förvanskas. Dessutom konstaterar byggnadskontoret att det inte krävs något rivningslov för att jämna den med marken – och att det skulle bli svårt att neka en nybyggnation på samma plats.

Störst chans att bevara stugan anses därför vara att tillåta ett nytt bostadshus i närheten av badstugan.

Bygglov för Hallandslänga

I december 2016 ges ett positivt startbesked, i april 2017 ges strandskyddsdispens och i februari 2018 meddelas bygglov för en så kallad Hallandslänga med en maximal byggarea på 110 kvadratmeter och en nockhöjd på 6,5 meter. Laholmsbuktens va ser heller inga problem med att ansluta dricks- och spillvatten.

ANNONS

När länsstyrelsen i maj 2018 avslår grannarnas överklagan hänvisas bland annat till att ”byggnadens utformning har tydliga drag av Hallandslängan och bedöms stämma överens med lokal byggnadstradition”.

På ritningen som det ursprungliga bygglovet grundar sig på syns tydligt hur mycket lägre väggarna skulle vara och att takkupan var planerad att vara betydligt mindre.
På ritningen som det ursprungliga bygglovet grundar sig på syns tydligt hur mycket lägre väggarna skulle vara och att takkupan var planerad att vara betydligt mindre. Bild: ArkIng Gert Paulsson AB

Begreppet Hallandslänga står ungefär för samma sak som Skånelänga, det vill säga en sydsvensk och dansk byggtradition för envåningshus med vind. Formmässigt handlar det om hus med lågt så kallat väggliv under ett högrest och brant så kallat sadeltak. När man tittar på en Hallandslänga från sidan brukar proportionerna vara så att taket är en och en halv gånger så högt som väggarna.

I stället för en låg Hallandslänga var det plötsligt ett tvåvåningshus, men det fick inte vi veta förrän det stod där på plats.

Läkaren förverkligar dock aldrig bygget utan säljer hösten 2018 fastigheten för 4,75 miljoner kronor till Katarina Ageborg i Göteborg.

I början av 2020 lämnar hon in nya ritningar, gjorda av en arkitekt i Göteborg, i stället för de ritningar från en Halmstadfirma som låg till grund för bygglovet.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Det slutliga resultatet, med förhöjt väggliv och förstorad takkupa liknar inte alls de ursprungliga ritningarna på en Hallandslänga. Bild: Anders Holmer

– I stället för en låg Hallandslänga var det plötsligt ett tvåvåningshus, men det fick inte vi veta förrän det stod där på plats, säger grannen Hanna Bergsbo och berättar att det lokalt numera kallas för ”badhotellet” jämte badstugan.

Vägglivet har höjts

På byggnadskontoret konstateras i februari 2020 att ändringarna ”inte ryms inom befintligt bygglov”. Dåvarande bygglovshandläggare skriver bland annat att takkupans volym har ändrats och att köksdelen förstorats – men framför allt slår handläggaren ner på att ökad rumshöjd gör att byggnaden höjs.

ANNONS
När bygglovet klubbades var det de här ritningarna som gällde. Då fanns det bara inritat två små kvadratiska fönster på vindsvåningens gavel mot havet.
När bygglovet klubbades var det de här ritningarna som gällde. Då fanns det bara inritat två små kvadratiska fönster på vindsvåningens gavel mot havet. Bild: ArkIng Gert Paulsson AB

Tittar man på de nya ritningarna – och på den färdiga byggnaden som står där i dag – har vägglivet höjts så att taket börjar mycket högre upp. Proportionerna är nu sådana att väggarna är lika höga som taket.

Dessutom har fönstren på gaveln mot havet blivit fler och avsevärt högre.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
Tack vare att taket höjts med nästan två meter får det plats tre stora fönster på ovanvåningens gavel mot havssidan. På den utskjutande delen är det öppet ända upp i nock från bottenvåningen, med ett glasräcke mot allrummet där uppe. Bild: Roger Larsson

En handläggare som haft hand om ärendet i ett tidigt skede har dock haft ett möte med de inblandade parterna under hösten 2019 och gett klartecken till ändringarna.

Så när handläggaren som tagit över skriver – så sent som i mars 2020 – att de har ”redovisat en utformning av huset som ni inte har fått lov för” spelar det ingen roll. Bara någon vecka senare gör nämligen en tredje handläggare bedömningen att gestaltningen kan ”hanteras inom befintligt bygglov” – med hänvisning till att den ursprungliga handläggaren godkänt ändringarna.

Bygget sker i raskt tempo

I mitten av april ges startbesked och bygget sker sedan i raskt tempo. På bilder från slutet av maj 2020 står huset redan på plats och arbetet med vasstaket har kommit halvvägs.

Vd för Astra Zeneca fick bygga högt i strandskyddat området vid havet
På det här fotot från slutet av maj 2020, sex veckor efter att startbesked lämnats, syns hur snabbt bygget gått. Huset står på plats och vasstaket är halvvägs klart. Bild: Privat

I mitten av oktober ges till sist ett slutbesked för bygget som har en bruttoarea på 215 kvadratmeter – fördelat på ett sovrum, kök och vardagsrum nertill, samt två sovrum och ett allrum upptill. Den del av vardagsrummet som skjuter ut mot havet har öppet ända upp i nock, med ett glasräcke mot allrummet där uppe.

ANNONS

Astra Zenecas presschef

HP har vid flera tillfällen sökt fastighetsägaren Katarina Ageborg för att ställa frågor om kontakterna med byggnadskontoret och om hur det kom sig att hon ville bygga en så mycket högre ovanvåning än vad det ursprungliga bygglovet medgav.

Vid första tillfället ber hon att få frågorna skickade och lovar att försöka ringa tillbaka nästa dag. Efter att ha fått frågorna hänvisar hon dock till presschefen för Astra Zeneca i Sverige, bolaget som hon är vd för.

Eftersom Katarina Ageborg köpt fastigheten som privatperson och står som ensam byggherre på alla handlingar ifrågasätter HP på vilket sätt företaget Astra Zeneca ska blandas in i bygget av hennes sommarhus i Särdal. Hon ursäktar sig då och medger att det där med pressavdelningen blev fel. I stället lovar hon att återkomma veckan efter.

När jag köpte fastigheten fanns redan ett beviljat och giltigt bygglov, vilket sedan i samråd med kommunen har anpassats.

Men Katarina Ageborg ringer aldrig tillbaka. I stället skickar hon efter fyra dagar ett sms med texten:

”När jag köpte fastigheten fanns redan ett beviljat och giltigt bygglov, vilket sedan i samråd med kommunen har anpassats och gett mig möjlighet att bygga ett hus på tomten, i tidsenlig stil med vasstak. Jag har följt alla lagar och regler, fått både startbesked och slutbesked.”

Hon avslutar med: ”I övrigt har jag inget att tillägga.”

ANNONS

Nästa del: ”Måste vara ett olycksfall i arbetet”

ANNONS