I en extern rapport från konsultföretaget Pwc får Halmstads kommuns hantering av bygglovsärenden hård kritik. Flera bygglovssökande personer uppger att de är missnöjda med byggnadsnämnden.
I en extern rapport från konsultföretaget Pwc får Halmstads kommuns hantering av bygglovsärenden hård kritik. Flera bygglovssökande personer uppger att de är missnöjda med byggnadsnämnden. Bild: Fredrik Sandberg/TT Arkiv

Halmstads hantering av bygglovsärenden sågas: ”Funkar inte som det ska”

Kommunens hantering av bygglovsärenden får svidande kritik i en färsk revisionsrapport. Handläggningstider, rättssäkerhet och service underkänns av personer som sökt bygglov i Halmstad den senaste tiden. Men byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz (M) tillbakavisar delar av kritiken.

ANNONS
|

Undersökningen är genomförd av konsultföretaget Pwc på uppdrag av Halmstads kommuns revisorer. Företaget har granskat kommunens hantering av bygglov.

Relevanta styrdokument har synats och politiker och anställda inom byggnadsnämndens verksamhetsområde har intervjuats. En enkätundersökning har också skickats ut till personer som sökt bygglov i Halmstads kommun.

Hård kritik, så kan man sammanfatta resultatet av granskningen. Slutsatsen är att byggnadsnämnden har ”en servicenivå och en effektivitet som inte är ändamålsenlig i förhållande till deras uppdrag”, enligt rapporten.

Fem av sex revisionsfrågor bedöms som ”ej uppfyllda” och en som ”delvis uppfylld” (se faktaruta i slutet av texten).

Flera bygglovssökande är missnöjda

Enkätundersökningen slutfördes av 164 personer och visar på att det finns ett utbrett missnöje bland dem som sökt bygglov i Halmstad de senaste tolv månaderna. Enkäten bygger på svarsalternativ i skalan 0–10, där 0 är ”mycket dåligt” och 10 är ”mycket bra”.

ANNONS

– Svarsalternativ under 5 innebär att något behöver förbättras med verksamheten, förklarar Said Ashrafi, projektledare på Pwc.

På frågan hur nöjda de är med rättssäkerheten i bygglovshandläggningen svarar 40 procent av de tillfrågade i intervallet 0–4, det vill säga att rättssäkerheten behöver förbättras. 16 procent anger att rättssäkerheten upplevs som mycket dålig.

”För mycket lokala tyckanden. Man får olika besked beroende på vem man pratar med”, svarar en tillfrågad.

”Jag upplevde att svaret var mycket generellt och standardiserat med avsikt att minimera arbetsbördan hos kommunen, i stället för att göra en ordentlig analys av ärendet”, svarar en annan.

LÄS MER: Fredrik Luhanka (S) ser med oro på bygglovskrisen i Halmstad

För lång handläggningstid

Pwc:s granskning konstaterar att det finns flera ärenden som inte handläggs inom lagstadgade tidsfrister. Även 65 procent av de bygglovssökande anger att handläggningstiden bör förbättras, varav ungefär hälften ger det lägsta betyget – ”mycket dåligt”. Bättre ser det ut på frågan ”Förmågan att hålla överenskomna tidsramar”, dock inte mycket.

Några av de kommentarer som kommit in är följande:

”Känns som att handläggningstiden/svarstiden utnyttjas till max.”

”Behövs en bättre förståelse för entreprenörer/egenföretagare om att få en snabbare handläggning samt kostnader för projekt.”

De sökande är även missnöjda med kontakten med tjänstepersonerna. 41 procent av dem som svarat på enkäten anser att informationen från kommunen är undermålig. Och nästan hälften underkänner ”tillgänglighet” och ”bemötande”. 20 procent svarade att kommunens bemötandet i sin helhet är mycket dåligt.

ANNONS

”Svårt att få kontakt”, ”dålig återkoppling från kommunen”, ”onåbara på telefon och epost”. Så lyder några av kommentarerna.

Ordförande: ”Subjektiv uppfattning”

Jan Prytz (M), byggnadsnämndens ordförande, har läst igenom rapporten och medger att det finns utmaningar inom förvaltningen.

Däremot håller Prytz inte med om det låga betyg som rättssäkerheten får i enkäterna. Som Pwc-rapporten också redogör för har hittills bara fem ärenden överklagats i år, och av dessa har endast ett av nämndens beslut upphävts.

– Siffrorna visar att de flesta som har fått besked har varit nöjda, för de har inte överklagat sina beslut. Missnöjet med rättssäkerheten är mest en subjektiv uppfattning från de som söker. Men vi ska ta det på allvar ändå, säger han.

Varför har de sökande svarat så här då tror du?

– Kanske för att de har fått frågan. Som man frågar, får man svar. Men återigen, antal överklaganden visar att det inte finns några problem med rättssäkerheten.

Sökande vill få svar – ”med vändande post”

Jan Prytz vill även nyansera bilden av att bygglovshandläggningen tar för lång tid. Enligt rådande bestämmelser ska ett lovärende ta tio veckor att handlägga. Av årets hittills 870 inkomna ärenden tog 93 längre tid än tio veckor, vilket motsvarar cirka 10 procent.

Jan Prytz påpekar att verksamheten i de flesta fall lever upp till tidsramarna, men ibland möter man inte förväntningarna hos de sökande.

ANNONS

– De sökande önskar, i stort sett, att de ska få svar med vändande post. Men det är rätt svårt att åstadkomma då vissa ärenden är komplicerande, säger han och fortsätter:

– Dessutom kan den faktiska tiden förlängas om handlingarna inte är kompletta. Många sökande tycker att dessa kompletteringar är onödiga, men det är så lagstiftningen fungerar. De tio veckorna börjar räknas från den dag ansökan är komplett.

”Funkar inte som det ska på byggnadskontoret”

På det stora hela har Jan Prytz dock respekt för de synpunkter som förs fram i enkäten och resultatet av granskningen i stort. Han säger att nämnden måste ta till sig feedbacken.

– Rapporten visar att det inte funkar som det ska på byggnadskontoret och det är bra att vi har fått en tydlig fingervisning åt vilket håll vi ska arbeta. Servicen är inte på den nivån som folk önskar och det måste vi ordna, säger han.

– Missnöjet med handläggningen har vi undersökt tidigare och där har det tillsatts 1,5 miljoner i medel för att öka tillgängligheten. Under hösten utökades också telefontiderna. Så den biten har vi redan nött i viss mån, men vi ska jobba vidare med det här under nästa år.

Fakta: Bedömning av revisionsfrågor – byggnadsnämnden

Pwc:s bedömning av kommunens hantering av bygglovsärenden grundar sig i iakttagelser och bedömningar utifrån följande frågor:

• Har byggnadsnämnden tillgång till erforderliga personalresurser samt verkat för att personalförsörjningen av nödvändiga kompetenser sker? – Ej uppfylld

• Är nämndens styrning och uppföljning av handläggningsprocessens effektivitet och rättssäkerhet tillfredsställande när det gäller plan- och bygglovsärenden? – Ej uppfylld

• Har byggnadsnämnden tillfredsställande handläggningstider avseende plan- och bygglovsärenden? – Ej uppfylld

• Hur fungerar nämndens information till allmänheten och är tillgängligheten till handläggare tillfredsställande? – Delvis uppfylld

• Hur upplevs tillgängligheten, bemötande och information från nämnden till sökanden? – Ej uppfylld

• Hur fungerar styrning och ledning av verksamheten? – Ej uppfylld

Källa: Pwc/Halmstads kommun

ANNONS