Hoppfull. Krissi Johansson (S) ser möjligheter att använda skattehöjningen nästa år till bland annat satsningar på elevhälsa.
Hoppfull. Krissi Johansson (S) ser möjligheter att använda skattehöjningen nästa år till bland annat satsningar på elevhälsa.

Elevhälsa högt på priolistan

”Vi har en unik möjlighet att göra skillnad med hjälp av vår budget.” Det menar Krissi Johansson (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

ANNONS
|

HALVVÄGS TILL VALET

Halvvägs mellan valen befinner sig Halmstad i ett hett politiskt läge. HP granskar vad som kan hända nu när Femklövern ska styra med Socialdemokraternas budget.

Hon är inställd på att de socialdemokratiska förslagen ska förverkligas nästa år.

– Vi höjer skatten för att klara kommunens stora utmaningar och det går inte för Femklövern att bortse från att det är våra planeringsdirektiv som gäller, menar hon.

En av de viktigaste frågorna är, enligt Krissi Johansson, att förstärka

– Skillnaderna i skolresultat är mycket oroande. Att förstärka det förebyggande arbetet är en av nycklarna. Vi vill se mer riktade insatser där team bestående av skolsköterska, kurator, logoped, specialpedagog och psykolog samverkar nära eleverna.

ANNONS

Socialdemokraterna vill också anställa fler skolsköterskor.

– Vårt mål är att det ska finnas en skolsköterska per 400 elever, säger Krissi Johansson.

Enligt en redovisning som fanns med i patientsäkerhetsberättelsen för 2015 som barn- och ungdomsnämnden behandlade i våras skiftar elevantalet från 261 till 586 för den skolsköterskan som har minst elever per heltidstjänst till den som har flest.

En fråga som Krissi Johansson vill se påbörjad nästa år är utfasningen av de cirka 40 tillfälliga förskolepaviljonger som finns i kommunen.

–Vi vill successivt ersätta dem med platsbyggda förskolor.

Just bristen på nya förskolor, och skolor, bekymrar henne.

–Vad är orsaken till att utbyggnaden inte fungerar som den borde, att kommunen inte möter behovet av nya förskolor, ersättningslokaler och nya skolor?

Krissi Johansson är inte främmande för att det behövs en lokal ”skolkommission”med representanter för de aktörer som är involverade.

– En sådan kommission skulle se över och åtgärda behovet av framtidsinvesteringar. Detta rör inte bara barn- och ungdomsnämnden, utan kräver flera nämnders medverkan. Jag förväntar mig därför att kommunledningen tar sitt ansvar.

När det gäller arbetssituationen för lärare vill socialdemokraterna i Halmstad minska den administrativa belastningen.

–Vi vill anställa fler medarbetare så att pedagogerna kan ägna mer tid åt varje elevs lärande. Det behöver inte nödvändigtvis bara vara lärare som anställs. Det har funnits ett gammalt S-förslag om att lärarsekreterare, eller lärarassistenter, skulle kunna avlasta lärarna, det är fortfarande något man kan överväga, säger Krissi Johansson.

ANNONS

Barn- och ungdomsförvaltningen är en av förvaltningarna där personalen har hög sjukfrånvaro. I S-budgeten ligger ett allmänt löfte om satsningar på kommunens som en attraktiv arbetsgivare.

– Här är den sociala investeringsfonden, 100 miljoner på tre år som vi har med i våra planeringsdirektiv med budget, en ingång där verksamheterna själva och enskilda medarbetare kan föreslå konkreta insatser.

Krissi Johansson nämner också kompetensutveckling av personalen som ett sätt att öka trivseln och att säkra återväxten när medarbetare går i pension. I budgeten nämns ett exempel, att barnskötare erbjuds att utbilda sig till förskollärare inom befintlig tjänst.

– Det finns redan i dag ett litet stöd man kan få från arbetsgivaren, men det behöver stärkas för att underlätta karriärutveckling och kompetensutveckling. Det är något vi vill se mer av för fler yrkesgrupper.

ANNONS