Exploatering av viktig åkermark är en av många frågor som Halland får bakläxa på för att nå sina miljömål.
Exploatering av viktig åkermark är en av många frågor som Halland får bakläxa på för att nå sina miljömål. Bild: Stefan Bennhage

Halland når inte sina miljömål

Det var en dyster rapport som i dag presenterades av länsstyrelsen i Halland. I sin årliga uppföljning är det bara 1 av 16 miljömål som har uppnåtts efter 20 års ansträngningar.

ANNONS
|

Det var 1999 som Sveriges riksdag beslutade om landets 16 miljömål. Nu 20 år senare, efter årliga utvärderingar och uppföljningar på både regional och nationell nivå, kan man konstatera att Halland inte når sina miljömål. Fast man är inte ensam – nationellt är det bara ett fåtal mål som uppnås.

– Miljömålen är högt satta och 2020 var målåret. Det är inte en nyhet att vi plötsligt upptäcker att vi inte når dem, säger Marie-Helene Bergstrand, miljömålssamordnare på länsstyrelsen i Hallands län.

Nej för i de årliga rapporterna har man från länsstyrelsen redovisat var man stått och hur långt regionens aktörer kommit med miljöarbetet. Det enda av de 16 miljömålen som man regionalt kan pricka av är den om Skyddande ozonskikt, men den frågan har lösts av andra.

ANNONS

– Det beror inte på regionala insatser utan handlar om att man haft ett framgångsrikt internationellt arbete med till exempel Montrealkonventionen.

Marie-Helene Bergstrand menar att det redan görs mycket på miljöområdet här i Halland men att det behöver göras mycket mer. Ett av länets problemområden när det gäller att uppnå sina miljömål är att åkermark exploateras.

– Åkermarken är en förutsättning för vår livsmedelsproduktion där Halland är ett matlän. När man jämför med andra län så ligger vi på topp i hur mycket åkermark som exploateras.

En sak som Halland också har att arbeta med är att invånarna kör väldigt mycket bil privat trots att det är ett litet län.

– Samhällsplanering är en viktig del. Bygger vi våra samhällen för bilar eller bygger vi dem för människor? Här behöver vi lyfta våra blickar och ändra våra beteenden, säger Marie-Helene Bergstrand.

Många väljer att flytta till Halland på grund av naturen, samtidigt är den biologiska mångfalden i fara enligt rapporten. Även om länsstyrelsen kan hjälpa och stötta kommuner och privata aktörer med pengar i olika projekt så har myndigheten själv en viktig roll för att vi ska nå miljömålen.

– Länsstyrelsen har en jättestor roll till exempel när det gäller alla naturvårdsinsatser. Det är inte bara en aktör som ska arbeta för att nå miljömålen utan något som behövs i alla sektorer inom länsstyrelse, kommun men också hos alla invånare, säger Marie-Helene Bergstrand.

ANNONS

Hon menar att vi alla bör se över vår konsumtion – att vi inte behöver köpa en ny mobiltelefon varje år som genererar över 100 kilo miljöfarligt avfall.

Marie-Helene Bergstrand visar också på hur länets kommuner gör många små insatser som i det stora kan kan ge effekt. I Halmstad kommun återanvänds möbler i nya verksamheter, i Varberg driver man på bygget av fler gång- och cykelvägar medan Laholm skapar cykelgarage för att gynna miljön.

– I Kungsbacka hade man ett projekt för att minska engångsplast. Där tog man bort plastpåsarna i trådpapperskorgarna. Folk fick slänga pappershanddukarna direkt i och de tömdes sedan i städarnas vagn. Detta sparade tre ton plast på ett år.

Fakta: Miljömål för Hallands län

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • (Storslagen fjällmiljö)

ANNONS