De fem fingerstråken där Halmstad kan växa mest. Siffrorna anger antalet nya bostäder.
De fem fingerstråken där Halmstad kan växa mest. Siffrorna anger antalet nya bostäder. Bild: Halmstads kommun

Medborgare, var med och påverka framtidens Halmstad

Många vägar bär till Halmstad. Det är också utmed dessa stråk som Halmstad ska växa de närmaste 30 åren. Detta enligt förslaget till en ny översiktsplan för kommunen – som alla kommuninvånare nu kan vara med att påverka.

Det här är en ledarartikel, som uttrycker åsikter från Hallandspostens ledarredaktion. HP:s ledarredaktion är oberoende liberal.

ANNONS
|

15, 25, 26, E6 och Kustvägen. Se där en superkort sammanfattning av förslaget till ny översiktsplan för Halmstads kommun som presenterades i veckan. Den uppmärksamme läsaren ser så klart att siffrorna kan tolkas på vägnamn. Riksvägarna 15, 25, och 26. Och så Europaväg 6 samt Kustvägen.

Alla vägarna sammanstrålar i Halmstad och är de fem olika stråk som den nya översiktsplanen pekar ut där det kommer att ske mest utveckling av de utpekade samhällena: Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge samt Harplinge och Haverdal som räknas som en enhet.

Nu är det ingen ny översiktsplan som politikerna har beslutat om än utan bara ett första förslag. Först om mer än ett år beräknas den nya översiktsplanen, som fått namnet Framtidsbild 2050, att antas av kommunfullmäktige. På vägen dit får medborgarna också tillfälle att komma med sina synpunkter.

ANNONS

Det som är mycket positivt med det nya förslaget är att klimatförändringarna mycket tydligare än tidigare finns med i planeringen. Det handlar både om hur en kommande havsnivåhöjning kan påverka kommunen och riskerna mot dricksvattenförsörjningen. Detta är mycket viktiga frågor som behöver lyftas redan nu för att ha en bättre beredskap för framtiden.

Vad gäller just klimatanpassningar och vattenförsörjningen kommer dessa frågor att behandlas i separata planer som kommunfullmäktige ska besluta om inom det närmaste halvåret.

Den nya översiktsplanen har som namnet antyder siktet på utvecklingen fram till år 2050. Då ska Halmstads kommun ha beredskap att vara 150 000 invånare. Var ska då denna utbyggnad ske? Bland annat utmed de utpekade stråken från Halmstad.

Börjar man söderifrån är det Trönninge vid riksväg 15 som kan vara det samhälle som får den absolut största förändringen med mer än fördubbling av antalet invånare. Det kräver så klart en kraftig bostadsutbyggnad, och denna pekas framför allt ut söder om orten. Med fler invånare kommer också ökad kommunal service i form av bland annat både en ny skola och ett nytt äldreboende. Därtill lär också annan kommersiell service att öka.

Går man vidare norrut kommer riksväg 25 där Simlångsdalen är utpekad som ett servicesamhälle. Här planeras också för en fördubbling av antalet invånare i tätorten, från dagens 700 till 1 400. Även om orten är det minsta av de utpekade servicesamhällena har den ändå en stor betydelse som en central nod för den östra kommundelen.

ANNONS

I det nordöstra stråket går väg 26, mer känd som Nissastigen. Där finns också kommunens största ort efter Halmstad, nämligen Oskarström, som föga överraskande pekas ut som ett samhälle med stark utveckling. Men här är det inte bara 600 nya bostäder som planeras utan även för utökning av verksamhetsområden, med fler arbetstillfällen som följd.

Ett stråk som har stor betydelse för Halmstad är E6:an, och utmed den finns Getinge som pekas ut som ett samhälle med stark utveckling, framför allt för att orten i framtiden kan få en tågstation. Orten föreslås växa med 950 bostäder de närmaste tre decennierna.

Utmed kusten finns det sista och femte stråket. Här är det Harplinge och Haverdal som pekas ut som ett gemensamt servicesamhälle där det planeras för uppemot 1 600 nya bostäder, framför allt genom utbyggnad av Harplinge och förtätning i Haverdal.

Det finns så klart utveckling även i andra delar av kommunen, men de fem utpekade stråken ger ändå en tydlig fingervisning om var kommunen vill att det ska satsas mest.

Men man får inte glömma att den absolut största befolkningsutvecklingen kommer att ske inne i Halmstad. I översiktsplanen finns här förslag på totalt 17 200 nya bostäder.

Bland annat med så kallad förtätning men framför allt genom att staden växer utåt eller att industrier flyttas och ger plats för nya bostäder, som till exempel på Larsfrid och Vilhelmsfält.

ANNONS

En översiktsplan är inget juridiskt bindande dokument. Ändå har den en mycket stor betydelse som ett vägledande dokument för andra planer, framför allt när nya detaljplaner ska arbetas fram. Översiktsplanen pekar nämligen ut var framtida bostäder planeras, hur infrastrukturen bör utvecklas samt hur mark- och vattenområden bör användas.

Det nya förslaget till översiktsplan är långt ifrån hugget i sten utan ska nu valsa genom en lång, demokratisk process. Den första anhalten blir nu på tisdag den 13 oktober då förslaget ska upp på kommunstyrelsens bord.

Där kan det tillkomma ändringar innan planen skickas vidare till nästa station, samråd, som innebär att invånarna får möjlighet att säga sitt. Därefter kommer förslaget att uppdateras och i slutet av nästa år väntas alltså fullmäktige anta den nya planen.

Här kommer en uppmaning till alla som bryr sig om det framtida Halmstad, ta chansen att påverka den nya översiktsplanen genom att ta del av samrådet och skicka sedan in synpunkter till kommunen.

De beslut som tas i dag formar vår gemensamma framtid.

LÄS MER:Sex orter ska växa kraftigt i Halmstads nya plan

ANNONS