Det är bara sju år kvar tills de globala målen om hållbar utveckling i Agenda 2030 ska vara uppfyllda, skriver Patriq Fagerstedt.
Det är bara sju år kvar tills de globala målen om hållbar utveckling i Agenda 2030 ska vara uppfyllda, skriver Patriq Fagerstedt. Bild: Naina Helén Jama

Slarva inte bort klimatarbetet

Nära 70 procent anser att naturvetenskaplig kompetens behövs i det fortsatta strategiska arbetet. Men bara 40 procent uppger att de har den typen av kompetens anställd i dag.

Det här är en insändare. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i insändaren.

ANNONS
|

Länsstyrelsernas årliga uppföljning av regionernas arbete med Sveriges klimatmål är nu klar. Den samlade bilden är att klimatarbetet med några få undantag stått stilla eller till och med försämrats. Det är en djupt oroande utveckling.

2022 är ett år som präglats av stora utmaningar i skuggan av pandemin, kriget i Ukraina och en ekonomisk osäkerhet med skenande inflation, högre räntor och rekordhöga elpriser. I den situationen är det en risk att klimatarbetet prioriteras ner.

Men för att Sverige ska nå våra högt uppsatta miljö- och klimatmål krävs en grön och digital omställning inom alla samhällssektorer. Om vi ska klara det arbetet kan inte klimatarbetet prioriteras bort, det måste tvärtom växlas upp rejält. Här kommer naturvetenskaplig kompetens att spela en central roll för att driva omställningen och utforma framtidens lösningar.

ANNONS

Det är bara sju år kvar tills de globala målen om hållbar utveckling i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. De politiska styrena i regioner och kommuner måste prioritera klimatarbetet och satsa på att anställa personer som har både medel och mandat att arbeta strategiskt med klimatfrågan.

Ett av målen som följs upp av länsstyrelserna handlar om att begränsa klimatpåverkan. Av rapporteringen för 2022 framgår bland annat att klimatgasutsläppen i Hallands län minskat, till viss del på grund av pandemirelaterade faktorer som minskat resande och minskad industriell produktion. Men för att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av klimatgaser 2045 krävs att utsläppen minskar med fem procent per år fram till 2045.

Det är också tydligt att landets kommuner har lyckats olika väl med sitt klimatarbete. I Hallands län hamnar exempelvis Hylte på plats 209 i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges bästa miljökommuner medan Halmstad återfinns på plats 43.

Fackförbundet Naturvetarna har frågat Sveriges kommuner vilken kompetens de behöver för att nå klimatmålen. Nära 70 procent anser att naturvetenskaplig kompetens behövs i det fortsatta strategiska arbetet. Men bara 40 procent uppger att de har den typen av kompetens anställd i dag. Det är en kunskapslucka som måste fyllas inom en snar framtid. Den klimatstrategiska kompetensen måste finnas på plats för att ta kommunerna snabbare framåt i det viktiga klimatarbetet.

ANNONS

Patriq Fagerstedt, förbundsordförande fackförbundet Naturvetarna

ANNONS