De misstag som begåtts vid till exempel den pågående pandemin, de stora skogsbränderna, översvämningarna och säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen får inte upprepas, skriver insändarskribenterna.
De misstag som begåtts vid till exempel den pågående pandemin, de stora skogsbränderna, översvämningarna och säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen får inte upprepas, skriver insändarskribenterna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Stora brister i den svenska krisberedskapen

De misstag som begåtts vid till exempel den pågående pandemin, de stora skogsbränderna, översvämningarna och säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen får inte upprepas.

ANNONS
|

Denna vecka är det krisberedskapsveckan. Vi moderater vill stärka den civila beredskapen både på statlig, regional och kommunal nivå. Det finns i dag stora brister på flera håll i den svenska krisberedskapen gällande såväl ledning och ansvar som samverkan. De misstag som begåtts vid till exempel den pågående pandemin, de stora skogsbränderna, översvämningarna och säkerhetshaveriet på Transportstyrelsen får inte upprepas.

Den nationella krisledningen måste bli bättre. Moderaterna vill därför inrätta ett nationellt säkerhetsråd som kan ta över krisledningen vid större nationella kriser. I dag har den myndighet som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Det är inte ändamålsenligt vid större kriser. Det finns också ett stort behov av att alla aktörer både offentliga och privata på olika nivåer genomför fler gemensamma övningar för att öka beredskapen.

ANNONS

Vår försörjningsberedskap måste stärkas. I händelse av kris måste det finnas tillgång till livsmedel, läkemedel, sjukvårdsutrustning, drivmedel och andra viktiga varor. För att kunna lösa den uppgiften måste näringslivet involveras mer. Det behövs avtal med näringslivet för hur produktion kan ställas om och hur kompetens och andra resurser från våra stora företag kan utnyttjas i händelse av kris.

Cybersäkerheten är ett viktigt område där Sverige måste bli bättre. I dag är vi ett av världens mest digitaliserade länder, men vi är inte alls lika bra när det gäller cybersäkerhet. Nyligen kunde vi se hur i princip alla Coop:s butiker slogs ut vid en stor cyberattack. Under pandemin har vi också sett allt fler angrepp mot viktig offentlig verksamhet som sjukhus.

Moderaterna vill därför att det nationella cybersäkerhetscentrat ska ges ökade resurser för att på allvar kunna stödja både offentliga och privata aktörer. Dessutom behövs ett tydligt uppdrag att samverka med samhällsviktiga företag.

Regeringen har varit senfärdig när det gäller att stärka Sveriges krisberedskap inklusive cybersäkerheten. I stället för att agera och åtgärda problemen har regeringen pekat på myndigheterna och lagt frågor i långa utredningar. Det håller inte i en värld som blir allt mer osäker.

Pål Jonson (M)

försvarspolitisk talesperson

ANNONS

Helena Storckenfeldt (M)

riksdagsledamot, Hallands län

ANNONS