Äganderätten är inte hotad av att mer skog anses vara skyddsvärd, anser insändaren.
Äganderätten är inte hotad av att mer skog anses vara skyddsvärd, anser insändaren. Bild: Paul Kleiven

Skydda mer skog - inte mindre

Äganderätten är inte hotad utan det är att alla måste följa de lagar som gäller. Alla måste vara med och ta sitt ansvar. Skogsbruket kan ju inte vara ett undantag.

ANNONS

Replik på ledaren i HP den 10 februari; ”Åt skogen med äganderätten - om MP får bestämma”.

Skogsbruket har präglats av frihet under ansvar sen vi antog senaste skogsvårdslagen 1993. Där produktion och miljöhänsyn skall vara likställda.

Problemet är att skogsbruket inte tagit detta ansvar. Så nu efter nästan 30 år vill man att regelverket skall ändras så att man kan fortsätta att hugga de sista skogarna för att göra om dom till plantager.

Äganderätten är inte hotad utan det är att alla måste följa de lagar som gäller. Alla måste vara med och ta sitt ansvar. Skogsbruket kan ju inte vara ett undantag.

ANNONS

Sverige har miljömål bl.a. levande skogar som vi inte lever upp till, det har försämrats enligt Naturvårdsverket. Sverige har även skrivit på internationella avtal som berör skogen. EU:s Art- och Habitatdirektivet kräver skydd av hotade arter, detta finns inskrivet i Miljöbalken och Skogsvårdslagens paragraf ett: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen”. För att klara klimatet enligt Parisavtalet artikel 5.1 skall Sverige vara med att bidra med kolsänkor i skogsbruket.

Sverige har endast 8,7 procent formellt skyddad skog. På produktiv skogsmark är det 6,0 procent och nedanför fjällskogsgränsen 3,4 procent. På produktiv skogsmark har skogsägarna gjort frivilliga avsättningar på 5,1 procent, plus lämnat 1,8 procent hänsynsytor efter slutavverkning. Totalt 10,3 procent skyddad produktiv skog, enligt Skogsstyrelsens statistik 2019. Problemet är att det frivilliga skyddet gäller nu men inte i framtiden.

Sen är det bara att beklaga att Naod Habtemichael inhämtat sin information från skogsindustrin och Centerpartiets propaganda utan att kolla fakta. Skogen och skogsindustrin har varit viktig för Sveriges ekonomi och sysselsättning men har tappat mycket då vidareförädlingen av skogsråvara har minskat. Flera pappersbruk har redan minskat produktionen kraftigt. I norra Sverige har skogsbolagen avverkat så mycket att de vill ändra reglerna så de får avverka skog i förtid. Skogen har tagit slut, och ersatts med plantager med likåldrig gran eller tall som högst får bli 70-80 år.

ANNONS

Vi måste återgå till ett skogsbruk där vi i första hand avverkar träd för att framställa sågade trävaror. Med ett hyggesfritt skogsbruk, ett skogsbruk utan kalavverkningar, kan vi skapa ett större virkesförråd som lagrar in mer kol i träden och samtidigt lagrar in mer kol i marken. Vi kan avverka virke med större andel sågtimmer vilket skogsägaren tjänar bättre på än massaved. Samtidigt får vi en skog med olikåldriga träd, där skogens djur och växter trivs.

Anders Tullander

ordförande Naturskyddsföreningen Halland

ANNONS