”Den analys som gjorts på uppdrag av regeringen visade att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och överlåta insamling och materialåtervinning av returpapper till kommunerna.”
”Den analys som gjorts på uppdrag av regeringen visade att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och överlåta insamling och materialåtervinning av returpapper till kommunerna.” Bild: PONTUS LUNDAHL / TT

Principen om att förorenaren ska betala har satts ur spel

Genom att avskaffa producentansvaret på returpapper hoppas man fortsatt på att kunna säkra starka och oberoende medier i hela landet.

ANNONS
|

Replik. Svar på insändare ”Ska vi skattebetalare stå för dessa kostnader?”, 13/1.

Producentansvaret för returpapper har upphävts till följd av ett regeringsbeslut från förra året. Bakgrunden är att tidningsbranschen haft kraftigt minskad användning av tidningspapper de senaste åren i och med digitaliseringen och att intäkterna från insamlingen av returpapper stadigt sjunkit. Genom att avskaffa producentansvaret på returpapper hoppas man fortsatt på att kunna säkra starka och oberoende medier i hela landet.

Den analys som gjorts på uppdrag av regeringen visade att det inte fanns något annat alternativ än att upphäva producentansvaret och överlåta insamling och materialåtervinning av returpapper till kommunerna.

ANNONS

Hela kommunala Avfallssverige inklusive Halmstad har inför regeringens beslut haft synpunkter via branschorganisationen Avfall Sverige på att detta ansvar inte borde påföras kommunerna. Men tyvärr har vi fått se hur regeringen satt principen om att förorenaren ska betala ur spel. I Halmstad har vi lyckats finna en välfungerande inledande lösning, trots mycket snabb implementering av det nya regelverket. Och våra invånare kommer även fortsättningsvis att avlämna returpapper på återvinningsstationerna. Finansiering sker via avfallstaxan där alla fastighetsägare betalar för sin avfallshantering, och inte via kommunalskatten som nämns i insändaren.

I kommunens planeringsdirektiv för 2022 ingår medel för att ställa om transportsystemet. Det är riktigt att transportsektorn står för en stor del av de klimatpåverkande utsläppen. Omställningen till elfordon är en viktig del av arbetet med att minska utsläppen, men då krävs också att laddinfrastrukturen hänger med. Vi avsätter därför miljonbelopp både till laddinfrastruktur för kommunens egna verksamheter och till utbyggd laddinfrastruktur på våra publika parkeringsplatser. Utöver det avsätter vi medel till en omfattande kartläggning av behov och möjligheter för utökad laddinfrastruktur i hela kommunen, som kommer underlätta fortsatt utbyggnad i privat regi.

Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Louise Uvenfeldt (M), styrelseordförande Halmstads Energi och Miljö AB

LÄS MER:Hem tar över ansvaret för returpapper

LÄS MER:SKR ratar regeringens skräpförslag

ANNONS