Tyvärr verkar det inte finnas någon förståelse hos de övriga partierna för att vi har ett gemensamt ansvar i kommunen att värna livsmedelsproduktion, skriver två representanter för C.
Tyvärr verkar det inte finnas någon förståelse hos de övriga partierna för att vi har ett gemensamt ansvar i kommunen att värna livsmedelsproduktion, skriver två representanter för C. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Marken tillhör landets bästa odlingsmarker

För att kunna bygga 1 500 bostäder kommer 72 hektar (= cirka 140 fotbollsplaner) prima jordbruksmark att tas i anspråk.

ANNONS
|

I Halmstads kommun behöver det byggas fler bostäder i bra miljöer, både i centralorten och i tätorterna. Detta tas upp i Halmstads översiktsplan ”Framtidsplan 2050” som nu är ute för allmänhetens synpunkter i en sista remissrunda.

Också Trönninge behöver fler bostäder av varierande utformning för en attraktiv utveckling. I kommunens samhällen planeras det 20–90-procentig ökning av invånarantalet mellan åren 2020 och 2050, men för Trönninge planeras det för en tredubbling, från 1 600 invånare till 4 700. Denna kraftiga ökning motiveras inte av en extra stor efterfrågan på bostäder, utan för att motivera att en järnvägsstation anläggs!

En så kraftig utbyggnad riskerar att förändra karaktären på Trönninge, en oro som även Trönninge samhällsförening för fram i sitt yttrande.

ANNONS

En ökad satsning på kollektivtrafik är positiv. Men som Trafikverket påpekar i sitt yttrande kan en ny station i Trönninge minska busstrafikens omfattning och drar slutsatsen att det inte är självklart att ny station innebär en förbättrad tillgänglighet till kollektivtrafik.

För att kunna bygga 1 500 bostäder kommer 72 hektar (= ca 140 fotbollsplaner) prima jordbruksmark att tas i anspråk. Marken runt Trönninge är viktig för livsmedelsproduktion och tillhör landets bästa odlingsmarker. Det är något vi ska värna om i stället för att bygga på.

För att få ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk för bebyggelse kräver Miljöbalken, 3 kapitlet 4 §, att det endast får ske om inga alternativ finns. Men det finns alternativ!

Centerpartiet har, när kommunstyrelsen behandlat översiktsplanen, föreslagit att den bästa jordbruksmarken bevaras och pekat på andra områden i kommunen som är mer lämpade för bostäder. I den södra delen av kommunen finns till exempel möjlighet till utökad bebyggelse i Eldsberga.

Tyvärr verkar det inte finnas någon förståelse hos de övriga partierna för att vi har ett gemensamt ansvar i kommunen att värna livsmedelsproduktion. Sveriges självförsörjningsgrad är redan i dag för låg och genom ansvarslös planering försämras den ytterligare. Detta har blivit extra tydligt i den pandemi vi just nu lever i.

ANNONS

Centerpartiet vill se en minskad exploatering av den goda jordbruksmarken för en hållbar och långsiktig framtid.

Rebecca Bjällsjö (C)

Gunnel Bengtsson (C)

ANNONS