Att det finns många träd på rad betyder inte att det finns skog

Efter att ha rest runt i landet under sommaren känner jag stor sorg. Överallt kalhuggna skogar som jämnats med marken.

ANNONS
|

Med ord som förnybart och fossilfritt försöker skogsindustrin ge oss en falsk och felaktig lösning på klimatkrisen. Deras ”sanning” om att brukad skog är bättre än naturskog slås hål på gång på gång. Ändå finns det många som tror att skogsbruket gör klimatnytta.

Nyligen undertecknade 659 oberoende forskare ett brev till Europaparlamentet med en tydlig varning. I brevet poängteras att förbränning av biomassa från skogen kommer att förvärra klimatpåverkan.

Skogsindustrin talar ofta om att dom tillför ”naturlig” koldioxid tillbaka till atmosfären, men atmosfären gör inte skillnad på varifrån växthusgaserna kommer!

Skogen ses ofta som en oändlig resurs, men det som uppstår vid dagens skogsbruk är enbart träd av samma art, alla samma ålder, planterade i långa raka rader och på lika långt avstånd.

ANNONS

En riktig skog kan inte återplanteras. Skog är något helt annat än virkesåkrar. Det är ett ekosystem där fåglar, däggdjur, insekter, lavar, mossor och andra växter finns. I ett ekosystem finns träd bestående av många arter, gamla som unga, döda som levande och där trädets värde inte mäts i hur många kubikmeter som kan gå till industrin.

Det som pågår i dag med kalavverkning, markberedning och därefter plantering av monokultur, är att hela ekosystemet trasas sönder. De flesta instämmer i att regnskogen bör skyddas från skövling för naturens och klimatets skull. Samma skövling sker i vårt eget land men i stället för oljepalmer planteras gran och tall.

Enligt FN:s konvention om biologisk mångfald har Sverige ålagt sig att skydda 17 procent av den produktiva skogsmarken. I dag är mindre än 5 procent skyddad!

Visst ska vi ha skogsbruk i landet, men det måste ske på ett hållbart sätt. Det krävs andra skogsbruksmetoder där hyggesfria alternativ och blandskogar får större plats.

Gå inte på Svenska Skogens vilseledande kampanj. Den är i själva verket en antiskogspropaganda.

Kerstin

ANNONS