”Med en rik kulturhistoria och unik placering har Halmstad stora möjligheter till att förstärka sin attraktionskraft.”
”Med en rik kulturhistoria och unik placering har Halmstad stora möjligheter till att förstärka sin attraktionskraft.” Bild: Joakim Leihed

Tillsammans bygger vi Halmstads platsvarumärke

För att involvera lokalbefolkningen på ett meningsfullt sätt måste staden skapa kanaler för kontinuerlig och förtroendebaserad dialog med invånarna och ta hänsyn till deras synpunkter i beslutsprocessen. Det skriver Olga Rauhut Kompantiets, universitetslektor och programansvarig för Internationella marknadsföringsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Den 9 april, 12.00–12.45, håller hon en lunchföreläsning på Stadsbiblioteket i Halmstad med rubriken ”Vår stad – vårt varumärke”.

HP:s ledarredaktion är oberoende liberal. Fristående gästkrönikörer representerar ett bredare politiskt spektrum.

ANNONS

Alla platser har ett varumärke. Det spelar ingen roll om det är ett land, region, stad eller en liten by – ska man synas på kartan för att locka besökare, företag och nya invånare så behöver man en identitet som sticker ut. Det är allmänt vedertaget att invånarna är de bästa ambassadörerna för en plats. Halmstadborna påverkar stadens varumärke och attraktivitet, och på så sätt blir staden en attraktivare plats att bo, arbeta, besöka och investera i.

Platsvarumärke handlar om associationer, tankar och värden kopplade till en plats, det vill säga vad alla vi som bor, besöker och verkar på platsen tänker om denna och vilket värde vår plats skapar. Allt dessa skapar en unik identitet, som definierar platsen och skiljer den från alla andra. I dagens globala värld, där olika städer konkurrerar med varandra för att locka investeringar, turism, talanger och nya invånare, är det avgörande att ha ett starkt och autentiskt platsvarumärke.

ANNONS

Platsvarumärkesbyggande handlar inte bara om att skapa logotyper och slogans, det är mycket djupare än så. Visst bidrar platsens logotyp och slogan till platsvarumärkets visuella identitet som hjälper att kommunicera platsens budskap till omvärlden, men är inte avgörande. Processen med varumärkesbyggande kan börja med dessa, men de är aldrig ett slutresultat. Platsvarumärkesbyggande är en strategisk process som vanligtvis tar några år att förberedda, genomföra och utvärdera.

Halmstad är Sveriges sextonde största stad befolkningsmässigt och Hallands största stad. Med en rik kulturhistoria och unik placering har Halmstad stora möjligheter till att förstärka sin attraktionskraft. Olika lokala aktörer är involverade i Halmstads platsvarumärkesbyggande, bland annat det lokala destinationsbolaget Destination Halmstad AB samt Halmstad Convention Bureau. ”Regionhuvudstaden i Halland med den kustnära livsstilen” är Halmstads officiella slogan som staden bygger sitt platsvarumärke på.

Det finns många sätt att skapa ett starkt platsvarumärke för att öka Halmstads attraktionskraft, bland annat genom att beskriva staden som en trevlig plats att bo och arbeta i; en utveckling av näringsliv och besöksnäringsverksamhet som leder till nya arbetsplatser och karriärmöjligheter; stadens tillväxt och utveckling av befintliga och nya stadsdelar samt utveckling och tillgänglighet av social infrastruktur, vård och omsorgspotential, utbildningsmöjligheter med mera.

Vid en första anblick ser dessa faktorer ut att fokusera på de lokala invånarna. För att lyckas med ett platsvarumärke är det viktigt att engagera och involvera stadens invånare i varumärkesbyggandeprocessen. Kom ihåg att Halmstadborna är de mest trovärdiga ambassadörerna för staden. Med en stark förankring till stadens kultur, historia och samhällsstruktur blir Halmstadborna naturliga förespråkare av stadens positiva budskap. Det är välkänt att om platsen är trevlig att bo i då är den också trevlig att besöka.

ANNONS

Med sina unika insikter och berättelser om sin stad är engagerade invånare en garanti för att staden skapar ett representativt och autentiskt varumärke. Genom att lyssna på deras åsikter, värderingar och erfarenheter kan staden utveckla sitt varumärke som är djupt förankrat i dess verkliga identitet.

Genom att engagera invånarna i planering och byggande av Halmstads platsvarumärke, skapar man också möjligheter till stadens hållbara utveckling. Invånarna blir mer benägna att ta hand om sin stad, att investera i dess framtid och att arbeta för att förbättra dess image. Detta leder till en starkare och mer hållbar samhällsutveckling, där både invånare och stadens ekonomi samt miljö gynnas.

Halmstad gör redan ett ordentligt arbete för att skapa dialog och involvera lokalbefolkningen i stadens utveckling. En av de unika kampanjerna är ”Turista Hemma i Halmstad” som syftar till att alla som bor i eller runt om Halmstad kan få veta mer och bli stolta över olika upplevelser som finns på hemmaplan och på så sätt sprida budskap och inspirera andra att upptäcka Halmstad med omgivningen.

Halmstadsborna kan engagera sig och bidra till stadens varumärkesutveckling på olika sätt, bland annat:

Genom att delta i och stödja lokala evenemang, festivaler och utställningar kan man stärka Halmstads kulturella identitet och traditioner;

ANNONS

Engagera sig i miljövård och hållbarhet genom att ta hand om sin stadsmiljö, delta i återvinningsprogram och stödja hållbara initiativ kan Halmstadborna hjälpa till att bevara stadens resurser för framtida generationer;

Sprida positiva budskap om Halmstad på sociala medier och personliga nätverk, vara en ambassadör för stadens varumärke och inspirera andra att besöka och upptäcka staden;

Delta i medborgardialoger och diskussioner om Halmstads utveckling och framtid för att ge värdefulla insikter och förslag som påverkar beslutsfattarna med mera.

För att involvera lokalbefolkningen på ett meningsfullt sätt måste staden skapa kanaler för kontinuerlig och förtroendebaserad dialog med invånarna och ta hänsyn till deras synpunkter i beslutsprocessen. Med andra ord, staden måste skapa en kultur där invånarna känner sig värderade och delaktiga i stadens utveckling.

Invånarnas roll är avgörande för stadens framgång. Genom att aktivt delta, engagera sig och sprida kärlek för vår stad kan vi tillsammans skapa en stark och autentisk identitet som lockar människor från hela världen. Så låt oss arbeta tillsammans för att göra vår stad ännu mer attraktiv och levande för oss alla!

Olga Rauhut Kompaniets

Olga Rauhut Kompaniets

Fil dr, universitetslektor i marknadsföring och programansvarig för Internationella marknadsföringsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Hennes forskning fokuserar på marknadsföring av platser och destinationer samt på platsvarumärkesbyggande. Hon är aktiv medlem i International Place Branding Association som fokuserar för att främja platsvarumärkesarbete och bidrar till samverkan mellan forskning och praktiker. Hon ingår i listan över de 300 ledande experterna på platsvarumärken och platsmarknadsföring i världen som The Place Brand Observer publicerade i december förra året.

ANNONS