”Sveriges legitimerade arbetsterapeuter arbetar under lagstadgad sekretess och tystnadsplikt samt utifrån vår etiska kod som utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.”
”Sveriges legitimerade arbetsterapeuter arbetar under lagstadgad sekretess och tystnadsplikt samt utifrån vår etiska kod som utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.” Bild: Marita Adamsson

Vi är arbetsterapeuter inte gränspoliser

Införandet av en anmälningsplikt skulle vara ett omfattande brott mot de internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa och därmed även mot våra yrkesetiska riktlinjer. Det skriver Ida Kåhlin och Inger Johansson från Sveriges Arbetsterapeuter

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Regeringen utreder just nu en lag som ska göra offentliganställda skyldiga att anmäla personer som misstänks vara papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten, och det finns i utredningsdirektivet ingen garanti för att vårdpersonal kommer att undantas från en sådan anmälningsplikt. Som arbetsterapeuter i Halland tar vi starkt avstånd från förslaget och uppmanar våra kommun- och regionpolitiker att göra detsamma.

Personer som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd, så kallade papperslösa personer, har rätt till hälso- och sjukvård enligt lag. Denna rättighet omfattar enligt Socialstyrelsen inte enbart akut vård och behandling utan även vissa förebyggande och rehabiliterade insatser samt hjälpmedel. Barn som är papperslösa omfattas dock av samma rättigheter till hälso- och sjukvård som de barn som är folkbokförda i Sverige.

ANNONS

Införande av en anmälningsplikt riskerar dock leda till att individer inte vågar söka vård för själva eller sina barn och därmed till att såväl hälsan som livssituationen för personer som redan befinner sig i svårt utsatta lägen försämras ytterligare. Det kommer snarare leda till att skuggsamhället blir större, samtidigt som hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en god, jämlik och patientsäker vård kraftigt begränsas. För oss arbetsterapeuter skulle det även medföra en ytterligare försämrad arbetsmiljö genom utökad etisk stress.

Sveriges legitimerade arbetsterapeuter arbetar under lagstadgad sekretess och tystnadsplikt samt utifrån vår etiska kod som utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna anges att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Enligt barnkonventionen ska inget barn berövas sin rätt till hälso- och sjukvård och i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anges vidare att konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.

Som arbetsterapeuter har vi också en etisk skyldighet att uppmärksamma och försöka påverka när det förekommer ojämlik behandling. Detta är väsentligt för att kunna bidra till jämlik hälsa. Som profession känner vi just nu en stor oro.

ANNONS

Införandet av en anmälningsplikt skulle vara ett omfattande brott mot de internationella konventioner som Sverige åtagit sig att följa och därmed även mot våra yrkesetiska riktlinjer. Det skulle urholka den lagstadgade principen om god hälsa och en vård på lika villkor, men även den tillit och trygghet som en patient idag garanteras i kontakten med hälso- och sjukvården.

Det som händer just nu definierar oss som samhälle och det kommer att påverka oss alla! Hållbara starka samhällen byggs med tillit och inte baserat på angiveri, så låt oss fortsätta vara arbetsterapeuter, inte gränspoliser!

Ida Kåhlin

förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Inger Johansson

legitimerad arbetsterapeut, lokal ombudsman i Region Halland, Sveriges Arbetsterapeuter

styrelsen Hallandskretsen, Sveriges Arbetsterapeuter

ANNONS