”Vi kan inte göra anspråk på att vara exakta eller heltäckande i våra beräkningar eftersom vi inte har tillträde att komma in i huset, men det är i alla fall ett diskussionsunderlag.”
”Vi kan inte göra anspråk på att vara exakta eller heltäckande i våra beräkningar eftersom vi inte har tillträde att komma in i huset, men det är i alla fall ett diskussionsunderlag.” Bild: Sonnsjö arkitektkontor

Våra konkreta förslag om Folkparken har inte bemötts

Bevarandealternativet är bara en from förhoppning utan någon som helst verklighetsförankring. Kulturhuset kommer att rivas om detaljplanen i nuvarande skrivning antas i höst.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

På Hallandspostens ledarsida lördagen den 12/6 påstår Mattias Karlsson att ”när en stad utvecklas uppstår ofta ett inre motstånd, det vill säga att det finns personer som inte vill ha någon utveckling”. Ingenting kan vara mer felaktigt!

Det är både osakligt och nedlåtande att på det sättet beskriva människors engagemang för att utveckla kulturlivet, parkmiljön och värna om de estetiska värdena i stadens bebyggelse.

Vi är två ideella föreningar som jobbat hårt de senaste fyra åren med att uppvakta de folkvalda politikerna i Halmstad för att bevara och utveckla Folkparken som just en folkpark. Vi har tagit fram ett verksamhetsprogram där det fria kulturlivet skulle kunna blomstra i ett renoverat kulturhus.

ANNONS

Tre studieförbund, PRO dansförening, fyra teatersällskap, en körförening, en hemslöjdsförening plus flera andra kulturutövare är beredda att förlägga verksamhet i huset. Vi har presenterat våra idéer i form av planöversikt och bilder på ett framtida renoverat Kulturhus – i ett sammanhang med Polketten, utescener, konst- och hantverkslokaler och stadsodling som täcker in de centrala delarna av parken.

Vi har påbörjat en kostnadskalkyl för renovering av Kulturhuset. Vi har använt oss av schablonkostnader från byggnadsindustrin och har då landat på cirka 20–25 miljoner kronor. Det är långt under de 100 miljoner kronor som presenterades av kommunen i den nyss publicerade granskningsplanen.

Vi kan inte göra anspråk på att vara exakta eller heltäckande i våra beräkningar eftersom vi inte har tillträde att komma in i huset, men det är i alla fall ett diskussionsunderlag. Upp till bevis samhällsbyggnadsutskottet och redogör för hur ni kommit fram till era siffror!

För att återgå till frågan om utveckling så är det en värderingsfråga. Det är då bättre att tala om olika intressen. Som jag ser det är det tre huvudsakliga intressen.

• Allmänintresset att utveckla Folkparken till en mötesplats för kultur och rekreation i ett parkområde. • Allmänintresset att tillgodose behovet av fler bostäder i Halmstad. • Privatintresset att bygga, sälja/hyra ut bostäder.

ANNONS

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas till både allmänna och privata intressen.

I granskningsplanen har Halmstads kommun i sin inledning skrivit att syftet med planen är att möjliggöra förtätning med bostäder, utveckling av befintlig skola och en flexibel markanvändning. ”Vidare är syftet även att skydda och bevara kulturmiljön inom parkområdet (min kursivering) samt att säkerställa parkens gröna värden och områdets tillgänglighet för allmänheten.”

Frågan om Kulturhusets framtida öde överlåts ändå till fastighetsägaren, även om man pliktskyldigt förordar att det bevaras, eftersom man lämnar öppet för två alternativ; bevara eller riva. Detta är att tala med kluvna tungor!

Bevarandealternativet är bara en from förhoppning utan någon som helst verklighetsförankring. Flera tunga remissinstanser, bland annat länsstyrelsen, byggnadsnämnden och Kulturmiljö Halland har kritiserat kommunen för otydlighet i detaljplanen, när syftet krockar med att man tillåter rivning. För övrigt kan jag bara konstatera att våra konkreta förslag inte har bemötts i vare sig debatt eller vid de uppvaktningar vi gjort. Återstår bara att sammanfatta:

Kulturhuset kommer att rivas om detaljplanen i nuvarande skrivning antas i höst. Såvida inte fler partier än Vänsterpartiet yrkar på rivningsförbud. Enskilda politiker har här ett stort ansvar att rösta efter eget huvud!

ANNONS

Knut Lindgren

Halmstad Folkparks kulturallians

Läs mer:

LÄS MER:Framtiden är en plats för både nya och nuvarande Halmstadbor

ANNONS