Svaren från flertalet partier är nedslående

Halmstad skiljer sig från många andra jämförbara kommuner som visat ett stort intresse för klimatfrågan. Det skriver Nils Werner från Klimataktion Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Debatt 14/5. Det finns nu en stor enighet bland de politiska partierna att klimatfrågan är av mycket stor betydelse för vår framtid. Enligt SOM-institutets nyss offentliggjorda undersökning är det klimatfrågan som oroar människor mest. I topp ligger även miljöproblemen och hoten mot den biologiska mångfalden.

Samtidigt föreligger en rapport från revisionsfirman PWC, beställd av kommunens revisorer, kring kommunens klimatförebyggande arbete 2009-2018. Rapporten är godkänd av kommunfullmäktige.

Här riktas mycket allvarlig kritik hur dessa frågor skötts. Man kritiserar målformuleringar, styrdokument och bristen på samordning. Man efterlyser tydliga förbättringar bland annat genom effektivare organisation och återkoppling till kommunstyrelsen. Detta är i verkligheten ett svidande nederlag för de politiskt ansvariga.

ANNONS

Inför höstens val ville vi i Klimataktion utröna hur partierna som är representerade i fullmäktige tänker sig sin framtida klimatpolitik. Vi företog därför en enkät och genomförde med våra samarbetspartner tre debatter på Stadsbiblioteket under mars och april. Alla partiet utom SD deltog generöst i båda initiativen.

Tyvärr var svaren från flertalet partier nedslående. Det fanns ett utbrett motstånd mot aktiva styrmedel. Med ett undantag, ingen ansats att sätta upp konkreta mål eller tidtabell hur man skall medverka till riksdagens klimatmål eller hur man tänker leva upp till klimatlagens intentioner. Man hade inte heller förslag på hur kommunens kan arbeta effektivare med frågorna.

Vi har tidigare diskuterat kommunens klimatanpassning och även här saknas tydlig, konkret planering och samordning. Det fanns dock tecken på nytänkande.

När det gäller förebyggande klimatarbete i övrigt lutar man sig tungt mot att marknadskrafterna, forskningen och medborgarnas egna val är tillräckliga i nuläget. I praktiken en förhoppningspolitik utan konkretion och utan tidsplan.

Detta menar vi är alarmerande med hänsyn till den snäva tidsperiod som vi har till förfogande. Den intresserade läsaren kan ta del av enkätsvaren på vår hemsida och följa debatterna via Hallandspostens hemsida.

ANNONS

Halmstad skiljer sig ofördelaktigt från många andra jämförbara kommuner som visat ett stort intresse för klimatfrågan. Vi efterlyser nu ett tydligare ledarskap, fler konkreta och tidssatta mål, en effektivare samverkan inom kommunen och en tätare revision.

Vi kräver således, liksom kommunens revisorer, omfattande förbättringar.

Vi väntar oss att en del av förslagen läggs fram för väljarna i god tid före valet. Tydligt ledarskap och demokrati står inte i motsättning till varandra. Medborgare och politiker behöver varandras stöd i denna ödesfråga.

Nils Werner

för Klimataktion Halmstad

Debatt

ANNONS