”Vi ser problematiken med att behandla ansökningar om stora solcellsanläggningar var för sig, när den kumulativa effekten helt missas.”
”Vi ser problematiken med att behandla ansökningar om stora solcellsanläggningar var för sig, när den kumulativa effekten helt missas.” Bild: Johan Nilsson/TT

Solcellsanläggning i Skintaby – nej tack

Centerpartiets årsmöte tog ett tydligt ställningstagande kring solcellsanläggningar på åkermark där vi motsätter oss uppförandet av större solcellsanläggningar på jordbruksmark liknande den i Skintaby. Det skriver centerpartisterna Victor Rundqvist och Håkan Björklund.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den 5 mars var det ett samråd på Harplinge värdshus om planerna för en mycket stor solcellsanläggning i Skintaby. Precis som Hallandsposten skriver var känslorna mycket upprörda; från platsen längst bak i salen hördes Harplingebornas upprörda röster och förtvivlan över att 150 hektar av deras hembygd nu hotas att beläggas med solceller.

Vi hörde också hur svaren på viktiga frågor om riskerna för påverkan på åkermarken, avvattningen och avgränsningen av en naturskön livsmiljö lämnades med tämligen otillfredsställande svar. Vi i Centerpartiet förstår oron. Vi har många medlemmar och engagerade i bygden och värnandet av vår bördiga åkermark och en livskraftig landsbygd har varit högt på vår agenda i över 100 år.

ANNONS

Förfrågningar om uppförande av solcellsanläggningar på jordbruksmark blir allt vanligare i kommunens beslutande organ. Även om det är länsstyrelsen som fäller de slutgiltiga avgörandena kring markbaserade solcellsanläggningars vara eller icke vara så är kommunen en viktig remissinstans. Centerpartiets årsmöte tog den 26 februari ett tydligt ställningstagande kring solcellsanläggningar på åkermark där vi motsätter oss uppförandet av större solcellsanläggningar på jordbruksmark liknande den i Skintaby.

Detta handlar om att prioritera rätt mellan olika miljömål; begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. Med en ökad befolkning och minskning av den odlingsbara arealen i världen så ökar den svenska jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsproduktion.

Den gröna omställningens behov av förnybar el har knappast undgått någon, men samtidigt står storskaliga markbaserade solcellsanläggningar på åkermark i konflikt med många andra väsentliga samhällsintressen. ”Det går inte att göra en omelett utan att krossa några ägg”, säger vi politiker ibland när stora mål behöver uppnås, men matproduktionen som går förlorad om solcellsanläggningen i Skintaby skulle bli verklighet motsvarar tusentals människors årskonsumtion av viktiga baslivsmedel, däribland ägg. Rysslands invasion av Ukraina har också satt fingret på behovet av ett starkt totalförsvar och god inhemsk livsmedelsförsörjning.

Vi ser problematiken med att behandla ansökningar om stora solcellsanläggningar var för sig, när den kumulativa effekten helt missas. Med åtgärder som så drastiskt påverkar livsmiljön för hela bygder och försämrar förutsättningar för livsmedelsproduktion måste ett helhetsgrepp tas.

ANNONS

Vi anser att man inom ramen för regional fysisk planering bör peka ut lämpliga platser för etablering av solcellsanläggningar. Vi anser även att det arbete som kommunen gör med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om förnybar energi för att ge vägledning i lämpliga avstånd till bostäder och påverkan på landskapsbilden samt visa på avvägningar mellan olika målkonflikter behöver skyndas på.

Halmstads kommun bör fokusera på att röja undan hindren för solceller på tak samt föregå med gott exempel och bebygga våra egna byggnader med solceller. Förnybar energi bör i första hand lokaliseras på annan plats än bördig åkermark i natursköna landskap.

Victor Rundqvist (C)

kommunråd

Håkan Björklund (C)

gruppledare och ordförande för Centerpartiet i Halmstad

ANNONS