Södra infarten i Halmstad är helt onödig

Klimataktion Halmstad är genom Bruno Toftgård kritisk till den nya Södra infarten i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Debatt HP 5/9. Sverige har enligt Parisavtalet åtagit sig att göra sin del för att förhindra att jorden blir mer än 2 grader varmare, helst inte mer än 1,5 grader. Vi har redan nått över 1 grad. Varje månad sedan över ett år har rapporterats att jordens medeltemperatur slagit nya rekord.

Trafiken utgör en av de viktigaste källorna till utsläppen av klimatgaser. Vi måste helt enkelt köra mindre bil. Att satsa på el och biobränslen är bra men räcker inte.

I Halmstad handlar man stick i stäv med klimatmålen när man vill bygga en ny stor trafikled, Södra infarten. Om Sverige ska lyckas med den klimatanpassning som Parisavtalet förutsätter krävs i stället omfattande satsningar på effektivare transporter, kollektivtrafik, cykelbanor et cetera. Detta kan enligt en ny rapport (2016:111) från Trafikverket åstadkommas genom antingen ekonomiska styrmedel (skatter, avgifter) eller genom utbyggnad av ny klimatanpassad infrastruktur. I båda fallen blir Södra infarten onödig.

ANNONS

Ett motiv som anges för byggande av leden är att förbättra trafikförsörjningen till Halmstads hamn, vilken förväntas spela en viktig roll i ett hållbart transportsystem. Vi är övertygade om att den tunga trafiken till hamnen kan säkras på ett betydligt billigare och mindre ingripande sätt. Ett alternativ kan innefatta den ombyggnad av trafikplats E6 som ingår i etapp 1 av projektet samt förbättrad anslutning till Västervallsvägen. I ett klimatanpassat trafiksystem kommer transporter av gods till och från hamnen i mycket större utsträckning ske med järnväg.

En osäkerhet med projektet hänger direkt samman med de översvämningsrisker som blir följden av en höjd havsnivå och kraftigare regn och oväder. I planen förutsätts behov av en rad ytterligare undersökningar i projekteringsskedet, bland annat vad gäller markstabilitet i området kring Fylleån. Detta är en brist som bäddar för obehagliga överraskningar och kraftiga fördyringar. Allvarligt är att den dagvattenutredning som genomförts är dimensionerad endast för så kallade tioårsregn.

Vi har mycket svårt att se behovet av en ny bro över Fylleån och en ny trafikplats vid E6 mycket nära en befintlig. Särskilt med tanke på de mycket stora ingreppen i naturmiljön, flera riksintressen och Natura 2000 samt det översvämningskänsliga läget ter sig denna del av projektet synnerligen olämplig.

ANNONS

En mycket allvarlig brist i planen är avsaknaden av en samhällsekonomisk kalkyl och även en klimateffektanalys. Det är absolut nödvändigt att så sker före beslut. Det kan innefatta till exempel behovet av kompensationsåtgärder för att motverka den biltrafikökning som blir följden om projektet genomförs.

Till sist en undran: hur går detta projekt ihop med kommunens åtagande som eko-kommun?

Bruno Toftgård,

Klimataktion Halmstad

Debatt

ANNONS