”Vi behöver kunna erbjuda boendelösningar på hemmaplan nära familj och anhöriga för de få barn som har så svår och komplex problematik att ordinarie insatser i hemmet inte räcker till.”
”Vi behöver kunna erbjuda boendelösningar på hemmaplan nära familj och anhöriga för de få barn som har så svår och komplex problematik att ordinarie insatser i hemmet inte räcker till.” Bild: Julia Paulsson

Socialtjänsten ska vara ett naturligt stöd

Socialnämndens verksamhetsområde är mångfasetterat och vi vill rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare. Det skriver Alliansens ledamöter i socialnämnden i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

2020 har varit ett mycket speciellt år som präglats av en pandemi. När vi nu går in i 2021 så vet vi inte hur saker i omvärlden kommer utvecklas och påverka oss. Vi vet däremot att det kommer följa sociala konsekvenser i spåren av pandemin.

Givetvis påverkas den psykiska hälsan för den som suttit isolerad i ensamhet och för familjer som puttats över från egen försörjning till ekonomiskt bistånd. Vi befarar dessutom att de familjer som redan innan pandemin hade svårt är de som drabbas allra hårdast.

Vi i socialnämnden vill ge socialtjänsten så goda förutsättningar som möjligt för att kunna möta detta. En stor del av socialtjänsten handlar om att erbjuda förebyggande, tidiga och frivilliga insatser för att stärka föräldrar i sin föräldraroll och rusta barn med självkänsla.

ANNONS

Vi tror att vi har ett jobb att göra i att sudda ut bilden av att socialtjänsten är något man ska vara rädd för och passa sig för.

Vid årsskiftet startar vår satsning med förebyggande arbete ute på fältet. Vi behöver finnas på plats och möta människor där de är. Vi behöver bygga förtroende och goda relationer så att socialtjänsten blir en naturlig part att vända sig till för att söka stöd och hjälp.

Förebyggande insatser är vårt främsta verktyg för att inte göra socialtjänsten myndighetstung. Det är genom att ta tag i problemen tidigt när dom är små som vi förhindrar att problemen blir stora och skapar onödigt lidande för den enskilde och dess omgivning.

Vi vill rikta ett särskilt fokus på att socialtjänsten har en ypperlig möjlighet att förhindra rekrytering till kriminella gäng. Rekryteringen kryper allt längre ner i åldrarna, så långt som till 9-åringar. Vi behöver sätta stopp för detta i samarbete med polis och skola. Därför är detta särskilt nämnt i verksamhetsplanen som socialnämnden arbetat fram för 2021.

Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut inriktningar och prioriteringar för verksamheten. Utöver tydligt fokus på förebyggande och främjande socialt arbete ger nämnden även i uppdrag att arbeta fram förslag på hemmaplanslösningar för barn med omfattande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

ANNONS

Vår grundinställning är fortsatt att det bästa för ett barn är att få växa upp i sin familj och att socialförvaltningen i så stor omfattning det behövs ska erbjuda stödinsatser. Men det finns barn som har en så omfattande problematik att familjen inte orkar. I dag har vi främst externplacering som alternativ.

Vi behöver kunna erbjuda boendelösningar på hemmaplan nära familj och anhöriga för de få barn som har så svår och komplex problematik att ordinarie insatser i hemmet inte räcker till. För oss är det en värdighetsfråga.

Socialnämndens verksamhetsområde är mångfasetterat och vi vill rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare. Precis som vård- och omsorgspersonal har dragit ett särskilt tungt lass detta år har även medarbetare inom socialtjänsten arbetat under ett högt tryck, vilket allt för sällan synliggörs.

Tack till var och en av er som oavsett pressade pandemitider eller ej arbetar för att den som är i behov av samhällets stöd inte lämnas därhän.

Alliansen i socialnämnden

Ella Kardemark (KD), ordförande

Magnus Ackerot (M)

Ewa Sjögren (M)

Christina Warman (M)

Nese Celebioglu (M)

Ewy Henriksson (C)

Bobbo Nilsson (KD)

Niclas Bexelius (L)

Ronni Söderberg (L)

ANNONS
ANNONS