”Gör dig förtrogen med partiernas klimatprogram, nationellt och lokalt, gör klimatkompassen, diskutera klimatet!”
”Gör dig förtrogen med partiernas klimatprogram, nationellt och lokalt, gör klimatkompassen, diskutera klimatet!” Bild: Marita Adamsson

Rösta fram den bästa klimatpolitiken

Kommunerna spelar en viktig roll i omställningen, men ambitionerna måste höjas avsevärt. Det skriver Anne-Marie Bruno från Klimataktion Halmstad, som här redovisar resultatet av en lokal klimatenkät.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Anders Wijkman och Johan Rockström skriver i DN (Kulturdebatt 15/8) att politikernas engagemang för klimatet ersatts av pliktskyldiga markeringar. De beskriver hur de politiska partiernas klimatambitioner minskat under 2022 och hur frågan om klimat, miljö och omställning hamnat i bakvattnet i valdebatten.

Tyvärr är detta även vår slutsats på det lokala planet i Halmstad. Vi, Klimataktion Halmstad, genomförde tillsammans med Biblioteken i Halmstad våren 2022 offentliga politikersamtal, där alla partier i kommunfullmäktige fick möjlighet att presentera sina klimatprogram för den kommande mandatperioden. Politikersamtalen föregicks av en klimatenkät. Alla utom SD ställde upp på såväl samtalen som enkäten.

Vi fann att partierna på program- och policynivå är generellt positiva till behovet av klimatomställning och att det på flera punkter råder stor enighet. Det som ofta saknas är konkretisering och inte minst tempo.

ANNONS

Enkätsvaren redovisas här i starkt komprimerad form men kan läsas i sin helhet eller i förkortad version på www.klimataktion.se/halmstad.

• Transporter. V och MP har höga ambitioner angående effektiva och fossilfria transporter samt attraktiv kollektivtrafik. Samtliga partier vill bygga ut laddinfrastrukturen. För MP och V är det, till skillnad från övriga partier, problematiskt att med kommunala medel finansiera flygplatsen, ett transportslag med stor negativ klimatpåverkan.

Bebyggelse. Samtliga partier (L redovisar ingen åsikt) är positivt inställda till klimatvänliga byggmetoder. Avgörande är att de positiva tankarna förverkligas i det dagliga arbetet med plan- och byggprocesser. Kommunen bör också använda sig av klimatvillkor i markanvisningsavtal, vilket S och C framför. På frågan om investeringar bör föregås av en analys av koldioxidutsläpp är svaren generellt oprecisa. Man tycks förlita sig på nuvarande metoder för hållbarhetsanalys. Skärpning krävs i analysen av koldioxidutsläppen så att den blir mer styrande vid val av investeringsalternativ.

• Energisystem. Partierna är i allmänhet positiva till en utbyggnad av vindkraften. Endast KD har en negativ syn på vindkraftsetableringar. L har ingen specifik politik för vindkraften men ser positivt på alla koldioxidneutrala energikällor. Klimataktion anser att det är oerhört viktigt att bevaka att den principiellt positiva synen fullföljs i de tillståndsprocesser som kommer. Halmstad får inte bli en nejsägande kommun i en för klimatomställningen så viktig fråga. Samtliga partier är positiva till solceller på kommunens fastigheter.

ANNONS

• Konsumtion. Samtliga partier (L har lokalt inte tagit ställning till den typen av upphandling) har en positiv grundinställning till klimat- och miljömedvetna upphandlingar. Men, som M säger i sitt svar, nu gäller det att jobba i enlighet med dessa beslut. Angående matsvinnet tycks samtliga partier vilja använda nuvarande metoder för att ytterligare minska matsvinnet. Vad gäller kommunens finansiella kapital är partierna eniga om att inte investera i fossilbaserade tillgångar den (KD har inte svarat på frågan).

Den pågående klimatförändringen är omfattande och saknar i många fall motstycke. Kunskapsläget är mycket starkt. Trots detta visar rapport efter rapport hur vi i allt snabbare takt avlägsnar oss från Parisavtalets mål.

Kommunerna spelar en viktig roll i omställningen, men ambitionerna måste höjas avsevärt. Tydliga nationella riktlinjer och statliga stödresurser krävs men framför allt kommunpolitiker som axlar ledarskapet och verkar för en god, fossilfri välfärd.

Din röst den 11 september är viktig. Rösta fram den bästa klimatpolitiken! Gör dig förtrogen med partiernas klimatprogram, nationellt och lokalt, gör klimatkompassen, diskutera klimatet! Välkommen till klimatdebatt med representanter från fullmäktigepartierna på Stadsbiblioteket den 24 augusti klockan 18.00.

Anne-Marie Bruno

för Klimataktion Halmstad

ANNONS