Regeringen vill stärka skyddade boenden för utsatta kvinnor och stärka barns rättigheter.
Regeringen vill stärka skyddade boenden för utsatta kvinnor och stärka barns rättigheter. Bild: Pontus Lundahl/TT

Öka tryggheten för utsatta kvinnor och barn

Det finns ett behov av att höja kvaliteten, säkerheten och tryggheten på många skyddade boenden. Nu tas de första stegen för att nå dit, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M) och Paulina Brandberg (L).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Regeringen lägger nu fram en omfattande reform i syfte att stärka skyddade boenden. Det är en efterlängtad reform från många som kommer att öka tryggheten för utsatta barn och kvinnor. Mammor kommer inte längre behöva lägga sina egna liv i pant för att barnen ska få gå i skolan och få sin vård i tid när de tvingats att söka sig till ett skyddat boende.

De lagförslag som nu läggs fram har som mål att skyddade boenden – för både våldsutsatta kvinnor och deras barn – alltid ska vara ett fönster av möjligheter på vägen till ett liv i frihet från våld. Många kvinnor tvingas fly från sina hem därför att våldet de utsätts för tvingar dem till det. Kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot om våld och hedersövergrepp och flyr för sina liv är personer som behöver samhällets stöd allra mest.

ANNONS

I dag kan i princip vem som helst starta och driva ett skyddat boende då det för närvarande saknas kvalitetskrav och tillståndsplikt. Det gör det möjligt för även oseriösa aktörer att bedriva ett skyddat boende. Det finns betydande skillnader i kvalitet mellan olika skyddade boenden. Det är regeringens uppfattning att dessa skillnader i kvalitet ska minska mellan olika boenden och att tryggheten och säkerheten ska öka för alla utsatta kvinnor och barn.

Regeringen stärker därför nu tryggheten för barn och kvinnor i skyddat boende. Nyligen fattade regeringen beslut om lagrådsremissen ”Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende”. Den innehåller förslag till ett nytt reformerat regelverk vars syfte är att säkerställa tryggheten för utsatta kvinnor och barn. Väl fungerande skyddade boenden är för många helt livsavgörande.

Regeringen föreslår bland annat följande:

Det ska krävas tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få driva verksamhet i form av skyddat boende.

Skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen till den som behöver stöd och skydd.

Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt.

När samtycke för placering vid skyddat boende saknas från den vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med ska socialnämnden kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av en ny lag.

ANNONS

Socialnämnden ska minst en gång var sjätte månad överväga om barnets placering fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas.

Denna reform innebär betydande förändringar i syfte att öka tryggheten och säkerheten för utsatta barn och kvinnor. Regeringen är angelägen om att reformen kan genomföras skyndsamt och att den följs upp och utvärderas för att säkerställa att önskade resultat uppnås.

Barnets bästa ska alltid sättas allra främst. I dag ses barn som medföljande till den våldsutsatta föräldern och har inga egna rättigheter. Det innebär att många barn som befinner sig i skyddade boenden inte går i skola eller får tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver och har rätt till. Dessutom saknas ofta tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter.

Regeringens nya förslag innebär att barnen blir egna rättighetsbärare där individuella bedömningar och beslut ska genomföras för varje barn. Vi sätter nu därmed stopp för att barn tvingats att ha umgänge med den förälder som utsatt dem för våld och övergrepp, vilket för närvarande är en hemsk verklighet för många barn.

Reformen handlar i grunden om att kvinnor och barn ska få rätt skydd och säkerhet. Redan i dag bedrivs många mycket kvalitativa skyddade boenden, inte minst av kvinno- och tjejjourer. Det finns dock ett behov av att höja kvaliteten, säkerheten och tryggheten på många skyddade boenden. Alla behöver ha en högre lägstanivå. Nu tas de första stegen att nå dit.

ANNONS

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister

Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister

ANNONS