”I rapport efter rapport kan vi konstatera att personer med funktionsnedsättning fortfarande tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen”
”I rapport efter rapport kan vi konstatera att personer med funktionsnedsättning fortfarande tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen” Bild: Mia Munkhammar

Nu har Sverige chansen att ta ledartröjan

Människor med funktionsnedsättning runt om i världen lämnas fortfarande till ett liv i fattigdom och utsatthet, trots tidigare löften om inkludering från världens ledare. På toppmötet SDG Summit har Sverige chansen att ta ledartröjan och ta ställning för världens en miljard personer med funktionsnedsättning. Det skriver Jesper Hansén, generalsekreterare på MyRight.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den 18 september startar SDG Summit i New York. I två dagar samlas världens ledare för att diskutera de globala mål som världen enades om 2015.

När de globala målen antogs innebar de ett paradigmskifte för personer med funktionsnedsättning i världen. Världens länder skrev under på att de mest utsatta och marginaliserade skulle prioriteras under parollen ”Ingen ska lämnas utanför”.

Men i rapport efter rapport kan vi konstatera att personer med funktionsnedsättning fortfarande tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och att nästan ingen arbetar för att de ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter.

De har sämre tillgång till vård och utbildning. De löper större risk att utsättas för våld och svält. Och de drabbas särskilt hårt av krig, naturkatastrofer och pandemier.

ANNONS

Ett exempel på ojämlikheten är läs- och skrivkunnigheten som hos personer med funktionsnedsättning bara är tre procent. Det kan jämföras med 87 procent hos populationen i stort.

Trots att personer med funktionsnedsättning borde vara högsta prioritet för alla som jobbar med fattigdomsbekämpning har de förblivit en bortglömd grupp. Inte heller Sverige lever upp till förväntningarna. Förra året hade endast 0,25 procent av Sveriges biståndsinsatser funktionsnedsättning som huvudfråga. Sverige behöver bli bättre på att rikta biståndet direkt till personer med funktionsnedsättning och tydligare integrera och inkludera dem i biståndet. Det gäller alla delar av biståndet.

Toppmötet SDG Summit 2023 i New York inleder en ny fas i arbetet med att nå de globala målen och alla verkar överens om att tempot måste öka och att fokus måste vara på de mest utsatta. Ledordet är fortfarande ”Ingen ska lämnas utanför”.

Vi har mycket att vara stolta över när det gäller funktionsrätt i Sverige. Det finns mycket som inte är bra eller fungerar som det ska. Men sett i ett internationellt perspektiv är våra erfarenheter och utveckling av funktionsrätt något vi kan vara stolta över och som vi bör sprida till länder runt om i världen. Vår LSS-lag som tar avstamp i rätten till självständigt liv är unik och har inneburit en frihetsreform.

ANNONS

På toppmötet har Sverige nu möjlighet att ta ledartröjan och visa hur inkludering av personer med funktionsnedsättning i biståndet minskar fattigdom och ökar välstånd. Om människor med funktionsnedsättning inte inkluderas kommer de globala målen aldrig att kunna nås.

Jesper Hansén

generalsekreterare MyRight

Fotnot:

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd.

ANNONS