”Att ta bort Laholms kraftverksturbin påverkar inte ens sista decimalen elexportens siffra.”
”Att ta bort Laholms kraftverksturbin påverkar inte ens sista decimalen elexportens siffra.” Bild: Fredrik Magnusson

Manifest för Lagan – ta bort dammen i Laholm

Att Laholm tar vara på sin största potentiella ekonomiska och biologiska tillgång är av största intresse för Laholms invånare men även av riksintresse. Därför bör kraftverksdammen i Laholm tas bort snarast. Det skriver företrädare för Lagans Vänner, Naturskyddsföreningen Södra Halland, Havsnätverket Laholmsbukten, Laholmsbuktens Fritidsfiskare och Miljöpartiet de gröna i Laholm som har enats i nedanstående manifest.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Ett unikt möte ägde rum på Lagagården den 6 april då undertecknade miljöorganisationer inklusive Sportfiskarna enades i ett manifest:

Vårt mål är att skapa en forsande åsträcka genom Laholm där laxen kan leka, flodpärlmussla och havsnejonöga överleva och ålar fritt kan vandra ut i havet. Lagan ska bli en å att njuta av, fiska i, vara stolt över med rik biologisk mångfald. Detta genom att vi gemensamt verkar för:

• Att kraftverksdammen i Laholm tas bort snarast.

• Att vi får vatten och fiskvägar i Karsefors.

• Att skapa opinion.

De halländska åarna var vid förra sekelskiftet mer populära för sportfisketurism än de bästa skotska och norska älvarna. Lagan var trots sin ringa vattenföring Sveriges mest produktiva laxälv och vattensystemet var ett av de viktigaste för ålen. Fler svenskar, 74 procent, oroar sig mer biologisk mångfald än för klimatet där motsvarande siffra blir 67 procent enligt Naturvårdsverket. Klimathotet vill vi kunna hantera för att växter och djur skall överleva. Vi kan då rimligen inte ha klimathotet som slagträ och döda livet i våra vatten i avsikt att rädda klimatet. FN har också slagit fast att den viktigaste faktorn för biologisk mångfald är fritt strömmande vatten.

ANNONS

Starkt färgade särintresse av energibolagens jakt på att tjäna pengar på att exploatera ”gratis natur” präglar energidebatten. Därför målas det också upp hot mot elförsörjningen som inte finns. Elproduktionen i Laholms kraftverk ger en vinst på 9 miljoner kronor årligen till norska Statkraft räknat på 25 öre vinst/KWh. Kraftverket skapar endast 8 procent av den el som produceras i Laholm och Laholm förbrukar knappt 70 procent av sin produktion.

Med floskler som att varje producerad KWh behövs drivs ändå propagandamaskineriet vidare.

Med det synsättet blir det ok att förstöra oersättliga naturvärden genom att utrota flodpärlmusslan, havsnejonögat och att hindra laxen att fritt få fortplanta sig. Istället föreslår vi åtgärder som kan skapa 200–300 hållbara arbetstillfällen och ge möjlighet att skapa ekonomisk vinst på ca 150 miljoner årligen till samhället, via naturturism, fiske, hotell och restaurangnäring samt fiskevård.

Energikonsulten Krister Joneken har visat pedagogiskt hur transporten av el går inom Sverige och hur utbytet med våra grannländer sker. Det visades att tillverkning och lagring av energi inte är det dyra eller svåra. Det kan ske på flera olika sätt bland annat via kraftvärmeverk och batterilagring. De större kostnaderna sitter i distributionen. Vidare visades det att elproduktionen från Laholms kraftverk enkelt går att ersätta om det skulle behövas.

ANNONS

Sverige har Europas största elexport med 27,1 TWh. Elpriset i Södra Sverige bestäms till stor del av ledningskostnaderna och av elpriset i Tyskland. Skall vi varje ögonblick vara självförsörjande av el så måste vi först mätta hela den internationella marknaden vilket är en omöjlighet. Att ta bort Laholms kraftverksturbin påverkar inte ens sista decimalen elexportens siffra.

Det är således lätt att ersätta elproduktionen i Laholms kraftverk. Men hur ersätter man naturvärden och större delen av vildlaxproduktion i en fantastisk laxälv?

Det handlar inte om att riva kraftverksbyggnaden utan den kan utnyttjas till bättre ändamål, det handlar inte heller om att ändra vattennivån på Hjörneredssjöarna uppströms Karsefors.

Åtgärdsbehovet är akut och att vänta med åtgärder vore oansvarigt och ett resursslöseri.

Att Laholm tar vara på sin största potentiella ekonomiska och biologiska tillgång är av största intresse för Laholms invånare men även av riksintresse. Den unika enighet som folkrörelseorganisationerna visat upp är något som alla beslutsfattare måste lyssna på.

Kent Nyman

Lagans Vänner

Kerstin Seger

Naturskyddsföreningen i Södra Halland

Bo Hansson

Havsnätverket i Laholmsbukten

Siri Lundström

Älvräddarnas riksorganisation

Margareta Lundgren

Miljöpartiet De gröna

Christer Hansson

Laholmsbuktens fritidsfiskare

ANNONS