Skribenterna ser demokratiproblem i Halmstads kommun.
Skribenterna ser demokratiproblem i Halmstads kommun. Bild: Johan Persson

Många i Haverdal är bekymrade

Varför är det så bråttom att bebygga HAV1 frågar representanter för Haverdalsstrands vägförening och Haverdals samhällsförening?

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vi är många i Haverdal som är bekymrade över hur Halmstad kommun bedriver planarbete.

Vi har i hela processen för Framtidsplan 2050 sett ett genuint ointresse från kommunens sida att dels involvera sakägare, dels att svara på frågor från desamma. Vi som skriver detta brev representerar drygt 1 000 fastighetsägare i norra Haverdal (Haverdalsstrands vägförening) och 320 hushåll i hela Haverdal (Haverdals samhällsförening).

Att vi skriver detta brev just nu beror på det beslut som nyligen tagits både av samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen angående den del i Utbyggnadsplanen som handlar om att tidigarelägga byggandet av 140 bostäder på den mark som kallas HAV1 till 2026-30. Det är en ändring jämfört med den version av Utbyggnadsplanen som var på samråd i våras. Området består av jordbruksmark norr om Särdalsvägen som nu markerar Haverdals norra gräns. Det är ett betydelsefullt område för det rörliga friluftslivet och det omfattar även högexploaterad kust. Platsen HAV1 har ett betydande intresse för allmänheten. Varför är det så bråttom att bygga just där?

ANNONS

Beslutet grundas på en skrivelse från exploatören Peab, som varken har tagit kontakt med huvudmannen för enskild väg på orten (Haverdalsstrands vägförening) eller bemödat sig om att undersöka lokala förutsättningar. Skrivelsen innehåller ogrundade antaganden och lösa formuleringar. Vi hade förväntat oss att bli tillfrågade både av exploatören Peab samt av Halmstads kommun. Vi har även förstått att varken Tekniska kontoret eller LBVA varit kontaktade av exploatören.

Styrelserna för respektive förening har haft ett stort engagemang under hela den tid som arbetet med Utbyggnadsplanen har pågått, och ni måste involvera oss på ett mer professionellt och lagstadgat sätt framgent.

Vi vill veta:

1. Vilka sakägare har ni talat med?

2. Varför har ni inte kommunicerat med vägföreningen och samhällsföreningen?

3. Varför har ni inte svarat de medborgare eller föreningar som skickat in skrivelser angående HAV1?

4. Vilka överväganden har legat till grund för att ni tidigarelagt HAV1?

5. Vilken miljöpåverkan kommer förslaget att innebära? Jämför Swecos dagvattenutredning från 2019?

6. Hur ska huvudmannaskapsfrågan lösas på så kort tid?

Sammanfattningsvis kan sägas att vi är kritiska både till förslaget som sådant men också till den uppvisade bristen på intresse för att föra en dialog med ortens föreningar och ta vara på den lokala kunskap och engagemang som finns.

ANNONS

Det verkar inte spela någon roll vilken politisk konstellation som styr Halmstad kommun, alla verkar lika ointresserade av en konstruktiv dialog med invånare som är närmast berörda av en förändring och politikerna litar helt på tjänstepersonernas - och i det här fallet en vinstdrivande exploatörs - förslag. Det är ett demokratiproblem som vi inte tycker ska behöva finnas i en så pass liten kommun som Halmstad.

Nu hoppas vi att ni läser våra skrivelser och att ni bemöter dem med en dialog med oss så att frågan hinner beredas bättre innan kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om Utbyggnadsplanen.

Haverdalsstrands vägförening och Haverdals samhällsförening

Sara Johansson, ordförande

Björn Sleman, ordförande

ANNONS