”Levande havsbottnar motverkar kusterosion och är viktiga uppväxtmiljöer för ett stort antal arter både ovan och under ytan.”
”Levande havsbottnar motverkar kusterosion och är viktiga uppväxtmiljöer för ett stort antal arter både ovan och under ytan.” Bild: Jonatan Gernes

Låt hela bukten bli ett marint reservat

Miljöpartiet vill verka för att Laholmsbukten ges status som marint reservat. Det skriver miljöpartisterna Lennart Lorick och Margareta Lindgren.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Frågor som rör Laholmsbukten engagerar många som lever i Halmstad och Laholm. Stränder, hedar, kustnära grönområden och vandringsstigar är viktiga för många precis som tillgång till havet med bad, fiske och naturupplevelser.

Laholmsbukten tillsammans med sina åar Lagan, Nissan, Fylleån och Genevadsån utgör grundförutsättningar som gör våra kommuner attraktiva för både boende och turister. De skapar stora ekonomiska och folkhälsomässiga värden.

Vi i Miljöpartiet vill att kommunpolitiken ska utöka sitt fokus från frågor som rör vår kustnära miljö, stränderna, till att även gälla vattenmiljön både på och under havsytan. I länsstyrelsens senaste miljömålsbedömning konstateras en negativ miljötrend och det ser ut som att vi inte kommer nå målen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ingen övergödning” till 2030.

ANNONS

Problem med övergödning, syrebrist, algblomning och allmänt bristande ekologisk status hotar inte minst Laholmsbukten. Påverkan på bukten av näringsämnen från åkermark samt enskilda och allmänna avlopp behöver minska. Vi bedömer att det krävs kraftfulla åtgärder från såväl de areella näringarna som kommunerna. Kommunerna har en stor arbetsuppgift med att ställa om avloppsreningsverken till fokus på återvinning av näringsämnen samt att minska utsläpp från dagvatten.

Det är viktigt att vi är rädda om och skyddar våra kustnära ekosystem. Ålgräsängar och tång binder stora mängder koldioxid. Levande havsbottnar motverkar kusterosion och är viktiga uppväxtmiljöer för ett stort antal arter både ovan och under ytan. Speciellt plattfiskar drar nytta av de sandiga bottnarna.

Laholmsbuktens flora och fauna skapar således många ekosystemtjänster som är viktiga för oss människor. Dessa ekosystemtjänster kräver kraftfulla skyddsåtgärder för att fungera även i framtiden. Vi vill att alla ska kunna bada i friskt vatten och fiska från livskraftiga fiskbestånd.

Vi i Miljöpartiet anser att kommunerna har en viktig roll att driva på och skapa förutsättningar för en god havsmiljö samt se till att det finns öppna vägar för vandrande fisk i våra åar. För att skydda naturen och kunna använda områdena hållbart, både i strandkanten och ute i vattnet, krävs att kommunerna bedriver en aktivare kustplanering än vad som sker idag.

ANNONS

Men det räcker inte. För att skydda och utveckla de värden som i dag lockar företag, turister och boende till södra Halland vill Miljöpartiet verka för att Laholmsbukten ges status som marint reservat. Detta skulle tillåta fiskbestånd att återhämta sig, öka buktens allmänna ekologiska status och skapa värden för det rörliga friluftslivet.

Miljöpartiet vill att det även i framtiden ska vara möjligt att se tumlare och stora flockar av övervintrande änder, sjöorrar och svärtor som lever på musselbankarna utmed Laholmsbukten. För att uppnå detta samt livskraftiga fiskbestånd och en hållbar havs- och strandflora krävs aktiva insatser från politikens och myndigheternas sida.

Därför arbetar vi i Miljöpartiet för att skapa ett marint reservat även i den halländska delen av Laholmsbukten. Våra kommuner ska tillsammans med region Halland verka för en aktiv kustplanering till glädje och nytta för alla som lever och driver verksamheter utmed Laholmsbukten.

Lennart Lorick

Miljöpartiet Halmstad

Margareta Lindgren

Miljöpartiet Laholm

ANNONS