"Halmstads kommun behöver en stor utbyggnad av bostäder."
"Halmstads kommun behöver en stor utbyggnad av bostäder." Bild: Roger Larsson

Landsbygden och orterna är lika viktiga för utvecklingen

Centerpartiet tycker att hela Halmstads kommun ska utvecklas och vara livskraftig. Det skriver företrädare för partiet om förslaget till ny översiktsplan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Halmstads kommuns nya framtidsplan ska forma mycket mer än den fysiska planeringen. Den ska vara ett verktyg för att utveckla hela kommunen utifrån olika hållbarhetsdimensioner, social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, som alla behöver hanteras i en helhet.

Den sociala hållbarheten får i samhällsplanering ofta stå tillbaka för de praktiska, mer konkreta aspekterna. När vi nu arbetar fram en långsiktig plan för Halmstads utveckling ges en stor möjlighet att skapa förutsättningar för att hela kommunen utvecklas hållbart, på riktigt.

I förslaget till framtidsplan står det: ”Boendet och livsmiljön har stor betydelse för människors vardag. Från att tidigare ha sökt sig till platser där det finns arbete är det i dag viktigare för många att hitta en bra livsmiljö.” Centerpartiet instämmer till fullo, och vår mening är att vad som uppfattas som god livsmiljö varierar mellan olika människor, olika åldrar och olika bakgrund. Och därför blir det fel när någon obetänksamt säger: Där vill väl ingen bo.

ANNONS

Centerpartiet tycker att hela kommunen ska utvecklas och vara livskraftig. Detta nås genom fortsatt bostadsbyggnation och företagsutveckling i såväl stad som orter som den mellanliggande landsbygden. Utveckling i orterna och på landsbygden främjar inte bara dessa utan kompletterar och avlastar dessutom staden Halmstad.

Halmstads kommun behöver en stor utbyggnad av bostäder. Staden, orterna och landsbygden är tillsammans den hållbara lösningen. Genom att bygga i hela kommunen skapas möjligheter till fler bostäder. Genom fler bostäder i orter och på landsbygd blir dessa ännu mer attraktiva och livskraftiga. Det ger ringar på vattnet, för det lokala näringslivet, för kommunen och ger möjligheten till valfrihet för våra invånare.

Framtidsplanens utbyggnadsstruktur bygger på fingerstråk med orter. Dessa orter är också beroende av den mellanliggande landsbygdens boende och orter längs andra stråk. Inlandet binds samman av sociala stråk som Kvibille-Slättåkra-Oskarström och Oskarström-Simlångsdalen-Tönnersjö-Eldsberga. Dessa sociala stråk fyller viktiga funktioner genom invånarnas vardagliga rörelsemönster till skola, arbetsplatser och på fritid.

Såväl bostäder som näringsverksamheter får effekter på trafiken. När vi bygger i hela kommunen skapas möjligheter till fler etableringar än när mest staden växer mycket kraftigt, och med en spridning av byggandet skapas också möjlighet till andra lösningar för trafiken vilket både i dagens och framtidens Halmstad är en mycket stor utmaning. Kollektivtrafik och säkra cykelvägar ska byggas ut där människor bor och reser till vardags.

ANNONS

För en fungerande helhet krävs transporter och vägar, även på landsbygden. Det enskilda vägnätet, det vill säga enskilda vägar, som är det mest omfattande vägnätet i kommunen är en direkt nödvändighet avseende boende, näringsliv och rekreation och därmed viktigt att upprätthålla. Det enskilda vägnätet sköts framför allt av de boende men fordrar kommunens stöd för att hålla god standard.

Framtidsplanen måste vara öppen för en utveckling av näringsliv och boende i både stad och land. Landsbygden och orterna är lika viktiga för en hållbar utveckling av kommunen som staden och dess näringsliv. Landsbygden är inte främst ett rekreationsområde för stadens invånare utan i allra högsta grad en förutsättning för ett hållbart samhälle inte minst genom livsmedelsproduktion.

Framtidsplan 2050 får inte utformas eller tillämpas som ett hinder för en önskvärd utveckling.

Morgan Karlsson

Gunnel Bengtsson

Pierre Håkansson

Marie-Helene Bergstrand

Staffan Svensson

Jenny Axelsson

Yngve Kihlberg

Centerpartiets arbetsgrupp för översiktsplanen

ANNONS