”I Hylte kommun finns det 18 uppförda vindkraftverk som gemensamt producerar 108 GWh el om året.”
”I Hylte kommun finns det 18 uppförda vindkraftverk som gemensamt producerar 108 GWh el om året.” Bild: Lennart Hildingsson

I Hylte kommer el från sol, vind och vatten

Hela Hylte tar ett stort ansvar i klimatomställningen med en mix av elproduktion från sol, vind och vatten. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Varje timme på dygnet, året om, produceras det elektricitet runt om i Hylte kommun. Tittar vi till kommunens geografi och struktur med energikrävande tung bas- och tillverkningsindustri har Hylte kommun hög självförsörjningsgrad på elektricitet.

Sedan mer än hundra år har det producerats vattenkraft från våra åar och vattendrag som rinner genom kommunen. I dagsläget produceras det ungefär 120 GWh från de fem vattenkraftverken som finns i kommunen. Hylte kraftverk som nyligen har genomgått stora investeringar i dammsäkerhetshöjande åtgärder står ensamt för en elproduktion på 100 GWh per år.

I Hylte kommun finns det 18 uppförda vindkraftverk som gemensamt producerar 108 GWh el om året. Utöver dessa finns det tillstånd att uppföra ytterligare 24 verk som Hylte kommun sagt ja till. Det möjliggör en produktion om ytterligare 132 GWh. Dessa tillstånd har dock exploatören valt att inte utnyttja.

ANNONS

I den nya översiktsplan som Hylte kommunfullmäktige antog i slutet av 2020 pekas tre stora områden ut för vindkraftsproduktion på totalt 4 400 hektar. Skulle dessa tre områden byggas kommer det i Hylte kommun kunna produceras 440 GWh vindkraftsel om året.

Samtidigt har vi som förtroendevalda ett ansvar att göra avvägningar mellan olika intressen. Vi ska ge möjlighet till ny vindkraft, men det måste samtidigt göras med förnuft så att boendemiljöer, natur och kulturvärden inte skadas. Hylte kommun valde därför att i översiktsplanen sätta upp tydliga spelregler för exploatörerna.

Dessa regelverk har prövats juridiskt i domstol med ett tydligt utslag till Hylte kommuns fördel. Hylte kommun har därmed lyckats hitta en balans mellan vindkraftsproduktion och en levande landsbygd.

Många av Hyltes företag tar ett stort ansvar i klimatomställningen. Det finns företag som producerar egen el via eget överskott från produktionen eller solceller på industriernas tak. Det är bra för klimatet men även för företagens konkurrenskraft. Fler nya projekt är på gång. Bland annat planerar ett företag att bygga en av landets största solcellsparker utanför Torup.

Även Hylte kommun har de senaste åren tagit stora kliv i klimatomställningen. All uppvärmning av kommunens fastigheter är nu fossilfri. Steg för steg har oljepannor bytts ut och ny klimatsmart teknik har installerats.

ANNONS

I dagsläget har Hylte kommun satt upp 557 solpaneler på våra fastigheter. Flest paneler sitter på Kråkbergsskolan i Hyltebruk och på Unnaryds skola. Bara i år har Hylte kommun producerat nästan 100 000 KWh egen el från våra solcellsanläggningar.

Men vi är inte nöjda med detta. Därför kommer Hylte kommun starta upp ett eget energibolag med syfte att i stor skala bygga solcellsanläggningar både på mark och på fastigheter.

Hela Hylte tar ett stort ansvar i klimatomställningen med en mix av elproduktion från sol, vind och vatten.

Ronny Löfquist (S)

kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun

ANNONS