”Det går inte att borste från att Lagan har varit ett reglerat vattendrag i över hundra år.”
”Det går inte att borste från att Lagan har varit ett reglerat vattendrag i över hundra år.” Bild: Fredrik Magnusson

Halland behöver vattenkraften

Södra Sverige behöver mer hållbar elproduktion samtidigt som vi måste sänka koldioxidutsläppen. Det vore oansvarigt att inte använda den energi som finns i vattnet. Det skriver Mikael Petrovic Wågmark, kommunikationschef på Statkraft Sverige, apropå vattenkraften i Lagan.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Nyligen genomfördes en manifestation i Laholm där det propagerades för att kraftverksdammen i Laholm snarast möjligt bör tas bort. Arrangörerna påstår att vattenkraftens bidrag till den sammanlagda elproduktionen är ”försumbart” i relation till miljönyttan.

Men detta är inte förenligt med sanningen. I själva verket står den halländska vattenkraften för majoriteten av den planerbara och flexibla elproduktionen i dag i södra Sverige, och det finns mycket små möjligheter att ersätta den med annan elproduktion med samma egenskaper. Faktum är att utan kraftverken i Lagan skulle Halland och södra Sverige stå utan betydande elproduktion som är oumbärlig för lokala hushåll och företag. Vattenkraften i Lagan producerar under ett normalår cirka 500 GWh el, vilket motsvarar förbrukningen hos 91 000 hushåll eller 12 procent av hela Hallands årsförbrukning. Bidraget till den sydsvenska elförsörjningen en kall och vindstilla vinterdag är av än större betydelse.

ANNONS

Svenska Kraftnät, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten placerar Laholms kraftverk i den högsta värdeklassen med avseende på dess betydelse för kraftsystemet. Detsamma gäller för flera av Lagans större kraftverk, bland annat Bassalt, Knäred övre, Skogaby och Karsefors. Precis som Isabella Lövin påpekade under manifestationen är det viktigt att värdera vattenkraftverkens effektivitet i relation till dess miljöpåverkan. För Lagans vidkommande innebär detta alltså att vi bör värna om dessa betydelsefulla kraftverk, så att de kan fortsätta användas för att producera hållbar och klimatsmart el.

Det går inte att borste från att Lagan har varit ett reglerat vattendrag i över hundra år. Kulturlandskapet, den intilliggande bebyggelsen och andra verksamheter har vuxit fram utifrån det. Laholms kraftverk är en del av den helhet som kallas för Lagadalen, som med sina välbevarade kraftverksmiljöer från 1900-talets början är klassade som ett riksintresse för kulturmiljö. Om vattnet skulle ”släppas fritt” skulle det få mycket stor påverkan på omgivningarna och påverka flödet i hela Lagan.

De senaste årens översvämningar i Hallandsområdet kan heller inte negligeras. Utan vattenkraftens förmåga att reglera vattenflödena i Lagan skulle risken öka för översvämningar i samband med kraftig nederbörd – ett problem som dessvärre kan komma att bli än större i takt med klimatförändringarna.

ANNONS

Självfallet måste man alltid göra en avvägning mellan olika nyttor. Det gör vi ständigt och våra anställda arbetar varje dag för att minimera vattenkraftens påverkan på naturmiljön. Varje år sätter vi till exempel ut stora mängder ålyngel och laxsmolt för att förbättra bestånden. Och vi planerar en stor investering för att bygga ett underjordiskt kraftverk vid Knäred, som kommer att leda till förbättringar av närmiljön och den biologiska mångfalden, samtidigt som effekten ökar.

Som vattenkraftsproducent följer vi de vattendomar som gäller. Regeringen tog 2020 beslut om en nationell plan för vattenkraftens miljövillkor. Vi ser fram emot att de uppdaterade villkoren för kraftverken fastställs.

Södra Sverige behöver mer hållbar elproduktion samtidigt som vi måste sänka koldioxidutsläppen. Det vore oansvarigt att inte använda den energi som finns i vattnet. Vattenkraften är det bästa verktyget vi har för att hålla elpriserna på en låg och stabil nivå, och det gynnar såväl företag som hushåll i Halland.

Mikael Petrovic Wågmark

kommunikationschef Statkraft Sverige

ANNONS