”Elnäten är en av våra viktigaste infrastrukturer och nu behöver vi investera för en kraftig utbyggnad, samtidigt som befintligt elnät måste rustas upp.”
”Elnäten är en av våra viktigaste infrastrukturer och nu behöver vi investera för en kraftig utbyggnad, samtidigt som befintligt elnät måste rustas upp.” Bild: Johan Nilsson/TT

Glöm inte Hallands viktigaste infrastruktur

Att snabba på utbyggnadstakten av elnätet är helt avgörande för samhällets omställning till fossilfrihet och för ett fortsatt konkurrenskraftigt Sverige. Det skriver ett flertal företrädare från energibranschen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige måste bygga ut energisystemet kraftigt. Så långt är i stort sett alla ense: politiker, myndigheter och näringsliv. Vi behöver mer fossilfri energi för att möta samhällets ökande elbehov när industriprocesser och transporter ska elektrifieras för att bidra till klimatomställningen.

Samtidigt har Sveriges elnät kommit i skymundan i energidebatten. Elnäten är en av våra viktigaste infrastrukturer och nu behöver vi investera för en kraftig utbyggnad, samtidigt som befintligt elnät måste rustas upp.

Tyvärr tar tillståndsprocesserna ofta alltför lång tid och möjligheterna till en proaktiv utbyggnad upplevs av många elnätsföretag som oklara. Ofta får utbyggnaden av elnätet stå tillbaka för andra intressen, trots att vi vet att köerna för anslutning och mer effekt hela tiden ökar.

ANNONS

Det finns en bred politisk enighet kring vikten av ett starkt och utbyggt elnät. Enligt en undersökning av Energiföretagen/Demoskop (2023) är hela 83 procent av Hallands kommunpolitiker positiva till att bygga ut elnätet, men för att snabba på utbyggnaden behövs fler åtgärder:

• En långsiktig och förutsägbar reglering av elnätsföretagens verksamhet: Ge elnätsföretagen rätt förutsättningar för planering av sin verksamhet och för de investeringar som behöver göras. Ständiga retroaktiva ändringar av regelverket ger dessutom volatila priser för kunden.

• Ta krafttag för att korta ledtiderna för elnätsutbyggnaden: Ge ökade resurser till de tillståndsgivande myndigheterna och möjliggör parallella processer vid hantering av ärenden.

• Implementera de förslag som presenterades i Klimaträttsutredningen, bland annat att göra luftledning till förstahandsval på högre spänningsnivåer. Överväg MSB:s förslag att klassa stamnät som riksintresse.

• Stärk incitamenten för en proaktiv utbyggnad av elnätet på alla nivåer: Tydliggör från myndighetshåll att en proaktiv elnätsutbyggnad inte bara är tillåten utan också förväntad, för att undvika framtida kapacitetsbrist.

Att snabba på utbyggnadstakten av elnätet är helt avgörande för samhällets omställning till fossilfrihet och för ett fortsatt konkurrenskraftigt Sverige. Dagens regelverk räcker inte till och det är kritiskt att inte bara energibranschen, utan också övriga intressenter med möjlighet att påverka politiken, påtalar vikten av elnätens betydelse för en lyckad elektrifiering.

ANNONS

Tomas Malmström

elnätsexpert Energiföretagen

Anders Karmehed

regionchef Syd Energiföretagen

Martin Höhler

vd, E.ON Distribution AB

Björn Sjöström

vd Varberg Energi

Björn Fahlgren

vd Varbergsortens elkraft

Markus Bengtsson

tf vd Falkenberg energi AB

Tobias Nilsson

vd Södra Hallands Kraft ek för

Andreas Brännström

vd Better Energy Sweden AB

ANNONS