Vindkraftverk planeras i Bräknesbacken mellan Oskarström och Simlångsdalen.
Vindkraftverk planeras i Bräknesbacken mellan Oskarström och Simlångsdalen. Bild: Johan Nilsson/TT

En vindkraftsprocess ska vara rättssäker

Bräknesbacken är avsett för rekreation och friluftsliv med Hallandsleden och två Natura 2000-områden intill menar skribenten.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Replik på debattartikel 17/10 i HP ”Innovation och hållbar utveckling är ledstjärnor när vi bygger vår stad” av Anna Fallkvist (M) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och Urszula Hansson (S) 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Är det inte Halmstads kommun som åsyftas när Fallkvist och Hansson inleder med att de ”bygger vår stad”? Var finns de fem servicesamhällena Simlångsdalen, Oskarström, Getinge, Trönninge och Harplinge-Haverdal? Utan verklighetsförankring vill Fallkvist och Hansson sälja in koldioxidinfångning av utsläppen innan de går ut i atmosfären genom ny teknik som inte finns. De vill underlätta medborgarnas livspussel och för invånare och företag att leva och verka mer hållbart utan konkreta exempel.

ANNONS

De slår sig för bröstet över att hamnen, järnvägen och stationsområdet utvecklats innan de valdes, liksom utbyggnaden av laddinfrastrukturen och utbytet av kommunens fordon till elbilar för att minska koloxidutsläppet.

Inget nämns om hållbar boendemiljö med en vindkraftsindustri inpå husknutarna. Deras fleråriga kontakter med det nederländska bolaget APG/projektören Vasa Vind om en etablering av 10 stycken 260 meter höga verk i direkt närhet av 113 bostäder och mycket nära 17 av dem i Bräknesbacken mellan Oskarström och Simlångsdalen vill samhällsbyggnadsutskottet inte ens diskutera med de boende.

Dag som natt kommer verkens långa rotorblad ge stora skuggrörelser och förorsaka pulserande buller med ett infraljud som ingen kan skydda sig emot. Detta medför väsentligt försämrad boendemiljö för 113 bostäder och katastrofal boendemiljö för 17 av dem.

Inget nämns om hållbar naturmiljö när flertalet känsliga våtmarker försvinner i Bräknesbacken och stora skogsarealer kommer att avverkas när upp till 20 meter breda vägar, 10 stycken 5 000 kvadratmeter stora monteringsplatser och 10 enorma armerade betongfundament byggs. Cirka tjugotusen tunga transporter plus alla andra arbetsfordon kommer under flera år att köra väg 25 genom Simlångsdalen vilket väsentligt ökar koldioxidutsläppen och dessutom utsätter invånarna för faror och buller.

Inte heller följs kommunens översiktsplan som anger att Bräknesbacken är avsett för rekreation och friluftsliv med Hallandsleden och två Natura 2000-områden intill. Detta medför tillintetgörande av naturmiljön i Bräknesbacken och det rika fågel- och djurlivet.

ANNONS

Vi ställer frågan: ska inte en genomgripande vindkraftsprocess ske demokratiskt, vara rättssäker och respektera bostadsägares egendomsskydd utifrån Miljöbalken (1998:808), Folkhälsomyndighetens regelverk för inomhusbuller (FoHMFS 2014:13), WHO Guidelines for European Environmental Noise om infraljud (2018), EU-direktiv om att återställa våtmarker (12 juni 2023) och grundlagsskyddade rättigheter som av expropriationslagen (1972:719) för inlösen av fastigheter?

Sist vill vi betona att all el enligt EU-avtal levereras till Nordpol, inte till Halmstad kommun. Vinsterna hamnar i det nederländska bolaget APG. Trots att projektören Vasa Vind i sina årsredovisningar sedan 2016 i Sverige redovisat 137 miljoner i underskott och får lämna in ansökan om en ny vindkraftsindustri.

Lisbeth Amhag, sekreterare, Föreningen Stoppa Bräknesbackens vindkraftsprojekt med 254 medlemmar

ANNONS