Odlingsmark kommer att bli mycket viktig att behålla.
Odlingsmark kommer att bli mycket viktig att behålla.

Centerpartiet tar ansvar för framtiden

Vad vi än tycker om åkermarken i kommunen behövs den för livsmedelsproduktion

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Halmstadpolitiken har nu ett framlagt förslag på ny översiktsplan att besluta om. Planen pekar ut hur och var kommunen ska växa fram till 2050, ett viktigt beslut som påverkar utvecklingen av kommunen där alla förtroendevalda måste känna sig trygga och säkra på att det blir rätt vägval för framtiden. Centerpartiet är inte bekväma med förslaget som det ser ut. Vi har längs hela processen lyft alternativa förslag och yrkar nu på en återremiss, ett omtag eftersom vi ser tydliga brister. Det är vårt ansvar att säga ifrån innan det är för sent.

Framtidsplanen har engagerat stort och rekordhögt antal svar har lämnats in för att nå en bättre plan. Det är glädjande att så många involverar sig i vår kommuns utveckling men tyvärr har vi från politiken inte varit lyhörda, och enbart i mycket liten omfattning lyssnat. Vi är allvarligt bekymrade för allmänhetens förtroende och framtida engagemang om vi hanterar inkomna idéer på det sätt som nu skett. Låt oss rätta till misstaget och i samband med en återremiss titta seriöst på inkomna förslag.

ANNONS

Vi är nu i en mycket orolig tid som vi för tre år sedan, när vi startade processen med ny översiktsplan, inte kunde föreställa oss. En världsomfattande pandemi, krig i Europa och därtill den senaste IPCC-rapporten. IPCC rapporterar att klimatkrisen är värre än förväntat vilket är mycket oroande. Öknar breder ut sig, havsnivån stiger, land översvämmas, temperaturen stiger och möjligheten att odla livsmedel försämras.

Mycket i vårt samhälle måste nu omvärderas. Halmstad och Sverige måste i en tid av kris och krig klara av livsmedelsförsörjningen. Det går inte då att räkna med att vi kan importera mat från andra länder. Ukraina och Ryssland är stora exporterande livsmedelsproducenter och står för 40 procent av Europas totala spannmålsproduktion. Kriget blir en sorglig alarmklocka för vikten av självförsörjning.

Nyligen antog EU ”The green deal”, en ny klimat- och miljölag som ska styra mot ett klimatneutralt EU 2050. För att få verkstad av lagens intentioner skapar EU-kommissionen ett stort antal strategier som pekar ut hur medlemsländerna ska nå målen. En av dessa strategier handlar om jordbruksmark, EU soil strategy 2030. I den står bland annat att varje medlemsland ska sätta upp egna strategier senast 2023 kring hur man ska nå målet att inte ta jordbruksmark ur produktion.

ANNONS

Det här måste Sverige förhålla sig till. Vi kommer troligen att se helt nya skarpare tolkningar av Miljöbalken (3:4) som säger att byggnation på åkermark endast får ske vid ”väsentligt samhällsintresse”. I dag är det lätt för kommuner att motivera att bostäder är samhällsviktiga men med en skarpare tolkning av lagen är det tveksamt. Odlingsmark kommer att bli mycket viktig att behålla, det handlar om mänsklig överlevnad.

Vad vi än tycker om åkermarken i kommunen behövs den för livsmedelsproduktion och vi måste hitta andra platser att bygga bostäder och verksamheter på. Om vi nu antar en plan med mycket åkermark utpekad för byggnation riskerar vi att inom kort behöva göra en helt ny plan eftersom åkermarken kommer att fredas. Vi kommer att stå med en Framtidsplan som är ett luftslott, en plan som inte ger möjlighet att expandera kommunen.

Att nu göra om och göra rätt är det enda rätta. Det stoppar inte utvecklingen eftersom vi mycket väl kan påbörja detaljplanearbete på alla de områden som inte är kontroversiella, vilket är en mycket stor del av Framtidsplanen. Det kommer inte att skrämma bort företag som vill etablera sig i kommunen eftersom vi har flera utpekade verksamhetsområden och likaså bostadsområden som kan tas i anspråk.

ANNONS

Det gäller att se möjligheterna och bristerna. Det gäller för oss politiker att vara modiga!

Vi i Centerpartiet tar ansvar och är modiga!

Jenny Axelsson

ordförande samhällsbyggnadsutskottet

Yngve Kihlberg

ledamot kommunstyrelsen

Victor Rundqvist

kommunrådskandidat

Gzim Ramadani

ordförande Centerpartiet Halmstad

ANNONS