”Vindkraftsexploatering ska inte styras av incitament utan följa svensk lagstiftning.”
”Vindkraftsexploatering ska inte styras av incitament utan följa svensk lagstiftning.” Bild: Lennart Hildingsson

”Vindkraftsexploatering ska inte styras av incitament”

Rådet till ledarskribenten och ledarsidan i Hallandsposten är enkelt – vakna, läs på lagstiftningen och tillämpa kritiskt tänkande om vindkraftsindustriernas konsekvenser. Det skriver Lisbeth Amhag, sekreterare föreningen Stoppa Bräknesbackens vindkraftsprojekt i ett brev till ledarsidan. Den politiske redaktören svarar.

ANNONS
|

Morötter som incitament vurmar ledarskribenten Elin Larsson för i Hallandsposten (13/9) gällande förslaget ”Värdet av vinden – Kompensation, incitament och planering för hållbar fortsatt utbyggnad av vindkraften” (SOU 2023:18) av klimat- och näringslivsdepartementet.

Både utredningsförslaget och ledarskribenten blåser lätt bort ”morötterna” då de fullständigt har missat att ersättningen till kommun, lokalsamhället, närboende och intilliggande fastigheter ska tas från vindkraftens intäkter, det vill säga ett kompensationssystem för att boende inte ska sätta sig till motvärn mot nya vindkraftsprojekt och att kommunen vill kunna ”sälja ut” vetorätten.

En granskning av 1 045 vindkraftsprojekts årsredovisningar som byggdes 2017–2020 i Sverige visar miljonförluster. Se ”Vindkraft en grön bubbla eller ett svart hål” (Kvartal 23/5-23). Vindkraftsbolagen i Sverige är projektörer och förvaltare, inte ägare. 95 procent av ägarna är utländska förvaltningsbolag eller kinesiska kärnkraftsbolag och deras ekonomi är inte möjlig att granska. Vinsterna hamnar utomlands i komplicerade bolagskonstruktioner utan möjlighet att kunna undersökas av svenska myndigheter.

ANNONS

Vindkraftsexploatering ska inte styras av incitament utan följa svensk lagstiftning. Respekten för närboendes och fastighetsägares egendomsskydd, livsmiljö och ekonomi ska vara rättssäker och grundlagsskyddad. Lagstiftningen som finns i Sverige ska följas och behöver inte ändras. Se Expropriationslagen (1972:719) om inlösen, Miljöbalken (1998:808) om hänsynsregler, bästa teknik, intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö, Folkhälsomyndighetens (FoHMFS 2014:13) regelverk för inomhusbuller och WHO Guidelines for European Environmental Noise (2018) om infraljudet som fortplantar sig kilometervis till bostäder av det rytmiska pumpandet från verkets långa rotorblad och påverkar innerörats sensoriska funktioner som orsakar huvudvärk, sömn- och synstörningar, yrsel, ostadighet etc.

”Morötter ” till närboende och intilliggande fastigheter kommer inte att fungera av skäl som är uppenbara för livsmiljön. Att för en periodisk ”peng” dygnet runt acceptera maximalt tillåtet industribuller på 40 dBA i sovrummet och blixtrande ljussken, ohörbart infraljud som tränger in genom väggar och förorsakar sömnlöshet och i längden psykiska problem, faller på sin orimlighet. Ingen normalt funtad närboende som är informerad om vad det innebär att vara granne till ett vindkraftverk som i dag är uppemot 300 meter höga kommer att tacka ja till ett sådant pengalöfte.

Rådet till ledarskribenten och ledarsidan i Hallandsposten är enkelt – vakna, läs på lagstiftningen och tillämpa kritiskt tänkande om vindkraftsindustriernas konsekvenser, i stället för att fungera som en förlängd arm för vindkraftslobbyn.

ANNONS

Lisbeth Amhag

sekreterare föreningen Stoppa Bräknesbackens vindkraftsprojekt

Svar:

Sverige behöver snabbt ny energiproduktion i den så nödvändiga klimatomställningen att fasa ut fossila energikällor. Ett av de energislag som snabbt kan byggas ut är just vindkraften, om det så är på land eller till havs. Ett sätt att öka legitimiteten för denna utbyggnad är just att låta kommuner och lokalsamhällen få ta del av ekonomisk ersättning, så kallade morötter.

Vad gäller den aktuella granskningen av drygt 1 000 vindkraftsprojekt som uppges visa miljonförluster hör det till saken att många av dessa nya vindkraftverk inte var i drift under den studerade tiden. Det säger sig självt att man inte kan få avkastning på kraftverk som ännu inte börjat producera el.

Jag utgår också från att gällande lagstiftning och miljöprövning gäller för alla nya vindkraftsetableringar i Sverige.

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS