”Länsstyrelsens roll enligt plan- och bygglagen är att överpröva en antagen detaljplan om kommunens byggplaner innebär att det kan bli påtaglig skada på ett riksintresse.”
”Länsstyrelsens roll enligt plan- och bygglagen är att överpröva en antagen detaljplan om kommunens byggplaner innebär att det kan bli påtaglig skada på ett riksintresse.” Bild: Johan Nilsson/TT

Vi är en bromskloss som garanterar en rättssäker process

Vår roll är att representera staten och verka för att bland annat riksintressen tillgodoses. Det skriver Hallands landshövding Brittis Benzler och länsrådet Jörgen Peters i ett ”Brev till ledarsidan”.

ANNONS
|

”En statlig bromskloss”. Ett attribut som vi på Länsstyrelsen ibland tilldelas när det rör ärenden som handlar om samhällsplanering och bostadsbyggande. Det är inte en nyanserad bild av vår roll i samhällsplaneringen.

Vår uppgift är ibland att säga nej, att peka på konsekvenser som kanske inte har tagits i beaktning och se till att utvecklingen av våra mark- och vattenområden sker med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat.

Inte för att vi tycker det är kul eller vill sätta käppar i hjulet för kommunernas utveckling, utan för att det är vår roll att utifrån det statliga helhetsperspektivet komma med synpunkter. Relevanta synpunkter som har sin grund i gällande lagstiftning.

ANNONS

Det är varje kommun som ansvarar för att planlägga användningen av mark och vatten. Syftet med plan- och bygglagen är att bidra till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö – både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Detta är inte en enkel uppgift. Inte heller en uppgift som kan lösas på egen hand. Det krävs en god dialog och ett bra samarbete mellan kommun, Länsstyrelsen och andra myndigheter för att nå en god samhällsplanering.

Vår roll är att representera staten och verka för att bland annat riksintressen tillgodoses. Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen kan finnas exempelvis för natur- och kulturvärden, infrastruktur, militära intressen och friluftsliv. Det är olika nationella myndigheter som pekar ut riksintresseområden. Vissa riksintresseområden har även pekats ut efter beslut i riksdagen.

Länsstyrelsens roll enligt plan- och bygglagen är att överpröva en antagen detaljplan om kommunens byggplaner innebär att det kan bli påtaglig skada på ett riksintresse. I vårt arbete ingår att göra breda samhälleliga bedömningar och avvägningar med utgångspunkt från lagstiftning och praxis.

Man kan välja att se en bromskloss som en nejsägare. Eller så väljer man att se en bromskloss som en nödvändig och viktig komponent för en rättssäker process. Att precis som du vill ha broms på din cykel och i din bil för en säkrare färd så vill du ha en broms i samhällsplaneringen.

ANNONS

En broms som ser till att färden går i rätt tempo för en hållbar utveckling och att ingen viktig aspekt eller aktör glöms bort på vägen eller körs över.

Brittis Benzler

landshövding

Jörgen Peters

länsråd

ANNONS