”Den sakliga kritiken har framför allt riktats mot byggnadens storlek (ursprungligen 64 meter hög) och dess betydande påverkan av stadskärnans kulturhistoriska värden.”
”Den sakliga kritiken har framför allt riktats mot byggnadens storlek (ursprungligen 64 meter hög) och dess betydande påverkan av stadskärnans kulturhistoriska värden.” Bild: White arkitekter

”Olyckligt att blunda för skälen mot det stora hotellkomplexet”

Det finns uppenbara skäl att omdana Österskans till en attraktiv samlingsplats för Halmstadbor och besökare. Men stadens specifika behov och förutsättningar måste komma i första hand. Det skriver Per Herrström i en replik på en ledare om hotellplanerna på Österskans. Den politiske redaktören Mattias Karlsson svarar.

ANNONS
|

Mattias Karlsson skräder inte orden i sin kolumn från den 27 november och manar till fortsatt kamp för ett hotell och mot en folkomröstning. Han framför två bärande argument. Å ena sidan är hotellbygget mycket positivt för stadskärnan i Halmstad. Å andra sidan känns en folkomröstning inte rätt.

Argumenten kan illustrera den gryende debatten om behovet av evidens vid politiska beslut. Nu senast diskuterat i ESO-rapporten ”Upp till bevis” från september 2021 av Pathric Hägglund och Per Johansson. Ingen påstår att alla politiska beslut ska eller kan grundas på vetenskapliga evidens. Men motsatsen, den så kallade magkänslan, ska heller inte vara allenarådande.

ANNONS

Det är glädjande att Socialdemokraterna i Halmstad nu ändrat uppfattning. Kommunrådet Stefan Pålsson (S) tycks ha tagit till sig den sakliga och starka kritiken i länsstyrelsens yttrande 2020-09-15 (402-4537-20) och kanske inte minst motståndet till hotellbygget hos mer än 8 000 Halmstadbor, som undertecknat protestlistor.

Den sakliga kritiken har framför allt riktats mot byggnadens storlek (ursprungligen 64 meter hög) och dess betydande påverkan av stadskärnans kulturhistoriska värden. Trade Center vid Högskolan är 73 meter högt. Men risken för översvämning i källarutrymmen med väsentlig betydelse för hotellkomplexets funktioner har också framförts.

HP har den senaste tiden publicerat två stora artiklar i hotellfrågan. Det framgår av intervjun med vd Anders Junger den 25 november att det är nödvändigt att bygga högt för att räkna hem en investering i den här storleken. Arkitekt Hans Forsmark ger samma besked den 29 november och beskriver sin ambition att göra det framtida Österskans till en attraktiv samlingsplats för Halmstadbor och besökare.

Inget fel på den ambitionen, men Halmstad är trots allt en småstad med flera kännetecken från det förflutna, vars charm och skala helt skulle förvandlas till något främmande av ett så storslaget hotellbygge. Vågar man hoppas på ännu en artikel i HP och då om vikten att vårda kulturarvet i stadskärnan.

ANNONS

Mattias Karlsson riktar hård kritik mot länsstyrelsen och söker stöd hos Håkan Sörman från SKL numera SKR (Sveriges kommuner och regioner), som är en intresseorganisation och inte någon myndighet, även om många uppfattar det så. Denne menar att utveckling och tillväxt av kommuner och landsting hindras av staten/länsstyrelserna. Det finns emellertid exempel på motsatsen.

Under början av den aktuella pandemin visades bristande beredskap och kunskap ute i kommuner och Regioner vad gällde till exempel skyddsutrustning och smittspårning. Det hade enligt mångas bedömning behövts statlig styrning. Liknande tankar blir allt vanligare om ledarskapet av skolan. Inte konstigt om stadsbyggnadskonsten ibland också kan behöva prövas av kompetens utanför den kommunala sfären.

Det finns uppenbara skäl att omdana Österskans till en attraktiv samlingsplats för Halmstadbor och besökare. Utgångspunkten måste rimligen vara att projektet inte helt underordnas och begränsas av kommersiella intressen. Stadens specifika behov och förutsättningar måste komma i första hand.

Allt annat olikt, men Norrviken och Vargaslätt är två exempel i vår närhet på kulturhistoriska satsningar i privat regi och, får man förmoda, i oegennyttans anda. Sådana projekt förefaller ha förutsättningar att i längden vinna människors respekt och nyfikenhet. Är inte detta något som kunde inspirera både politiker och entreprenörer i denna, trots allt, välmående bygd.

ANNONS

Det vore också djupt olyckligt att blunda för alla de sakliga skäl mot det stora hotellkomplexet och som framförts av länsstyrelsen.

Per Herrström

Halmstad

Svar:

Jag är för ett hotell på Österskans.

Men med de förutsättningar som för närvarande råder, att Halmstads kommun inte har offentliggjort den rapport som har beställts för att granska länsstyrelsens kritik, så anser jag att folkomröstningen i januari bör stoppas. Därmed inte sagt att jag är helt emot en folkomröstning.

Att kommunstyrelsen har beslutat att skjuta upp folkomröstningen till det ordinarie valet i september nästa år är välkommet då medborgarna förhoppningsvis har ett större, och mer fullständigt underlag att ta ställning till.

Statlig styrning av en kommuns verksamheter är viktigt i många fall, men här måste man skilja på äpplen och päron. Det finns inga politiker i Stockholm som kommer att verka för att Halmstad utvecklas positivt i framtiden lika bra som de lokalt folkvalda politikerna. Grundprincipen om att en kommuns utveckling ska beslutas lokalt bör därför försvaras.

SKR är ingen myndighet utan en medlemsorganisation för landets kommuner och regioner. Att kalla SKR för en intresseorganisation är att antyda att den företräder ett särintresse, men inget kan vara mer felaktigt. En kommuns utveckling är i stället ett medborgarintresse och något som rör alla kommuninvånare.

ANNONS

Länsstyrelsens kritik mot hotellplanerna och att dessa strider mot riksintresset för kulturmiljö ska givetvis beaktas. Men ett riksintresse är inte hugget i sten. Känner man dessutom till att mer än hälften av landets totala yta omfattas av ett riksintresse förstår man också att det kan uppstå konflikter mellan en kommuns utveckling och att värna riksintressena. Av denna anledning pågår också nu en statlig utredning om att antalet riksintressen ska minska.

Att helt förlita sig till länsstyrelsens kritik av den framarbetade detaljplanen för Österskans är att underkänna det kommunala självstyret. Vem vill egentligen det?

Jag har full respekt för att man kan tycka olika i frågan om Österskans framtid, och om det ska byggas ett hotell eller inte på platsen. Men oavsett vad man tycker i sakfrågan anser jag att en kommuns framtid i första hand ska vara en lokal angelägenhet för dess politiska företrädare.

Hur en kommun utvecklas är en fråga som framför allt berör nuvarande och framtida Halmstadbor. I det avseendet finns det all anledning att se över de riksintressen som omger Halmstads stadskärna och ställa sig frågan huruvida de gör mer skada än nytta.

Jag är också för en positiv utveckling av Österskans som en central samlingspunkt i Halmstad, och med ett hotell på platsen.

ANNONS

Mattias Karlsson

politisk redaktör

ANNONS