Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Skogspolitiken ska vara ett stöd och inte ett hot

Centerpartiet vill starkt värna och öka det svenska privatskogsbrukets förutsättningar, skriver tre företrädare för partiet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

Debatt 30/8. Skogen är ovärderligt viktig för Sveriges ekonomi och för klimatet. För att Sverige ska fortsätta utvecklas som skogsnation krävs långsiktiga spelregler och ordning och reda i skogspolitiken.

De senaste fyra årens skogspolitik har varit förlorade år. Skogsägarnas makt över sin skogsfastighet har hämmats. Allt mer i skogsdebatten har kommit att handla om en ifrågasatt äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Inte heller skogens klimatnytta tas tillvara fullt ut. Så får det inte fortsätta.

Centerpartiet vill starkt värna och öka det svenska privatskogsbrukets förutsättningar. Äganderätt, rättssäkerhet och möjliggörande av skogsindustrins råvaruförsörjning är tre viktiga perspektiv.

Vid en valseger kommer vi därför att se över instruktionerna till Naturvårdsverket, Skogs- styrelsen och länsstyrelserna så att myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten när de fattar beslut.

Dessutom så måste ofoget från statens sida att göra produktiv skogsmark till reservat utan att ha finansiering för detta, upphöra. Och för det tredje ska alla beslutade intrångsersättningar betalas ut innan staten beslutar om nya.

Vi vill lyfta fram den enskilda skogsägaren som redan i dag, i många fall, gör långt mer än vad lagen kräver för den biologiska mångfalden, baserat på frivillighet och intresse.

Produktionsmålet måste stärkas och tillväxten öka i skogen. Tillgången på råvara är inte tillräcklig.

Klimatarbetet måste stärkas. För att Sverige ska kunna ta steget in i en fossilfri framtid krävs en stark skogsnäring, som vågar fortsätta investera och satsa på forskning och utveckling.

Centerpartiet vill utveckla miljöarbetet i skogen. I stället för tvång och expropriation vill vi se mer av samarbete och frivillighet. Nya skyddsformer ska utredas som bygger på skogsägares engagemang.

Den biologiska mångfalden i skogen kan utvecklas genom att i större utsträckning använda ekologisk kompensation med positiv påverkan på biologisk mångfald.

Centerpartiet vill stärka konkurrenskraften för skogsnäringen. Längre lastbilar på fler vägar måste tillåtas och järnvägsnätet måste förstärkas. Och projektet på kilometerskatt ska läggas ner.

Centerpartiet vill skapa en skogspolitik där myndigheterna ses som ett stöd till skogsägaren – inte ett hot. För att lyckas med detta krävs ett maktskifte och ett nytt ledarskap.

Jenny Axelsson

kommunråd i Halmstad, Centerpartiet

Kristina Yngwe

miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet

Eskil Erlandsson

landsbygdspolitisk talesperson, Centerpartiet